57. Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne handlowe zarządzane jest na poziomie Grupy TAURON. Grupa zarządza ryzykiem handlowym w oparciu o opracowaną i przyjętą do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem handlowym w Grupie TAURON, która wprowadza system wczesnego ostrzegania oraz system limitowania ekspozycji na ryzyko w poszczególnych obszarach handlowych.

Spółki Grupy narażone są na działanie i niekorzystny wpływ czynników ryzyka związanego ze zmiennością przepływów pieniężnych oraz wyników finansowych wyrażonych w walucie krajowej z tytułu zmian cen towarów. Ekspozycję Grupy na ryzyko cen towarów odzwierciedla wolumen zakupów podstawowych surowców i towarów, do których zalicza się węgiel kamienny, gaz oraz energię.

Wolumen oraz koszty zakupów podstawowych surowców od dostawców spoza Grupy przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj paliwa Jednostka miary 2022 2021
Wolumen Koszty zakupu Wolumen Koszty zakupu
Węgiel tona 2 896 201 2 234 2 414 222 559
Gaz MWh 4 123 303 1 217 4 720 343 572
Energia elektryczna MWh 31 023 498 18 127 32 316 552 9 640
Energia cieplna GJ 5 185 178 327 5 193 627 249
Razem 21 905 11 020

Wyniki wyszukiwania