60.1. Transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami

Grupa posiada wspólne przedsięwzięcia: Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. oraz grupę kapitałową TAMEH HOLDING
Sp. z o.o., które zostały szerzej opisane w nocie 29 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Łączna wartość transakcji ze spółkami będącymi pod wspólną kontrolą została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Przychody 966 412
Koszty (557) (488)

Główną pozycję rozrachunków ze spółkami będącymi pod wspólną kontrolą stanowią pożyczki udzielone Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., o czym szerzej w nocie 30 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Spółka udzieliła również zabezpieczeń wspólnym przedsięwzięciom poprzez zastaw na udziałach TAMEH HOLDING Sp. z o.o. oraz wystawioną na zlecenie Spółki gwarancję bankową i poręczenie na zabezpieczenie zobowiązania Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. z tytułu pożyczki.

Wyniki wyszukiwania