54.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (3 029) (2 514)
Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych (359) (106)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych skorygowanych o VAT 86 (221)
Zmiana stanu zaliczek (115) (99)
Koszty remontów oraz wytworzenie we własnym zakresie (498) (305)
Pozostałe (11) (10)
Razem (3 879) (3 255)

Udzielenie pożyczek

Wydatki związane z udzieleniem pożyczki wspólnemu przedsięwzięciu wynikają z zawartej przez Spółkę w dniu 2 marca 2022 roku z Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. umowy pożyczki do wysokości 120 mln PLN, co zostało opisane szerzej w nocie 30 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W dniu 8 marca 2022 roku Spółka wypłaciła na rzecz pożyczkobiorcy pełną kwotę pożyczki.

Utrata kontroli nad spółką zależną

Kwotę wypływu środków pieniężnych związanego z utratą kontroli nad spółką zależną stanowią środki pieniężne spółki TAURON Wydobycie S.A. na dzień utraty kontroli w wysokości 216 mln PLN.

Zbycie aktywów finansowych

Wpływy z tytułu zbycia aktywów finansowych związane są w głównej mierze ze zbyciem przez spółkę zależną TAURON Wydobycie S.A. obligacji skarbowych otrzymanych od Skarbu Państwa w ramach przyznanych spółce dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w kwocie 178 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania