56.2. Ryzyko związane z płynnością

Grupa utrzymuje równowagę pomiędzy ciągłością, elastycznością i kosztem finansowania poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania, które pozwalają na zarządzanie ryzykiem płynności i skutecznie minimalizują negatywne skutki jego materializacji. Spółka prowadzi politykę dywersyfikacji instrumentów finansowania, ale przede wszystkim dąży do zabezpieczenia finansowania i utrzymania zdolności spółek Grupy TAURON do wywiązywania się z bieżących, jak i przyszłych zobowiązań w okresie krótko i długoterminowym. Zarządzanie ryzykiem płynności jest powiązane z planowaniem i monitorowaniem przepływów pieniężnych w krótkim i długim okresie i podejmowaniu czynności dla zapewnienia środków finansowych na prowadzenie działalności spółek Grupy.

Spółka prowadzi scentralizowaną politykę w zakresie zarządzania finansami, dzięki czemu możliwe jest efektywne zarządzanie obszarem w ramach całej Grupy. W Grupie została wdrożona między innymi Polityka zarządzania płynnością finansową Grupy TAURON, dzięki której następuje optymalizacja zarządzania pozycją płynnościową Grupy i tym samym zmniejsza się ryzyko utraty płynności przez Grupę, jak i każdą ze spółek wchodzących w skład Grupy TAURON oraz zmniejsza się koszty finansowe. Poprzez wdrożenie odpowiednich standardów prognozowania możliwe staje się ustalenie precyzyjnej pozycji płynnościowej Grupy TAURON pozwalającej na optymalizację doboru momentu pozyskania finansowania oraz terminu zapadalności i rodzajów instrumentów lokacyjnych, a także odpowiedniego poziomu rezerwy płynnościowej.

Dodatkowo, w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz ryzyka utraty płynności Grupa TAURON stosuje mechanizm cash pool. Dzięki funkcjonowaniu struktury cash pool spółki Grupy TAURON, posiadające krótkotrwałe niedobory środków, mogą korzystać ze środków spółek wykazujących nadwyżki finansowe, bez konieczności pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Grupa posiada dostępne finansowanie w ramach zawartych umów. Umowy jednostki dominującej z dostępnym na dzień bilansowy finansowaniem oraz wykorzystaniem środków zostały przedstawione w poniżej tabeli.

Kredytodawca Rodzaj finansowanych wydatków Rok zakończenia okresu dostępności środków Stan na 31 grudnia 2022
Dostępny limit według umowy Wykorzystany limit
program emisji obligacji podporządkowanych Bank Gospodarstwa Krajowego bieżące i inwestycyjne 2023 450
kredyt Konsorcja banków bieżące i inwestycyjne, z wyłączeniem aktywów węglowych 2027 4 000 2 750
2026 500 500
Europejski Bank Inwestycyjny inwestycyjne 2024 2 800 1 600
kredyt w rachunku Bank Gospodarstwa Krajowego bieżące 2023 250

Po dniu bilansowym:

  • na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym kwota limitu została zwiększona do 500 mln PLN, z termin spłaty do dnia 30 września 2023 roku;
  • w dniu 10 marca 2022 roku Spółka zawarła również aneks do dokumentacji programu emisji obligacji podporządkowanych do kwoty 450 mln PLN zawartego w 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Aneks wydłuża do 36 miesięcy od daty podpisania dokumentacji okres umożliwiający przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych.

Dostępne umowy finansowania, jak wskazano w tabeli powyżej, mogą być wykorzystywane na cele inwestycyjne i ogólnokorporacyjne, w tym na zabezpieczenie bieżącej sytuacji płynnościowej Grupy.

Prowadzona polityka w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania umożliwia przede wszystkim zwiększenie możliwości otrzymania finansowania na ogólne cele korporacyjne i wydatki inwestycyjne, obniżenie kosztu kapitału zewnętrznego, ograniczenie ustanawiania ilości i form zabezpieczeń na majątku Grupy TAURON oraz kowenantów wymaganych przez instytucje finansowe, a także wpływa na zmniejszenie kosztów administracyjnych. Model finansowania korporacyjnego umożliwia również pozyskiwanie źródeł finansowania niedostępnych dla pojedynczych spółek.

W 2022 roku Grupa posiadała pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie ich płatności.

Tabele poniżej przedstawiają wiekowanie wymagalności zobowiązań finansowych Grupy według niezdyskontowanych umownych płatności.

Zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2022 roku

Klasy instrumentów finansowych Wartość bilansowa Umowne niezdyskontowane płatności Z tego umowne niezdyskontowane płatności o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego)
poniżej 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy od 1 roku do 2 lat od 2 lat do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymiOprocentowane kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje 15 232 (18 317) (165) (1 017) (2 728) (3 158) (7 802) (3 447)
Zobowiązania wobec dostawców 2 246 (2 246) (2 246)
Zobowiązania inwestycyjne 767 (767) (636) (71) (17) (17) (26)
Inne zobowiązania finansowe 573 (573) (485) (30) (35) (6) (6) (11)
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 256 (2 357) (76) (30) (95) (91) (177) (1 888)
Pochodne zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne-towarowe 232 (92) (69) (23)
Instrumenty pochodne-walutowe 109 (109) (39) (67) (3)
Razem 20 415 (24 461) (3 716) (1 238) (2 878) (3 272) (8 011) (5 346)

 

Zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2021 roku

Klasy instrumentów finansowych Wartość bilansowa Umowne niezdyskontowane płatności Z tego umowne niezdyskontowane płatności o terminie spłaty przypadającym w okresie (od dnia bilansowego)
poniżej 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy od 1 roku do 2 lat od 2 lat do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje 11 855 (13 777) (1 780) (613) (680) (2 381) (3 844) (4 479)
Zobowiązania wobec dostawców 1 242 (1 242) (1 241) (1)
Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących 1 061 (1 061) (1 061)
Zobowiązania inwestycyjne 616 (616) (595) (21)
Inne zobowiązania finansowe 516 (516) (450) (37) (10) (7) (7) (5)
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 235 (2 415) (88) (48) (107) (92) (156) (1 924)
Pochodne zobowiązania finansowe
Instrumenty pochodne-towarowe 494 (185) (84) (26) (75)
Instrumenty pochodne-CCIRS 1 (13) (2) (2) (2) (4) (3)
Razem 17 020 (19 825) (5 299) (748) (874) (2 482) (4 011) (6 411)

Wyniki wyszukiwania