9. Opublikowane standardy i zmiany do standardów, które nie weszły jeszcze w życie do dnia bilansowego

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu lub zmiany do standardu, które zostały opublikowane, lecz nie weszły w życie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Standardy wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zmiany do standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i nie weszły jeszcze w życie

Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd nie zakończył jeszcze prac nad oceną wpływu wprowadzenia standardów oraz zmian do standardów na stosowaną przez Grupę politykę rachunkowości. Przeprowadzone dotychczas analizy wskazują, iż następujące standardy oraz zmiany do standardów nie spowodują istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Standard Zmiany Data wejścia w życie w UE (okresy roczne rozpoczynające się dnia lub po tej dacie)
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych i Stanowiska Praktycznego 2: Ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości Zmiany mają na celu zwiększenie przydatności prezentowanych ujawnień dotyczących zasad (polityki) rachunkowości poprzez zastąpienie wymogu ujawniania przez jednostki znaczących zasad rachunkowości wymogiem ujawniania istotnych zasad rachunkowości oraz dodanie wytycznych dotyczących sposobu, w jaki jednostki stosują zasadę istotności przy podejmowaniu decyzji dotyczących ujawniania zasad (polityki) rachunkowości. 1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów: Definicja wartości szacunkowych Zmiany wyjaśniają rozróżnienie pomiędzy zmianami wartości szacunkowych i zmianami zasad (polityki) rachunkowości a korektami błędów oraz precyzują, w jaki sposób jednostki stosują techniki wyceny i wykorzystują dane wejściowe do ustalania wartości szacunkowych. 1 stycznia 2023
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe Standard stosuje się do wszystkich rodzajów umów ubezpieczeniowych (tj. ubezpieczenia bezpośrednie, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe oraz umowy reasekuracji), niezależnie od charakteru działalności jednostki, która je zawiera, jak również do pewnych gwarancji i instrumentów finansowych z uznaniowym udziałem w zyskach. 1 stycznia 2023
Zmiany do MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe: pierwsze zastosowanie MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 9 Instrumenty finansowe – informacje porównawcze Zmiana ma na celu pomóc jednostkom uniknąć przejściowych niedopasowań księgowych pomiędzy aktywami finansowymi a zobowiązaniami z tytułu umów ubezpieczenia, a tym samym poprawić przydatność informacji porównawczych dla użytkowników sprawozdań finansowych. 1 stycznia 2023
Zmiany do MSR 12 Podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań wynikający z pojedynczej transakcji Zmiany ograniczyły zakres wyjątku dotyczącego początkowego ujęcia składnika aktywów i zobowiązań przewidzianego w paragrafie 15 i 24 MSR 12 Podatek dochodowy, tak aby nie miał on już zastosowania do transakcji, które prowadzą do równych dodatnich i ujemnych różnic przejściowych. 1 stycznia 2023

Standardy wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zmiany do standardów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską i nie weszły jeszcze w życie

Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd nie zakończył jeszcze prac nad oceną wpływu wprowadzenia standardów oraz zmian do standardów na stosowaną przez Grupę politykę rachunkowości. Przeprowadzone dotychczas analizy wskazują, iż następujące standardy oraz zmiany do standardów nie spowodują istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Standard Data wejścia w życie według standardu, niezatwierdzone przez UE (okresy roczne rozpoczynające się dnia lub po tej dacie)
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Klasyfikacja zobowiązań jako krótko- lub długoterminowe oraz długoterminowe zobowiązania z kowenantami 1 stycznia 2024
Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany data wejścia w życie zmian została odroczona
Zmiany do MSSF 16 Leasing: Zobowiązanie z tytułu leasingu w przypadku sprzedaży i leasingu zwrotnego 1 stycznia 2024

MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (Data wejście w życie według standardu: 1 stycznia 2016 – Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji standardu).

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości pracuje nad projektem i ostateczną wersją standardu dotyczącego działalności regulowanej. Standard określa model dla ujęcia księgowego aktywów i zobowiązań związanych z działalnością regulowaną. Według obecnej propozycji standard ma mieć zastosowanie w przypadku jednostek będących stroną umowy określającej stawki regulowane, którymi jednostka obciąża swoich klientów za dostarczane dobra i usługi oraz gdy część łącznego wynagrodzenia za dostarczane w danym okresie dobra i usługi obciąża klientów poprzez regulowane stawki w innym okresie (powstają tzw. różnice czasowe). Grupa monitoruje prace prowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nad ostateczną wersją standardu dotyczącego aktywów i zobowiązań regulacyjnych pod kątem określenia wpływu na Grupę TAURON, szczególnie w segmencie Dystrybucji. Na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie została wydana ostateczna wersja standardu. Grupa dokona oceny wpływu standardu na wyniki finansowe oraz sytuację finansową Grupy po wydaniu przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ostatecznej wersji standardu.

Wyniki wyszukiwania