1. Informacje ogólne dotyczące Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. oraz jej jednostki dominującej

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa TAURON”) składa się z TAURON Polska Energia S.A. („jednostka dominująca”, „Spółka”, „Spółka dominująca”) i jej spółek zależnych. TAURON Polska Energia S.A., mająca siedzibę w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, w Polsce, prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 6 grudnia 2006 roku. Do dnia 16 listopada 2007 roku Spółka działała pod firmą Energetyka Południe S.A. Spółka nie zmieniała nazwy ani innych danych identyfikujących w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271562.

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Działalność prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji przyznanych poszczególnym jednostkom wchodzącym w skład Grupy.

Podstawowy przedmiot działalności Grupy TAURON jest odzwierciedlony w podziale na segmenty: Wytwarzanie (segment obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych oraz wytwarzanie energii cieplnej), Odnawialne źródła energii (segment obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), Dystrybucja, Sprzedaż oraz działalność pozostała – w tym obsługa klienta, o czym szerzej w nocie 13 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W trakcie 2022 roku Grupa zaniechała prowadzenia działalności w obszarze wydobycia węgla kamiennego, o czym szerzej w notach 3 i 22.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 28 marca 2023 roku.

Skład Zarządu

W skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2022 roku wchodzili:

 • Artur Michałowski – p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu,
 • Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu,
 • Krzysztof Surma – Wiceprezes Zarządu,
 • Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji Rada Nadzorcza Spółki odwołała:

 • Artura Michałowskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu z dniem 12 sierpnia 2022 roku,
 • Jerzego Topolskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem z dniem 12 sierpnia 2022 roku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji Rada Nadzorcza Spółki powołała:

 • Artura Warzochę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych z dniem 21 stycznia 2022 roku,
 • Pawła Szczeszka na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 11 kwietnia 2022 roku,
 • Tomasza Szczegielniaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu z dniem 6 września 2022 roku,
 • Bogusława Rybackiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem z dniem 9 września 2022 roku.

W skład Zarządu na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji wchodzili:

 • Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu,
 • Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu,
 • Bogusław Rybacki – Wiceprezes Zarządu,
 • Krzysztof Surma – Wiceprezes Zarządu,
 • Tomasz Szczegielniak – Wiceprezes Zarządu,
 • Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu.

Wyniki wyszukiwania