17.2. Koszty świadczeń pracowniczych

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Wynagrodzenia (2 041) (1 757)
Koszty ubezpieczeń społecznych (398) (339)
Koszty świadczeń po okresie zatrudnienia, w tym: (99) (97)
Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne (16) (20)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3) (7)
Koszty pracowniczych programów emerytalnych (80) (70)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (59) (53)
Nagrody jubileuszowe 54 12
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych (87) (79)
Razem (2 630) (2 313)
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży (1 620) (1 436)
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży (290) (242)
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu (363) (316)
Pozycje ujęte w koszcie wytworzenia świadczeń na potrzeby własne (357) (319)

Wyniki wyszukiwania