54.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 110 1 125
Zysk przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 23 (450)
Razem 133 675

Amortyzacja

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Amortyzacja w działalności kontyunowanej 2 060 1 958
Amortyzacja w działalności zaniechanej 156 143
Razem 2 216 2 101

Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem

W ramach pozostałych korekt zysku przed opodatkowaniem główną pozycję stanowi korekta w zakresie wyceny pochodnych instrumentów finansowych wynosząca w okresie bieżącym 215 mln PLN a w okresie porównywalnym
(58) mln PLN.

Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Odpisy aktualizujące w działalności kontynuowanej 79 944
Odpisy aktualizujące w działalności zaniechanej 135 185
Razem 214 1 129

Zmiana stanu kapitału obrotowego

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Zmiana stanu należności (1 286) (786)
Bilansowa zmiana stanu należności od odbiorców (497) (849)
Zmiana stanu innych należności finansowych (458) 71
Zbycie jednostek zależnych (336)
Pozostałe korekty 5
Zmiana stanu zapasów (707) 313
Bilansowa zmiana stanu zapasów (575) 331
Zbycie jednostek zależnych (94)
Korekta o przesunięcie zapasów do/z rzeczowych aktywów trwałych (38) (18)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 1 561 543
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców 1 004 221
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń i pozostałych zobowiązań finansowych 57 17
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań niefinansowych 270 143
Zmiana stanu zobowiązań podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego (305) 219
Korekta o zmianę stanu podatku od towarów i usług dotycząca zobowiązań inwestycyjnych 62 (45)
Korekta pozostałych zobowiązań finansowych o wycenę gwarancji (27) 12
Nabycie jednostki zależnej (14)
Zbycie jednostek zależnych 546
Pozostałe korekty (32) (24)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych (1 258) 915
Bilansowa zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych długo i krótkoterminowych (787) (125)
Zmiana stanu należności podatkowych za wyjątkiem podatku dochodowego (511) 3
Zmiana stanu praw do emisji CO2 długo i krótkoterminowych (115) 351
Zmiana stanu świadectw pochodzenia energii długo i krótkoterminowych 64 588
Korekta o zmianę stanu zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 115 99
Zbycie jednostek zależnych (28)
Pozostałe korekty 4 (1)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych 293 (87)
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych 339 69
Korekta o nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne i prawa do użytkowania (36) (47)
Korekta o otrzymane dotacje i zwrócone dotacje (37) (111)
Nabycie jednostki zależnej (15)
Zbycie jednostek zależnych 43
Pozostałe korekty (1) 2
Zmiana stanu rezerw 1 468 358
Bilansowa zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych 984 59
Korekta o zyski/straty aktuarialne od rezerw po okresie zatrudnienia ujmowane w pozostałe całkowite dochody 96 118
Korekta o rezerwy ujmowane w korespondencji z rzeczowymi aktywami trwałymi i pozostałymi aktywami niefinansowymi 97 170
Nabycie jednostki zależnej (36)
Zbycie jednostek zależnych 331
Pozostałe korekty (4) 11
Zmiana stanu zabezpieczeń przekazanych do IRGiT (557) (47)
Razem (486) 1 209

Podatek dochodowy zapłacony

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 540 mln PLN. Spółki Grupy zapłaciły 914 mln PLN z tytułu zaliczek podatku dochodowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. Równocześnie Grupa otrzymała zwrot podatku z tytułu rozliczenia Podatkowej Grupy Kapitałowej za rok 2021 w kwocie 374 mln PLN.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku podatek dochodowy zapłacony wyniósł 392 mln PLN, z czego Podatkowej Grupy Kapitałowej dotyczyła kwota 329 mln PLN. Podatkowa Grupa Kapitałowa zapłaciła 433 mln PLN z tytułu zaliczek podatku dochodowego oraz otrzymała zwrot nadpłaty podatku dochodowego za rok 2020 w kwocie 104 mln PLN.

Spółki należące w 2021 roku do Podatkowej Grupy Kapitałowej rozliczają podatek dochodowy za rok 2022 indywidualnie, o czym szerzej w nocie 50 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania