Grupa identyfikuje następujące rodzaje ryzyka rynkowego, na które jest narażona:

  • ryzyko stopy procentowej;
  • ryzyko walutowe;
  • ryzyko cen surowców i towarów w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych.

Wyniki wyszukiwania