32. Pozostałe aktywa finansowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Do pozostałych aktywów finansowych Grupa zalicza m.in. udziały i akcje, lokaty, depozyty, wadia, kaucje, zabezpieczenia przekazane, należności z tytułu rekompensat oraz pożyczki udzielone jednostkom niepowiązanym.

Na moment początkowego ujęcia aktywa finansowe są klasyfikowane do odpowiedniej kategorii aktywów finansowych i odpowiednio wyceniane. Zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe zostały opisane w nocie 55 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Wycena aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej wymaga oszacowania przez Grupę na każdy dzień bilansowy wartości godziwej. Metodologia kalkulacji wartości godziwej została przedstawiona w nocie 55 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wycena aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie wymaga oszacowania przez Grupę na każdy dzień bilansowy oczekiwanych strat kredytowych. Metodologia szacowania oczekiwanych strat kredytowych dla pożyczek udzielonych została przedstawiona w nocie 56.1.4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Stan na 31 grudnia 2022

Stan na 31 grudnia 2021

Udziały i akcje 211 141
Lokaty i depozyty Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych 3 56
Inne należności finansowe, w tym: 565 107
Należność z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu 465
Wadia, kaucje, zabezpieczenia przekazane 94 65
Depozyty początkowe i uzupełniające z tytułu rozliczeń giełdowych 32
Pozostałe 6 10
Razem 779 304
Długoterminowe 301 215
Krótkoterminowe 478 89

Spadek wartości lokat i depozytów Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych wynika głównie z utraty kontroli i zaprzestania na dzień bilansowy konsolidacji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. co zostało opisane szerzej w nocie 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Należności z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu dotyczą oszacowanych przez spółki segmentu Sprzedaż rekompensat w zakresie dostaw energii elektrycznej za rok 2022 przysługujących spółkom obrotu na podstawie przepisów Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, co zostało opisane szerzej w nocie 12 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania