Poniższa tabela przedstawia główne klasy instrumentów finansowych, w których powstaje ekspozycja na ryzyko kredytowe. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe wynikająca z aktywów finansowych Grupy TAURON jest równa ich wartościom bilansowym.

Klasy instrumentów finansowych Stan na
31 grudnia 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Należności od odbiorców 3 819 3 322
Instrumenty pochodne 849 997
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 678 815
Pożyczki udzielone 206 99
Lokaty i depozyty 3 56
Inne należności finansowe 565 107

Wyniki wyszukiwania