Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe: Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych

Od dnia 1 stycznia 2022 roku weszły w życie zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe: Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych, w ramach których sprecyzowano, że w przypadku umów rodzących obciążenia koszty wypełnienia umowy obejmują zarówno przyrostowe koszty wypełnienia umowy np. robociznę i materiały, jak również przypisanie innych kosztów, które odnoszą się bezpośrednio do wypełnienia umów (na przykład przypisanie odpisów amortyzacyjnych do składnika rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanego między innymi do wypełnienia tej umowy). Jednocześnie, zgodnie z przepisami przejściowymi, powyższe zmiany do standardu stosuje się do umów, w odniesieniu do których jednostka nie wypełniła jeszcze wszystkich zobowiązań w dniu rozpoczęcia rocznego okresu sprawozdawczego, w którym stosuje te zmiany po raz pierwszy, tj. okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2022 roku. Jednostka nie przekształca danych porównawczych – łączny efekt pierwszego zastosowania zmian ujmuje się jako korektę bilansu otwarcia zysków zatrzymanych w dniu pierwszego zastosowania.

Grupa na dzień 31 grudnia 2022 roku dokonała kalkulacji rezerw na umowy rodzące obciążenia zgodnie ze zaktualizowanym brzmieniem standardu. Jednocześnie Grupa oceniła, że powyższa zmiana MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe nie ma istotnego wpływu na dane na dzień 1 stycznia 2022 roku i nie wymaga ujęcia korekty bilansu otwarcia zysków zatrzymanych Grupy w dniu pierwszego zastosowania.

W ocenie Zarządu wprowadzenie następujących zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Standard Zmiany Data wejścia w życie w UE (okresy roczne rozpoczynające się dnia lub po tej dacie)
Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek: Zmiany do odniesień do Założeń Koncepcyjnych Zmiany m.in. zastąpiły odniesienie do poprzedniej wersji Założeń Koncepcyjnych wydanych przez RMSR (Założenia koncepcyjne z 1989 r.) odniesieniem do aktualnej wersji opublikowanej w marcu 2018 r., nie zmieniając znacząco zawartych w nich wymogów. 1 stycznia 2022
Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe: Przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania Zmiany zabraniają pomniejszania ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych o przychody ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w trakcie doprowadzania składnika aktywów do pożądanego miejsca i stanu potrzebnego do rozpoczęcia jego funkcjonowania. Zamiast tego jednostka ujmuje przychody ze sprzedaży takich wyrobów oraz koszty ich wytworzenia w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 1 stycznia 2022
Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl 2018-2020):
MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Zmiana pozwala jednostce zależnej, która podejmuje decyzję o zastosowaniu paragrafu D16 (a) MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy na wycenę skumulowanych różnic kursowych z tytułu przeliczenia przy wykorzystaniu kwot wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej, w oparciu o datę przejścia jednostki dominującej na MSSF. Zmiana ta ma zastosowanie również do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia. 1 stycznia 2022
MSSF 9 Instrumenty finansowe Zmiana precyzuje opłaty, które jednostka uwzględnia przy ocenie, czy warunki nowego lub zmodyfikowanego zobowiązania finansowego różnią się znacznie od warunków pierwotnego zobowiązania finansowego. 1 stycznia 2022
MSSF 16 Leasing Zmiana uchyla przykład ilustracyjny nr 13 dotyczący płatności od leasingodawcy związanych z inwestycjami w przedmiocie leasingu. Pozwoli to na uniknięcie niejasności w zakresie podejścia do zachęt leasingowych przy stosowaniu MSSF 16 Leasing. 1 stycznia 2022
MSR 41 Rolnictwo Zmiana uchyla wymóg, zgodnie z którym jednostki wyłączają płatności z tytułu podatków przy ustalaniu wartości godziwej składników aktywów wchodzących w zakres MSR 41 Rolnictwo. 1 stycznia 2022

Wyniki wyszukiwania