13.2. Geograficzne obszary działalności

Działalność Grupy w przeważającym zakresie prowadzona jest na terenie Polski. Przychody ze sprzedaży od podmiotów zagranicznych przedstawia tabela poniżej.

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej od podmiotów zagranicznych, w tym: 1 801 816
Czechy 1 213 376
Niemcy 509 169
Belgia 68
Wielka Brytania 11 271
Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej od podmiotów zagranicznych, w tym: 75 43
Czechy 73 40
Pozostałe kraje 2 3
Razem 1 876 859

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej od podmiotów zagranicznych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku dotyczyły w głównej mierze sprzedaży energii elektrycznej oraz sprzedaży uprawnień do emisji CO2, która stanowiła odpowiednio 67% oraz 33% przychodów z działalności kontynuowanej na rzecz podmiotów zagranicznych. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku przychody ze sprzedaży od podmiotów zagranicznych dotyczyły w głównej mierze sprzedaży energii elektrycznej oraz restrukturyzacji portfela uprawnień do emisji CO2, która stanowiła odpowiednio 46% oraz 37% przychodów z działalności kontynuowanej na rzecz podmiotów zagranicznych.

 

Wyniki wyszukiwania