4. Oświadczenie o zgodności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”).

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.

Spółki Grupy oraz jednostka dominująca prowadzą swoje księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE, z wyjątkiem TAURON Czech Energy s.r.o., która prowadzi swoje księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Republice Czeskiej oraz spółek Łagisza Grupa TAURON Sp. z o.o., AVAL-1 Sp. z o.o., WIND T1 Sp. z o.o., Polpower Sp. z o.o., TEC1 Sp. z o.o., TAURON Zielona Energia Sp. z o.o., FF PARK PV1 Sp. z o.o., „MEGAWATT S.C.” Sp. z o.o., WIND T4 sp. z o.o., Windpower Gamów Sp. z o.o., Wind T30MW Sp. z o.o. i Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o., które prowadzą swoje księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdania skonsolidowanego do zgodności z MSSF zatwierdzonymi przez UE.

Wyniki wyszukiwania