54.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata kredytów/pożyczek

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Spłata przez Spółkę transz kredytów wobec Konsorcjum banków (5 950) (3 300)
Spłata przez Spółkę rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (111) (162)
Pozostałe (6) (4)
Razem (6 067) (3 466)

Nabycie udziałów niekontrolujących

Wydatki na nabycie udziałów niekontrolujących w kwocie 1 061 mln PLN wynikają z terminowej spłaty w dniu 22 marca 2022 roku zobowiązań wobec Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowego FIZAN z tytułu nabycia udziałów w spółce zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., co zostało opisane szerzej w nocie 48 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Odsetki zapłacone

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (274) (249)
Odsetki zapłacone od kredytów (240) (101)
Odsetki zapłacone od leasingu (10) (7)
Razem (524) (357)
stanowiące wydatek inwestycyjny (24) (14)
stanowiace wydatek finansowy (500) (343)

Grupa prezentuje poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku zapłacone odsetki stanowiące koszty finansowania zewnętrznego, które podlegały kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wyniosły 24 mln PLN, natomiast w okresie porównywalnym 14 mln PLN.

Zaciągnięte kredyty

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Uruchomienie przez Spółkę finansowania w ramach umów kredytów:
Konsorcja banków 7 340 2 000
Europejski Bank Inwestycyjny 1 600
Erste Group Bank AG 500
Pozostałe 3
Razem 9 440 2 003

Wyniki wyszukiwania