44. Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji CO2

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rezerwa na zobowiązania z tytułu emisji CO2

Grupa tworzy rezerwę na koszty umorzenia uprawień do emisji CO2. Rezerwa na zobowiązania z tytułu emisji gazów objętych systemem uprawnień do emisji jest tworzona wówczas, gdy rzeczywista emisja za dany rok obrotowy wskazuje na przewidywany niedobór uprawnień w odniesieniu do przyznanych nieodpłatnie uprawnień do emisji, z uwzględnieniem przypisania uprawnień do emisji na instalacje przynależne do poszczególnych spółek segmentu Wytwarzanie. Spółki Grupy objęte systemem EU ETS są zobowiązane do 30 kwietnia następnego roku umorzyć uprawnienie za każdą emitowaną w danym roku tonę dwutlenku węgla.

Rezerwa tworzona jest w ciężar kosztów operacyjnych (podatki i opłaty) w wysokości:

  • w części pokrytej posiadanymi na dzień bilansowy uprawnieniami:
  • w wartości zerowej – w przypadku uprawnień otrzymanych nieodpłatnie,
  • w cenie nabycia – w przypadku zakupionych uprawnień;
  • w części niepokrytej posiadanymi na dzień bilansowy uprawnieniami:
  • w pierwszej kolejności w wartościach wynikających z zawartych transakcji terminowych na zakup uprawnień z przeznaczeniem pod spełnienie obowiązku za rok bieżący,
  • następnie w wartości rynkowej uprawnień brakujących do spełnienia obowiązku na dzień bilansowy lub w wartości ewentualnej kary
  • zgodnie z zamiarem odnośnie sposobu wypełnienia obowiązku,

przy uwzględnieniu intencji Grupy odnośnie przeznaczenia uprawnień na cele umorzenia za dany rok obrotowy w momencie ich zakupu.

W dacie umorzenia uprawnień następuje wyksięgowanie uprawnień do emisji zakwalifikowanych jako krótkoterminowe aktywa niematerialne w korespondencji z rezerwą na zobowiązania z tytułu emisji gazów.

Rezerwa z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną i jej odsprzedażą do odbiorcy finalnego mają obowiązek zakupu i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. W celu wypełnienia obowiązku przedstawienia do umorzenia praw lub uiszczenia opłaty zastępczej Grupa na koniec okresów sprawozdawczych tworzy rezerwę na koszty wypełnienia tego obowiązku.

Rezerwę z tytułu obowiązku przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz świadectw efektywności energetycznej ujmuje się:

  • w części pokrytej posiadanymi na dzień bilansowy świadectwami pochodzenia oraz świadectwami efektywności energetycznej – w wartości posiadanych świadectw,
  • w części niepokrytej posiadanymi na dzień bilansowy świadectwami pochodzenia oraz świadectwami efektywności energetycznej – w pierwszej kolejności w wartościach wynikających z zawartych transakcji terminowych na zakup świadectw z przeznaczeniem pod spełnienie obowiązku za rok bieżący, a następnie w wartości rynkowej świadectw niezbędnych do spełnienia obowiązku na dzień bilansowy lub w wysokości opłaty zastępczej – zgodnie z zamiarem odnośnie sposobu wypełnienia obowiązku,

przy uwzględnieniu intencji Grupy odnośnie przeznaczenia świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej na cele umorzenia za dany rok obrotowy w momencie ich wytworzenia lub zakupu.

Rezerwa tworzona jest w ciężar kosztów operacyjnych.

Rozliczenie kwoty rezerwy oraz umorzenie praw majątkowych następuje na podstawie wydanej decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o umorzeniu przedstawionych przez spółkę świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub też w związku z uiszczeniem opłaty zastępczej.

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Rezerwa na zobowiązania z tytułu emisji CO2 Rezerwa z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii Rezerwy razem Rezerwa na zobowiązania z tytułu emisji CO2 Rezerwa z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii Rezerwy razem
Bilans otwarcia 1 493 397 1 890 981 769 1 750
Nabycie jednostki zależnej 33 1 34
Utworzenie 3 135 924 4 059 2 148 859 3 007
Rozwiązanie (39) (10) (49) (1) (10) (11)
Wykorzystanie (1 494) (748) (2 242) (1 635) (1 221) (2 856)
Bilans zamknięcia 3 128 564 3 692 1 493 397 1 890

Wzrost kosztu utworzenia rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku w porównaniu do okresu porównywalnego wynika głównie ze wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku całość umorzenia uprawnień do emisji CO2 dotyczyła obowiązku za rok 2021. W okresie porównywalnym Grupa dokonała umorzenia uprawnień do emisji CO2 dotyczącego obowiązku za rok 2020 oraz częściowego umorzenia wynikającego z obowiązku za rok 2021.

 

Wyniki wyszukiwania