10. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości oraz przekształcenie danych porównywalnych

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, z wyjątkiem zastosowania zmian do standardów wymienionych poniżej. Grupa dokonała przekształcenia danych porównywalnych, co zostało opisane poniżej.

Wyniki wyszukiwania