55.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

Rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Aktywa / zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Aktywa / zobowiązania finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 Razem
Dywidendy 14 14
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 33 42 (682) 145 (54) (516)
Różnice kursowe (21) 1 (104) (124)
Odpisy aktualizujące/ aktualizacja wartości (266) 2 (24) (288)
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (24) (24)
Zysk/(strata) ze zbycia inwestycji 1 (4) (3)
Wynik na zrealizowanych pochodnych instrumentach finansowych* 10 10
Przychody/(koszty) finansowe netto (229) 41 (834) 145 (54) (931)
Aktualizacja wartości 13 8 21
Wynik na zrealizowanych pochodnych instrumentach finansowych* (18) (18)
Przychody/(koszty) operacyjne netto (5) 8 3
Zmiana wyceny IRS 187 187
Pozostałe całkowite dochody 187 187
* Grupa ujmuje przychody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych towarowych w działalności operacyjnej. Przychody i koszty z tytułu pozostałych instrumentów pochodnych ujmowane są w przychodach/kosztach finansowych.

Rok zakończony 31 grudnia 2021 roku (dane przekształcone)

Aktywa / zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Aktywa / zobowiązania finansowe wyłączone z zakresu MSSF 9 Razem
Dywidendy 10 10
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 23 (290) (25) (48) (340)
Różnice kursowe (5) 1 19 15
Odpisy aktualizujące/ aktualizacja wartości 65 (2) 12 75
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (25) (25)
Zysk/(strata) ze zbycia inwestycji (1) (2) (3)
Wynik na zrealizowanych pochodnych instrumentach finansowych* 47 47
Przychody/(koszty) finansowe netto 116 20 (284) (25) (48) (221)
Aktualizacja wartości (11) (33) (44)
Wynik na zrealizowanych pochodnych instrumentach finansowych* 114 114
Przychody/(koszty) operacyjne netto 103 (33) 70
Zmiana wyceny IRS 455 455
Pozostałe całkowite dochody 455 455
* Grupa ujmuje przychody i koszty z tytułu instrumentów pochodnych towarowych w działalności operacyjnej. Przychody i koszty z tytułu pozostałych instrumentów pochodnych ujmowane są w przychodach/kosztach finansowych.

Wyniki wyszukiwania