Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Amortyzacja (2 060) (1 958)
Odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe (79) (944)
Zużycie materiałów i energii (4 636) (2 251)
Usługi konserwacji i remontowe (239) (209)
Usługi dystrybucyjne (1 527) (1 504)
Pozostałe usługi obce (686) (593)
Koszt obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2 (3 096) (2 147)
Pozostałe podatki i opłaty (815) (697)
Koszty świadczeń pracowniczych (2 630) (2 313)
Odpis aktualizujący należności od odbiorców 8 (33)
Koszty rezerwy na umowy rodzące obciążenia (91)
Pozostałe koszty rodzajowe (128) (127)
Razem koszty według rodzaju (15 979) (12 776)
Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych 3 (3)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 764 602
Koszty sprzedaży 528 485
Koszty ogólnego zarządu 558 490
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (20 728) (11 726)
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług (34 854) (22 928)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku w stosunku do okresu porównywalnego główne zmiany kosztu sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług dotyczyły:

  • ujęcia w bieżącym okresie niższego kosztu odpisu aktualizującego niefinansowe aktywa trwałe w porównaniu do okresu porównywalnego w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, o czym szerzej w nocie 14 skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  • wzrostu kosztów zużycia materiałów i energii, co związane jest głównie z wyższym kosztem zużywanego na potrzeby produkcyjne paliwa węglowego, oleju opałowego oraz biomasy, co wynika głównie ze wzrostu cen. Jednocześnie w ramach zużycia materiałów i energii w działalności kontynuowanej Grupa prezentuje koszty węgla zakupionego od spółki TAURON Wydobycie S.A., co ma związek z prezentacją działalności powyższej spółki jako działalności zaniechanej. Dane za rok porównywalny zostały odpowiednio przekształcone;
  • wzrostu kosztu obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2, co wynika głównie ze wzrostu ceny uprawnień do emisji CO2 uwzględnionych w kalkulacji rezerwy;
  • wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych, co wynika głównie z ujęcia w kosztach bieżącego okresu skutków porozumień zawartych ze stroną społeczną oraz wzrostu w 2022 roku płacy minimalnej;
  • kosztów utworzenia w segmencie Wytwarzanie w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia w kwocie 91 mln PLN (szerzej w nocie 45.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego);
  • wzrostu wartości sprzedanych towarów i materiałów, co wynika głównie ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu nabywanego w celu ich odsprzedaży do klientów Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania