60.2. Transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa

Głównym akcjonariuszem Grupy jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tym spółki Skarbu Państwa są traktowane jako podmioty powiązane.

Łączna wartość transakcji ze spółkami Skarbu Państwa została przedstawiona w tabeli poniżej.

Przychody i koszty

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Przychody 3 830 3 344
Koszty (5 646) (4 457)

Należności i zobowiązania

Stan na
31 grudnia 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Należności * 519 573
Zobowiązania 982 506
*Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozycja należności w powyższej tabeli obejmuje zaliczki na zakup środków trwałych w wysokości 2 mln PLN.

Spośród spółek Skarbu Państwa największymi klientami Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w okresie porównywalnym byli KGHM Polska Miedź S.A., PSE S.A. oraz Polska Grupa Górnicza S.A. Największe transakcje zakupu Grupa dokonała od PSE S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Węglokoks S.A.

Grupa Kapitałowa dokonuje istotnych transakcji na rynkach energii za pośrednictwem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Z uwagi na fakt, iż jednostka ta zajmuje się jedynie organizacją obrotu giełdowego, transakcji zakupu i sprzedaży dokonywanych za jej pośrednictwem nie traktuje się jako transakcji z podmiotem powiązanym.

Transakcje ze spółkami Skarbu Państwa dotyczą głównie działalności operacyjnej Grupy i dokonywane są na warunkach rynkowych.

Powyższe tabele nie zawierają transakcji z bankami pod kontrolą Skarbu Państwa, które zgodnie z MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych, jako instytucje zapewniające finansowanie, nie są uznawane za podmioty powiązane.

Transakcje ze Skarbem Państwa

W dniu 21 października 2022 roku pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa została zawarta warunkowa umowa sprzedaży akcji spółki zależnej TAURON Wydobycie S.A. na mocy której, z dniem 31 grudnia 2022 roku doszło do przeniesienia prawa własności akcji TAURON Wydobycie S.A. ze Spółki na Skarb Państwa i tym samym utraty kontroli nad spółką TAURON Wydobycie S.A., co zostało opisane szerzej w nocie 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W dniu 22 marca 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych a Spółką, na podstawie której Spółka jest uprawniona do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją działań zleconych jej decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 roku w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na zorganizowaniu i utworzeniu w Krynicy-Zdroju szpitala tymczasowego oraz utrzymaniu funkcjonowania tego szpitala. Łączne koszty poniesione na realizację tego zadania wyniosły 10 mln PLN, do dnia bilansowego Spółka otrzymała zwrot powyższych kosztów.

Wyniki wyszukiwania