45.3. Rezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów i pozostałe rezerwy

Istotne rezerwy ujęte w ramach pozostałych rezerw zostały opisane poniżej.

Segment operacyjny Opis Stan na 31 grudnia 2022 Stan na 31 grudnia 2021
Rezerwa na podatek od nieruchomości
Wytwarzanie Rezerwa dotyczy ryzyka skutków niekorzystnych rozstrzygnięć spraw w podatku od nieruchomości aktywów stanowiących infrastrukturę kolejową. 12
Odnawialne źródła energii Rezerwa dotyczy ryzyka skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w roku 2018. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku spółka z segmentu Odnawialne źródła energii rozwiązała rezerwę w pełnej wysokości. 17
Dystrybucja Rezerwa na ryzyko gospodarcze w zakresie podatku od nieruchomości dotyczące majątku sieciowego. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku spółka z segmentu Dystrybucja rozwiązała rezerwę w wysokości 8 mln PLN. 31 39
Rezerwa na wzrost wynagrodzenia za służebności przesyłu
Dystrybucja Rezerwa dotyczy ryzyka zwiększonych opłat okresowych za służebność przesyłu dla infrastruktury energetycznej zlokalizowanej na terenach nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, w związku ze zmianą charakteru gruntów z terenów leśnych na grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 21 33

Wyniki wyszukiwania