54.4. Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej

W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Grupa prezentuje łącznie przepływy środków pieniężnych z działalności kontynuowanej i zaniechanej.

Przepływy środków pieniężnych netto, które można przyporządkować do działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej działalności zaniechanej przedstawia poniższa tabela.

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Przepływy z działalności operacyjnej 651 (591)
Przepływy z działalności inwestycyjnej (509) (333)
Przepływy z działalności finansowej (41) (38)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności zaniechanej 101 (962)

Wyniki wyszukiwania