60.3. Wynagrodzenie kadry kierowniczej

Wysokość wynagrodzeń oraz innych świadczeń członków Zarządu, Rad Nadzorczych i pozostałych członków głównej kadry kierowniczej jednostki dominującej oraz spółek zależnych, wypłaconych i należnych do wypłaty w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w okresie porównywalnym przedstawia poniższa tabela.

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Jednostka dominująca Jednostki zależne Jednostka dominująca Jednostki zależne
Zarząd jednostki 7 24 4 22
Krótkoterminowe świadczenia (wraz z narzutami) 6 24 4 22
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1
Rada nadzorcza jednostki 1 2 1
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (płace i narzuty) 1 2 1
Pozostali członkowie głównej kadry kierowniczej 13 52 16 47
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (płace i narzuty) 12 51 14 47
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1
Inne 1 1 1
Razem 21 78 21 69

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Grupa tworzy rezerwy na świadczenia przysługujące członkom Zarządu z tytułu rozwiązania umów o zarządzanie i pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej z tytułu rozwiązania stosunku pracy, które mogą być wypłacone lub należne do wypłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych. Powyższa tabela uwzględnia kwoty wypłacone i należne do wypłaty do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wyniki wyszukiwania