17.3. Koszty amortyzacji oraz odpisy aktualizując

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Amortyzacja, w tym ujęta w pozycji: (2 060) (1 958)
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług (1 922) (1 840)
Koszty sprzedaży (67) (51)
Koszty ogólnego zarządu (44) (40)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (27) (27)
Odpis aktualizujący, w tym ujęty w pozycji: (79) (944)
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług (79) (953)
Koszty sprzedaży 2 1
Koszty ogólnego zarządu (2) (1)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 9
Razem (2 139) (2 902)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, w wyniku przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku testów na utratę wartości, Grupa ujęła odpisy aktualizujące w segmencie Wytwarzanie w łącznej wysokości 75 mln PLN. Testy na utratę wartości zostały szerzej opisane w nocie 14  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dodatkowo, w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 spółki Grupy rozwiązywały i tworzyły odpisy na aktywa indywidualne oraz aktywa z tytułu umów z klientami, co łącznie powiększyło koszty operacyjne Grupy o kwotę 4 mln PLN.

Łączny odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe, aktywa niematerialne, prawa do użytkowania aktywów oraz wartość firmy ujęty w ramach działalności kontynuowanej w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku wyniósł 79 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania