64. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Podpisanie umowy kredytu obrotowego

Po dniu bilansowym, w dniu 16 lutego 2023 roku Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 750 mln PLN z terminem spłaty 30 września 2023 roku. W dniu
24 lutego 2023 roku Spółka dokonała ciągnienia całości dostępnego finansowania.

Informacje dotyczące budowy bloku 910 MW w Jaworznie

Po dniu bilansowym, w dniu 11 stycznia 2023 roku spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. podjęła decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: RAFAKO S.A. i Mostostal Warszawa S.A. oraz podwykonawcy E003B7 Sp. z o.o. (spółka zależna RAFAKO S.A.) (łącznie „Wykonawca”) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań („Wezwanie”), wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie. Podjęcie przez TAURON Wytwarzanie S.A. decyzji – zgodnie z przysługującymi mu w świetle kontraktu uprawnieniami – o wystosowaniu Wezwania spowodowane było: nieuzyskaniem lub niepotwierdzeniem technicznych parametrów kontraktowych, wystąpieniem obiektywnego opóźnienia po stronie Wykonawcy w realizacji kontraktu, wystąpieniem szkody po stronie TAURON Wytwarzanie S.A. w wyniku nieuzyskania parametru dyspozycyjności oraz zidentyfikowanych a nieusuniętych wad fizycznych przedmiotu kontraktu. Do Wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę
1 312 mln PLN, jako łączną kwotę kar i odszkodowań.

W dniu 13 stycznia 2023 roku TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Spółka otrzymały od RAFAKO S.A. wezwania do zapłaty („Wezwania do zapłaty”). Przedmiotem Wezwania do zapłaty skierowanego do TAURON Wytwarzanie S.A. są roszczenia o zapłatę łącznie 606 mln PLN z tytułów wymienionych w Wezwaniu do zapłaty. RAFAKO S.A. jednocześnie wskazało, że w przypadku niepowodzenia procesu inwestorskiego dotyczącego pozyskania inwestora dla RAFAKO S.A., z przyczyn leżących w opinii RAFAKO S.A. po stronie TAURON Wytwarzanie S.A., RAFAKO S.A. będzie występować o kwotę roszczenia odszkodowawczego w wysokości nie niższej niż 300 mln PLN. RAFAKO S.A. zastrzegło ponadto, iż w przypadku, gdy kontrahenci i partnerzy biznesowi RAFAKO S.A. – na skutek działania lub zaniechania TAURON Wytwarzanie S.A. – skierują wobec RAFAKO S.A. roszczenia z tytułu kar umownych lub odszkodowawcze, RAFAKO S.A. skieruje wobec TAURON Wytwarzanie S.A. roszczenia odszkodowawcze/regresowe w kwocie nie niższej niż 483 mln PLN. Przedmiotem Wezwania skierowanego do Spółki są roszczenia o zapłatę łącznie 251 mln PLN z tytułów wymienionych w Wezwaniu do zapłaty. RAFAKO S.A. jednocześnie wskazało, że będzie występować do Spółki o odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż 483 mln PLN wynikające z możliwych kar oraz odszkodowań będących przedmiotem roszczeń podmiotów, na rzecz których wykonywane są umowy lub będącymi partnerami biznesowymi RAFAKO S.A. Kwota ta może wzrosnąć ze względu na dalsze roszczenia stron umów, związane z zerwaniem umów oraz opóźnieniami w ich realizacji. RAFAKO S.A. zastrzegło ponadto, w przypadku niepowodzenia procesu inwestorskiego dotyczącego pozyskania inwestora dla RAFAKO S.A. z przyczyn leżących – w opinii RAFAKO S.A. – po stronie TAURON Wytwarzanie S.A., RAFAKO S.A. będzie występować o kwotę roszczenia odszkodowawczego w wysokości nie niższej niż 300 mln PLN. Wstępna analiza Wezwań do zapłaty przeprowadzona przez Spółkę i TAURON Wytwarzanie S.A. wskazała na ich bezzasadność.

W dniu 7 lutego 2023 roku pomiędzy TAURON Wytwarzanie S.A. a Wykonawcą zostało zawarte porozumienie. Porozumienie ustaliło warunki współpracy na okres do dnia 8 marca 2023 roku i zostało zawarte w celu zapewnienia konstruktywnego przebiegu mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, ukierunkowanych na wypracowanie rozwiązania powstałych kwestii spornych wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku 910 MW. Zgodnie z zawartym porozumieniem, strony zadeklarowały zamiar prowadzenia dalszych mediacji w dobrej wierze, z intencją polubownego uregulowania roszczeń objętych wezwaniami do zapłaty i notami po każdej ze Stron. Strony zmierzają do zawarcia ugody, na mocy której ustalą sposób zakończenia kontraktu i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu. Strony uzgodniły, że zakończenie kontraktu nastąpi w terminie do 5 dni od dnia weryfikacji i wspólnej oceny gwarantowanych parametrów technicznych A i B na zasadach ustalonych w ugodzie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji kontraktu zostanie ograniczona do kwoty ustalonej w ugodzie. W dniu 7 marca 2023 roku strony podpisały aneks zmieniający porozumienie poprzez przedłużenie do dnia 22 marca 2023 roku terminu wymagalności wzajemnych roszczeń. Wydłużenie terminu dokonane zostało bez zrzeczenia się roszczeń.

W dniu 20 marca 2023 roku TAURON Wytwarzanie S.A., RAFAKO S.A., Mostostal Warszawa S.A. oraz E003B7 Sp. z o.o. podpisały założenia do ugody („Ugoda”), na mocy której ustalą sposób zakończenia kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie i dokonania wzajemnych rozliczeń z tego tytułu.

Zgodnie z najistotniejszymi poczynionymi ustaleniami:

  • z zastrzeżeniem osiągnięcia przez RAFAKO S.A. porozumienia z gwarantami, TAURON Wytwarzanie S.A. ograniczy swoje roszczenia wobec RAFAKO S.A., Mostostal Warszawa S.A. oraz E003B7 Sp. z o.o. do kwoty 240 mln PLN, którą to kwotę zaspokoi w drodze ciągnienia z gwarancji należytego wykonania kontraktu udzielonej na zlecenie E003B7 sp. z o.o. i która to kwota zostanie wypłacona przez gwarantów;
  • w ramach realizacji roszczeń RAFAKO S.A. wobec TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Wytwarzanie S.A. wypłaci RAFAKO S.A. oraz E003B7 Sp. z o.o. łączną kwotę 65 mln PLN w ramach tytułów określonych w założeniach do Ugody;
  • w dniu wejścia w życie Ugody TAURON Wytwarzanie S.A. zwolni RAFAKO S.A., Mostostal Warszawa S.A. oraz E003B7 Sp. z o.o. ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych, strony rozwiążą kontrakt na budowę bloku 910 MW, wygaszając zobowiązania z kontraktu oraz zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń wobec siebie ponad objęte Ugodą;
  • w dniu podpisania niniejszych założeń do Ugody RAFAKO S.A. i Mostostal Warszawa S.A. złoży i doręczy TAURON Wytwarzanie S.A. oświadczenie w przedmiocie przedłużenia do dnia 28 kwietnia 2023 roku terminu na wystawienie i doręczenie gwarancji zapłaty, z żądaniem wystawienia której RAFAKO S.A. wystąpiła do TAURON Wytwarzanie S.A. a strony w dniu 21 marca 2023 roku zawrą kolejny aneks do zawartego pomiędzy nimi w dniu 7 lutego 2023 roku porozumienia, na mocy którego terminy uzgodnień o charakterze stand still zostaną przedłużone do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Ponadto strony ustaliły, że zgodnie wystąpią o zatwierdzenie ugody przez sąd powszechny. Warunkami zawieszającymi wejście w życie Ugody jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A., RAFAKO S.A. i Mostostal Warszawa S.A. zgód korporacyjnych do dnia 20 kwietnia 2023 roku oraz: zawarcie przez RAFAKO S.A. porozumienia z gwarantami w przedmiocie bezzwłocznej wypłaty kwoty 240 mln PLN na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku, podjęcie przez walne zgromadzenie RAFAKO S.A. w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę wskazaną w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, złożenie przez MS Galleon Gmbh w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku oświadczenia o dalszym zainteresowaniu kontynuowaniem procesu inwestorskiego RAFAKO S.A. oraz zawarcie przez RAFAKO S.A. w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku ugody z Ignitis Grupė AB lub podmiotem/podmiotami zależnymi tej spółki odnośnie do projektu Wilno.

W dniu 21 marca 2023 roku strony podpisały aneks nr 2 do porozumienia. Na mocy zawartego aneksu strony postanowiły wydłużyć:

  • do 24 kwietnia 2023 roku terminy wymagalności roszczenia TAURON Wytwarzanie S.A. wobec Wykonawcy w zakresie kwoty 550 mln PLN (łączna kwota gwarancji należytego wykonania w zakresie realizacji kontraktu na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie) oraz zobowiązania TAURON Wytwarzanie S.A. do powstrzymania się od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy powstałych w wyniku lub w związku z realizacją kontraktu w zakresie powyższej kwoty;
  • do dnia 28 kwietnia 2023 roku: terminu wymagalności roszczenia RAFAKO S.A. wobec Spółki oraz roszczenia RAFAKO S.A. wobec TAURON Wytwarzanie S.A. o których mowa powyżej, zobowiązania TAURON Wytwarzanie S.A. do powstrzymania się od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy powstałych w wyniku lub w związku z realizacją kontraktu w zakresie kwoty 763 mln PLN, jak również zobowiązania stron, aby nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi oraz niepieniężnymi, w tym żądaniami/wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi, jak również powstrzymania się od składania do organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracyjnych wniosków, zawiadomień i roszczeń.

Aneks wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym doręczenia TAURON Wytwarzanie S.A. przez Wykonawcę do dnia 23 marca 2023 roku aneksów do gwarancji przedłużających obowiązywanie tych gwarancji co najmniej do dnia 28 kwietnia 2023 roku. Podpisane przez gwarantów aneksy do wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie kontraktu stanowiących instrumenty zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, przedłużające termin obowiązywania gwarancji do dnia 30 kwietnia 2023 roku zostały doręczone. Tym samym spełnił się warunek zawieszający aneksu, co oznacza, iż postanowienia aneksu weszły w życie.

Zarząd Spółki

Katowice, dnia 28 marca 2023 roku

Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu

Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu

Bogusław Rybacki – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Surma – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Szczegielniak – Wiceprezes Zarządu

Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu

Oliwia Tokarczyk – Dyrektor Wykonawczy ds. Rachunkowości i Podatków

Wyniki wyszukiwania