10.2. Przekształcenie danych porównywalnych

Prezentacja działalności zaniechanej w związku z utratą kontroli nad spółką TAURON Wydobycie S.A.

W dniu 31 grudnia 2022 roku Grupa utraciła kontrolę na spółką zależną TAURON Wydobycie S.A., co zostało opisane szerzej w nocie 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W efekcie powyższego Grupa oceniła, że działalność spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. nad którą Grupa utraciła kontrolę, obejmująca wydobycie węgla kamiennego, stanowiąca dotychczas odrębny segment operacyjny, stanowiła odrębną, istotną dziedzinę działalności Grupy, spełniającą definicję działalności zaniechanej zgodnie z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana. W związku z tym Grupa prezentuje oraz ujawnia informacje na temat działalności zaniechanej, co zostało opisane szerzej w nocie 22 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dane porównywalne zostały odpowiednio przekształcone, zgodnie z wymogami pkt 34 MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana, co zostało zaprezentowane w tabeli poniżej.

Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane zatwierdzone)
Prezentacja
działalności zaniechanej
Rok zakończony 31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 25 614 (450) 25 164
Rekompensaty (9) (9)
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług (23 623) 695 (22 928)
Zysk brutto ze sprzedaży 1 982 245 2 227
Koszty sprzedaży (562) 77 (485)
Koszty ogólnego zarządu (635) 145 (490)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 99 (23) 76
Udział w zyskach/(stratach) wspólnych przedsięwzięć 32 32
Zysk operacyjny 916 444 1 360
Koszty odsetkowe od zadłużenia (368) 3 (365)
Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe 127 3 130
Zysk przed opodatkowaniem 675 450 1 125
Podatek dochodowy (290) (3) (293)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 385 447 832
Strata netto z działalności zaniechanej (447) (447)
Zysk netto 385 385
Wycena instrumentów zabezpieczających 455 455
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 16 16
Podatek dochodowy (88) (88)
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 383 383
Zyski aktuarialne 118 (14) 104
Podatek dochodowy (21) 3 (18)
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 97 (11) 86
Pozostałe całkowite dochody z działalności zaniechanej 11 11
Pozostałe całkowite dochody netto 480 480
Łączne całkowite dochody 865 865
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 338 338
Udziałom niekontrolującym 47 47
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 818 818
Udziałom niekontrolującym 47 47
Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych):
z zysku netto za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,19 0,19
z zysku netto z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,19 0,26 0,45

Zmiana prezentacji przekazanych zabezpieczeń na depozytach transakcyjnych i zabezpieczających w ramach rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku Grupa dokonała zmiany prezentacji przekazanych zabezpieczeń na depozytach transakcyjnych i zabezpieczających w ramach rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Powyższe zabezpieczenia prezentowane były dotychczas w ramach środków pieniężnych. Po zmianie prezentacji, zmiana stanu tych zabezpieczeń została zaprezentowana w ramach przepływów z działalności operacyjnej Grupy. Dane porównywalne zostały odpowiednio przekształcone.

Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane zatwierdzone)
Prezentacja zabezpieczeń przekazanych IRGiT Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zmiana stanu kapitału obrotowego 1 256 (47) 1 209
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 002 (47) 4 955
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (104) (47) (151)
Środki pieniężne na początek okresu 895 (121) 774
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 791 (168) 623
o ograniczonej możliwości dysponowania 314 (168) 146

Wyniki wyszukiwania