W spółkach Grupy TAURON występuje ekspozycja na ryzyko walutowe transakcyjne i translacyjne. Spółki Grupy narażone są na zmiany kursów walutowych w związku z ich działalnością operacyjną i finansową. Poniższe tabele prezentują ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe w podziale na poszczególne klasy instrumentów finansowych. Istotna ekspozycja dotyczy zmiany kursu EUR/PLN oraz CZK/PLN. Ekspozycja Grupy na zmiany kursu pozostałych walut nie jest istotna.

Klasy instrumentów finansowych Stan na 31 grudnia 2022 Stan na 31 grudnia 2021
Łączna wartość bilansowa w PLN EUR CZK Łączna wartość bilansowa w PLN EUR CZK
w walucie w PLN w walucie w PLN w walucie w PLN w walucie w PLN
Aktywa finansowe
Należności od odbiorców 3 819 11 52 104 20 3 322 5 22 49 9
Instrumenty pochodne 849 50 236 997 100 460
Inne należności finansowe 565 1 41 8 107 7 32 25 5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 678 20 92 77 15 815 22 101 24 5
Razem 81 381 222 43 134 615 98 19
Zobowiązania finansowe
Wyemitowane obligacje 7 222 853 4 000 7 320 855 3 933
Zobowiązania wobec dostawców 2 246 9 42 8 2 1 242 4 21 7 1
Zobowiązania inwestycyjne 767 1 616 5 22
Instrumenty pochodne 341 49 232 495 102 469
Pozostałe zobowiązania finansowe 348 11 49 2 250 22 102
Razem 922 4 324 10 2 988 4 547 7 1
Pozycja walutowa netto (841) (3 943) 212 41 (854) (3 932) 91 18

Grupa TAURON wykorzystuje w ramach zarządzania ryzykiem walutowym kontrakty terminowe typu forward. Celem zawieranych transakcji było zabezpieczenie Grupy przed ryzykiem walutowym powstającym w toku prowadzonej działalności handlowej, przede wszystkim z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz w toku działalności inwestycyjnej związanej z realizacją projektów w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także zabezpieczanie ekspozycji walutowej generowanej przez płatności odsetkowe od pozyskanego finansowania w EUR.

Uprawnienia do emisji CO2 nabywane są celem wypełnienia obowiązku umorzeniowego przez instalacje Grupy. W związku z emisją CO2 za dany okres sprawozdawczy Grupa tworzy rezerwę na zobowiązania z tytułu obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2 w wysokości posiadanych i zakontraktowanych do zakupu w EUR uprawnień do emisji CO2. Tym samym wartość rezerwy narażona jest na ryzyko zmiany kursu EUR/PLN. Kontrakty walutowe związane z zakupami uprawnień do emisji CO2 zabezpieczają przepływy Grupy wynikające z zakupu uprawnień.

Wycena w wartości godziwej walutowych kontraktów terminowych typu forward oraz kontraktów CCIRS narażona jest na ryzyko zmian kursu EUR/PLN. Transakcje zawierane w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym nie są objęte rachunkowością zabezpieczeń.

Analiza wrażliwości

Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej. Grupa wykorzystuje scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę Grupy odnośnie kształtowania się pojedynczych czynników ryzyka rynkowego w przyszłości. Przedmiotem analizy zostały objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów finansowych zgodnie z MSSF.

Potencjalne możliwe zmiany kursów walutowych są określone w horyzoncie do daty następnego sprawozdania finansowego i zostały obliczone na podstawie rocznych zmienności implikowanych dla opcji walutowych kwotowanych na rynku międzybankowym dla danej pary walut z daty bilansowej lub w przypadku braku dostępnych kwotowań rynkowych na podstawie zmienności historycznych za okres jednego roku przed datą bilansową.

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN, CZK/PLN, USD/PLN, GBP/PLN. Istotne narażenie na ryzyko występuje w przypadku EUR, głównie ze względu na finansowanie zewnętrzne zaciągnięte w EUR. Pozostałe waluty nie generują istotnego ryzyka dla Grupy.

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto oraz pozostałych całkowitych dochodów brutto Grupy na racjonalne możliwe do zaistnienia zmiany kursu walutowego EUR/PLN w horyzoncie do daty następnego sprawozdania finansowego, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

Klasy instrumentów finansowych 31 grudnia 2022 Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na 31 grudnia 2022 roku 31 grudnia 2021 Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe na 31 grudnia 2021 roku
Wartość bilansowa Wartość narażona na ryzyko kurs EUR/PLN
+8,45%
kurs EUR/PLN
-8,45%
Wartość bilansowa Wartość narażona na ryzyko kurs EUR/PLN
+5,88%
kurs EUR/PLN
-5,88%
Aktywa finansowe
Należności od odbiorców 3 819 52 4 (4) 3 322 22 1 (1)
Instrumenty pochodne 849 257 42 (42) 997 601 285 (285)
Inne należności finansowe 565 1 107 32 2 (2)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 678 92 8 (8) 815 101 6 (6)
Zobowiązania finansowe
Wyemitowane obligacje 7 222 4 000 (338) 338 7 320 3 933 (231) 231
Zobowiązania wobec dostawców 2 246 42 (4) 4 1 242 21 (1) 1
Zobowiązania inwestycyjne 767 1 616 22 (1) 1
Instrumenty pochodne 341 341 480 (480) 495 470 (24) 24
Pozostałe zobowiązania finansowe 348 49 (4) 4 250 102 (6) 6
Razem 188 (188) 31 (31)

Ekspozycja na ryzyko na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku jest reprezentatywna dla ekspozycji Grupy na ryzyko w trakcie poprzedzającego tą datę okresu rocznego.

Wyniki wyszukiwania