Najistotniejsze kategorie ryzyk

Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze kategorie ryzyk zidentyfikowanych dla Grupy Kapitałowej TAURON.

Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
Ryzyko rynkowe Ryzyko związane z niekorzystną zmianą cen na hurtowym rynku energii elektrycznej i rynkach produktów powiązanych powodującą negatywny wpływ na wynik finansowy.

 1. Niezależny monitoring pozycji handlowych i wykorzystania limitów ryzyka.
 2. Dzienna kontrola dotrzymania limitów – Value at Risk.
 3. Dzienna kontrola wolumenu otwartych pozycji w podziale na wszystkie aktywa oraz łącznie.
 4. Stosowanie limitów Stop Loss pozwalających na ochronę wypracowanego wyniku.
 5. Wykorzystanie produktów terminowych pozwalających na zabezpieczenie przyszłej ekspozycji na ryzyko handlowe.
 6. Stosowanie tolerancji pozwalających na elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe przy ograniczonym poziomie ponoszonego ryzyka.
 7. Wykorzystanie efektów dywersyfikacji pomiędzy produktami oraz portfelami handlowymi oraz stosowanie nettingu wewnętrznego.
 8. Centralizacja działalności handlowej w Grupie Kapitałowej TAURON pozwalająca na wykorzystanie efektów synergii.

Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
Ryzyko stopy procentowej Ryzyko związane z niekorzystnym wpływem stóp na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.

 1. Bieżący monitoring wielkości ekspozycji narażonej na ryzyko w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian stóp procentowych.
 2. Transfer ryzyka poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.
Ryzyko kursu walutowego Ryzyko związane z niekorzystnym wpływem zmiany kursów walutowych na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.

 1. Bieżący monitoring wielkości ekspozycji narażonej na ryzyko kursu walutowego.
 2. Stosowanie limitów ryzyka dla operacyjnej pozycji walutowej Grupy Kapitałowej TAURON (Value at Risk).
 3. Transfer ryzyka kursu walutowego poprzez wykorzystanie transakcji zabezpieczających zgodnie z przyjętą Polityką zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie TAURON.
Ryzyko płynności Ryzyko związane z brakiem zdolności Grupy Kapitałowej TAURON do bieżącego regulowania zobowiązań oraz z utrudnieniami dostępu do kapitału, zmianą warunków pozyskania i obsługi finansowania zaciągniętego i planowanego (w tym z powodu zaostrzenia polityki klimatycznej UE).

 1. Dywersyfikacja źródeł finansowania wraz z aranżowaniem gwarantowanych programów finansowania jak i zapewnieniem alternatywnych źródeł finansowania.
 2. Analiza rynku oraz dostępności źródeł finansowania.
 3. Bieżąca komunikacja z instytucjami finansowymi.
 4. Aranżacja umów finasowania z wyprzedzeniem przed terminem zapotrzebowania.
 5. Monitorowanie płynności finansowej oraz planowanie wykorzystania dostępnych źródeł finasowania.
 6. Podjęcie działań i zaleceń w zakresie działania Obszaru Zarządzania Finansami, wskazanymi przez Komitet Ryzyka lub Zarząd Spółki.
Ryzyko finansowania Ryzyko związane z utrudnieniami dostępu do kapitału, zmianą warunków pozyskania i obsługi finansowania zaciągniętego i planowanego (w tym z powodu zaostrzenia polityki klimatycznej UE).
 1. Dywersyfikacja wykorzystywania dostępnych źródeł finansowania poprzez korzystanie z instrumentów finansowania ograniczające ryzyko złamania kowenantu w postaci Dług netto / EBITDA A (np. obligacje hybrydowe, faktoring).
 2. Wykorzystanie instrumentów bez kowenantów finansowych oraz ograniczenie ilości warunków ich naruszających.
 3. Bieżąca komunikacja z instytucjami finansowymi.
 4. Wyprzedzające działanie w zakresie uzyskania zgód instytucji finansowych na przeprowadzenie transakcji lub czynności zastrzeżonych w umowach finasowania.
 5. Identyfikacje zdarzeń, które potencjalnie mogą mieć wpływ na naruszenie umów finansowych i podejmowanie wyprzedzających działań mających na celu mitygację negatywnego wpływu wystąpienia takiego zdarzenia.
 6. Podjęcie działań i zaleceń w zakresie działań Obszaru Zarządzania Finansami, wskazanymi przez Komitet Ryzyka lub Zarząd Spółki.
 7. Podjęcie działań wpływających na zmniejszenie poziomu dług netto i/lub zwiększających EBITDA w oparciu o decyzje Komitetu Ryzyka lub Zarządu Spółki.
Ryzyko podatkowe Ryzyko związane z błędną lub nieterminową realizacją zobowiązań podatkowych.

 1. Działania zgodne z przepisami prawa (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych).
 2. Opiniowanie zdarzeń gospodarczych przez doradców podatkowych Grupy Kapitałowej TAURON.
 3. Wspólnie ustalane stanowiska na poziomie TAURON.
 4. Stosowanie jednolitych zasad rozliczeń spółek wewnątrz PGK.
 5. Sporządzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji pomiędzy spółkami PGK a podmiotami powiązanymi poza PGK wymagających takiej dokumentacji zgodnie z ustawą CIT, oraz kontrola innych transakcji w celu potwierdzenia ich rynkowości.
Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z możliwością występowania należności przeterminowanych lub zawarcia kontraktu z kontrahentem, który może okazać się niewypłacalny.

 1. Regularne monitorowanie sytuacji finansowej kontrahentów.
 2. Cykliczne scoringi klientów, ocena kredytowa każdego klienta przed złożeniem oferty / zawarciem kontraktu.
 3. Stosowanie zabezpieczeń w umowach handlowych.

Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
Ryzyko reputacji Ryzyko związane z aktualnym i przyszłym wpływem na dochody i kapitał firmy wynikającym z negatywnej oceny opinii publicznej w tym związane z niepodążaniem za trendami rynkowymi związanymi z ochroną klimatu.

 1. Stały monitoring zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych Spółki.
 2. Monitoring mediów, budowa kontaktów i relacji z mediami w ramach Grupy Kapitałowej TAURON.
 3. Przygotowanie procedur komunikowania Spółki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.
 4. Dążenie do zmiany profilu działalności na zero i niskoemisyjną.
 5. Przyjęcie i realizacja: Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON, Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON, Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, Polityki Różnorodności w Grupie TAURON, Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON.
Ryzyko koncesji Ryzyko związane z brakiem możliwości prowadzenia działalności w wyniku przedłużającego się procesu uzyskania koncesji lub otrzymania zmian posiadanych koncesji oraz niekorzystnymi zmianami prawnymi regulującymi prowadzenie działalności koncesjonowanej.

 1. Bieżąca kontrola prawidłowej realizacji obowiązków koncesyjnych.
 2. Monitorowanie zmian w aktach prawnych pod kątem obowiązków koncesyjnych.
 3. Wsparcie prawne procesu związanego z przedłużeniem koncesji i jej pozyskaniem.
Ryzyko makroekonomiczne Ryzyko związane ze zmianą sytuacji ekonomicznej kraju, niestabilnością rynków finansowych powodujących w efekcie spadek zapotrzebowania na energię elektryczną.

 1. Dywersyfikacja źródeł przychodów.
 2. Analiza rynku oraz stosowanie działań wyprzedzających na przewidywany kryzys lub spadek dynamiki wzrostu gospodarczego.
Ryzyko zmian klimatu Ryzyko związane z zaostrzeniem polityki klimatycznej UE, jak również wymogów środowiskowych wynikających ze zmian klimatycznych, działaniami wspierającymi efektywność energetyczną (rozwój prosumentów, wsparcie termoizolacji, budowa własnych źródeł energii i ciepła, odejście od węgla jako paliwa), zmianą warunków funkcjonowania Grupy Kapitałowej TAURON (konieczność dostosowania firmy do wyzwań zmian wynikających ze zmian klimatu). Skutki ryzyka to: utrudnienia lub wzrost kosztów pozyskania kapitału do finansowania działalności opartej na paliwach kopalnych, konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na dostosowanie majątku do wymogów środowiskowych, wzrost ceny uprawnień do emisji CO2, spadek zapotrzebowania na dotychczas oferowane produkty oferowane przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON.

 1. Stosowanie Polityki klimatycznej Grupy TAURON.
 2. Określenie, aktualizacja i realizacja Strategii.
 3. Aktualizacja Strategicznej Agendy Badawczej Grupy TAURON.
 4. Dostosowanie Strategii Inwestycyjnej Grupy TAURON do wytycznych wynikających z Polityki klimatycznej Grupy TAURON i Strategii inwestycyjnej.
 5. Aktywny udział w pracach zespołów opiniujących projekty i proponujących optymalne rozwiązania.
 6. Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności Grupy Kapitałowej TAURON na zmiany klimatu.
 7. Rozpowszechnianie mobilności ekologicznej lub neutralnej dla klimatu.
 8. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego i mixu energetycznego Grupy Kapitałowej TAURON do wytwarzania energii odnawialnej oraz zero i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej.
 9. Współpraca z partnerami biznesowymi i społecznymi w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.

Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
Ryzyko środowiskowe Ryzyko związane z wpływem prowadzonej działalności biznesowej na środowisko naturalne i korzystaniem z jego zasobów w tym w szczególności utratą kontroli nad procesem uniemożliwiającym zapobieganie ponadnormatywnym zanieczyszczeniom, uszkodzeniom, zakłóceniom lub awariom instalacji lub urządzeń skutkującym negatywnie na środowisko. Ryzyko związane również z możliwością: braku aktualności decyzji środowiskowych, deponowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub niezgodnie z warunkami eksploatacji obiektów do tego przeznaczonych, wystąpienia sytuacji kryzysowej (np. pożar, przemieszczenie mas ziemnych, zjawiska ekstremalne), wykorzystania odpadów niezgodnie z dopuszczonym kierunkiem przeznaczenia, braku właściwych zabezpieczeń ograniczających negatywny wpływ działalności Grupy Kapitałowej TAURON na środowisko, uwolnienia substancji niebezpiecznych do środowiska, protestów społecznych. Skutki ryzyka to: degradacja środowiska naturalnego oraz kary za niedotrzymanie wymagań środowiskowych, konieczność ich usunięcia, ograniczenie produkcji, opóźnienia w realizacji inwestycji, zanieczyszczenie źródeł wody w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie, zniszczenie siedliska, obiektu lub obszaru cennego przyrodniczo – kompensacja przyrodnicza, ograniczenia dalszego rozwoju biznesowego, utrata wizerunku Grupy Kapitałowej TAURON, ograniczenie możliwości korzystania z finansowych programów pomocowych. Ryzyko obejmuje również wzrost wymogów środowiskowych wynikających z zaostrzenia polityki klimatycznej UE.

 1. Przyjęcie i wdrożenie Polityki Środowiskowej Grupy TAURON.
 2. Prowadzenie działalności biznesowej oddziaływującej na środowisko zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 3. Bieżący nadzór nad dotrzymaniem warunków decyzji środowiskowych.
 4. Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących zanieczyszczenia.
 5. Częsta ocena zgodności działań z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
 6. Realizacja inwestycji ze sfery ochrony środowiska w celu minimalizacji skutków niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej na środowisko i klimat.
 7. Aktywne poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących wpływ działalności Grupy Kapitałowej TAURON na zmiany klimatu.
Ryzyko pogodowe Ryzyko związane z częstszym występowaniem anomalii pogodowych, w tym relatywnie wysokich temperatur zimą, większą intensywnością opadów mogąca powodować powodzie o każdej porze roku, opadami o nierównomiernym charakterze, skutkującymi dłuższymi okresami bezopadowymi, przerywanymi gwałtownymi opadami, nasileniem się procesów ewaporacji, wzrostem częstotliwości i intensywności huraganów, silnymi wiatrami z towarzyszącymi im incydentalnie trąbami powietrznymi i wyładowaniami atmosferycznymi, częstszym występowaniem susz oraz związanych z tym ograniczeniami w dostępie do wody, a także zwiększonym ryzykiem pożarów, bardzo wysokim zagrożeniem osłabienia drzewostanów, przez co drzewa będą bardziej podatne na uszkodzenia powodowane wiatrem. Skutki ryzyka to w szczególności: spadek wolumenu sprzedaży energii i ciepła, spadek wolumenu produkcji, pogorszenie wskaźników jakościowych i wpływ na przychód regulowany.

 1. Modernizacja budowli wodnych mająca na celu optymalizację sposobu wykorzystania zasobów wodnych.
 2. Przygotowanie planów remontowych, przeglądów i czynności serwisowych z elastycznymi zapisami dotyczącymi terminów wykonania prac.
 3. Stały monitoring wietrzności i oblodzenia łopat wiatraków.
 4. Stały nadzór techniczny nad pracą poszczególnych wiatraków prowadzony przez firmy eksploatujące farmy.
 5. Monitoring i analiza nowych rozwiązań technologicznych ograniczających wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na wielkość produkowanej energii elektrycznej.
 6. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych w szczególności w Obszarach Biznesowych wrażliwych na te czynniki.
Ryzyko majątku firmy Ryzyko związane z awariami maszyn i urządzeń, awariami sieci dystrybucyjnych (energia elektryczna, ciepło) powodowanymi m.in. przez ich eksploatację, ale również zdarzenia losowe w tym związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (burze, powodzie, huraganowe wiatry, fale upałów, pożary) będące następstwem m.in. zmian klimatu. Materializacja ryzyka wpływa na dyspozycyjność majątku a jej skutkiem są przestoje związane z awariami majątku, zwiększone koszty ich usuwania. Dodatkowo, może to być również niewywiązanie się z obowiązku mocowego powodujące w efekcie konieczność zawierania transakcji na rynku wtórnym lub zapłatę kar finansowych na rzecz PSE.

 1. Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku, czynne monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i instalacji.
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kultury pracy pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń.
 3. Reagowanie na sytuację awaryjną poprzez obsługę techniczną oraz automatykę zabezpieczającą.
 4. Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych (z wyłączeniem majątku pod ziemią).
 5. Wprowadzenie narzędzi informatycznych w obszarze doskonalenia monitoringu i zarządzania wskaźnikami awaryjności.
 6. Stały monitoring dyspozycyjności jednostek wytwórczych i redukcji zapotrzebowania oraz przenoszenie obowiązków mocowych wymagających zarezerwowania na dedykowane jednostki wewnątrzgrupowej rezerwy lub podmioty zewnętrzne.
 7. Aktualizacja działań związanych z obsługą rezerwy grupowej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz funkcjonowania rynku wtórnego od stycznia 2021 r.
 8. Aktualizacja postojów remontowych w Grupie Kapitałowej TAURON.
 9. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych w szczególności w Obszarze Dystrybucja.
Ryzyko IT Ryzyka związane z bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej, awariami infrastruktury IT.

 1. Opracowanie i utrzymywanie planów zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury IT.
 2. Okresowa identyfikacja i kategoryzacja zasobów IT w oparciu o cele dotyczące przywracania usług.
 3. Stosowanie rozwiązań IT o odpowiednich parametrach technicznych, zapewniających akceptowalny poziom niezawodności i sprawności działania (w tym również urządzenia UPS, modem GSM, telefony komórkowe).
 4. Planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ciągłości funkcjonowania i bezpieczeństwa infrastruktury IT.
 5. Przechowywanie i ochrona zapasowych danych.
Ryzyko bezpieczeństwa i ochrony mienia Ryzyko związane z naruszeniem integralności maszyn/urządzeń oraz bezpieczeństwem informacji obejmującym jej niewłaściwe przetwarzanie i nieuprawnione ujawnianie.

 1. Monitorowanie realizacji opracowanych planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.
 2. Utrzymywanie i aktualizacja procedur/planów awaryjnych.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad ochrony informacji.
 4. Regularne szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących procedur bezpieczeństwa.
Ryzyko geologiczne Ryzyko związane z wpływem czynników geologicznych na działalność wydobywczą.

 1. Wykonywanie otworów kontrolnych dla lepszego rozpoznania zalegania pokładów węgla.
 2. Kontynuowanie działań profilaktycznych w zagrożonych rejonach dla poprawy warunków geologiczno-górniczych i ochrony przed zagrożeniami naturalnymi (w tym m.in. strzelanie wyprzedzające mające na celu rozprężenie górotworu).

Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
Ryzyko sporów społecznych Ryzyko związane ze sporami zbiorowymi, strajkami, konfliktami społecznymi będącymi następstwem braku satysfakcji pracowników z sytuacji ekonomicznej i społecznej.

 1. Prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie planowanych zmian.
 2. Prowadzenie polityki dialogu ze Stroną Społeczną.
 3. Przygotowanie i realizowanie rozwiązań motywacyjnych dla pracowników.
 4. Standaryzacja zadań i wymagań wobec pracowników.
 5. Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach.
 6. Prowadzenie aktywnej komunikacji wewnętrznej w sprawach pracowniczych.
Ryzyko kadrowe Ryzyko związane z zagadnieniami pracowniczymi, w tym również z kwestią różnorodności, partycypacji, warunkami zatrudnienia i pracy, stosunkami ze związkami zawodowymi oraz poszanowaniem prawa wolności do zrzeszania się, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania ścieżkami kariery i rekrutacją, systemami szkoleń, zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy jak również w dłuższej perspektywie koniecznością restrukturyzacji zatrudnienia powodowaną zmianami klimatycznymi wymuszającymi zmianę profilu działalności. Skutkiem materializacji ryzyka mogą być przerwy lub zakłócenia w pracy operacyjnej, skargi pracownicze, spory zbiorowe, strajki, utrata wyspecjalizowanej kadry i trudności w jej odtworzeniu.

 1. Przyjęcie i realizacja Polityki Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Spółek Grupy TAURON oraz Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON.
 2. Dbałość o rozwój kompetencji pracowników, w tym poprzez udział w szkoleniach.
 3. Prowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi w Grupie Kapitałowej TAURON.
 4. Realizacja polityki kadrowej w oparciu o Model Kompetencyjny Grupy TAURON oraz obowiązujące regulacje w zakresie wynagrodzeń i prawa pracy (Regulamin Wynagradzania, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy).
 5. Przyjęcie i wdrożenie Polityki Różnorodności w Grupie TAURON oraz Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON.
Ryzyko braku należytej staranności pracowników Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem procedur i brakiem należytej staranności pracowników przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

 1. Stosowanie Polityki Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Spółek Grupy TAURON.
 2. Systematyczne okresowe szkolenia pracowników.
 3. Analiza powtarzających się przypadków błędów i pomyłek pracowników, podejmowanie systemowych działań zaradczych.
 4. Wdrożenie Systemu Kontroli Wewnętrznej oraz mechanizmów kontrolnych dla prowadzonych w Grupie Kapitałowej TAURON procesów.
Ryzyko pandemii Ryzyko związane z utrzymywaniem się stanu pandemii powodującego zakłócenia w systemie gospodarczym i administracyjnym w kraju oraz wywołującego istotne zmiany w otoczeniu rynkowym, wpływającym na warunki funkcjonowania spółek Grupy Kapitałowej TAURON. Przyrost zachorowań oddziałuje na ograniczenie aktywności gospodarczej wpływając na poziom zapotrzebowania na produkty oferowane przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON w tym w szczególności wolumeny dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest napływ emigrantów z terenu Ukrainy (konflikt zbrojny).

 1. Monitoring stanu zagrożenia epidemiologicznego w Grupie Kapitałowej TAURON.
 2. Gromadzenie informacji o zagrożeniach oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników spółek Grupy Kapitałowej TAURON.
 3. Opracowywanie i rekomendowanie rozwiązań zmierzających do obniżenia poziomu zagrożenia dla zasobów Grupy Kapitałowej TAURON.
 4. Bieżące monitorowanie ryzyka dostępności pracowników i usług świadczonych przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON.
 5. Rekomendowanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia skutków materializacji zagrożenia dla zasobów Grupy Kapitałowej TAURON.
 6. Przygotowywanie i opiniowanie treści komunikatów rozpowszechnianych na poziomie Grupy Kapitałowej TAURON i Spółki.
 7. Stosowanie testów przesiewowych.
 8. Przygotowywanie planów awaryjnych na wypadek utraty kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej TAURON.
 9. Opracowanie rezerwowych planów utrzymania ciągłości działania.
 10. Podejmowanie działań handlowych celem bieżącego bilansowania pozycji zakupowej względem obserwowanych spadków wolumenu sprzedaży energii elektrycznej.
 11. Wykorzystanie szans rynkowych celem zabezpieczenia pozycji w Obszarze Wytwarzanie (odkupy).
 12. Wykorzystanie mechanizmów tarczy antykryzysowej.
 13. Zwiększenie częstotliwości monitoringu należności przeterminowanych.
 14. Wprowadzenie dodatkowych wytycznych w zakresie podejmowania ryzyka kredytowego i rozszerzenie zakresu badania kondycji finansowej klientów.
 15. Wprowadzenie mechanizmu monitoringu i limitowania wydatków.
Ryzyko BHP Ryzyko związane z zapewnieniem zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Skutkiem materializacji ryzyka jest uraz pracownika, utrata zdrowia lub nadmierna ekspozycja pracownika na czynniki szkodliwe dla zdrowia, odszkodowania wypłacane z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

 1. Priorytetyzacja bezpieczeństwa pracowników, klientów, wykonawców i interesariuszy w podejmowanych działaniach biznesowych.
 2. Przyjęcie i realizacja Polityki BHP Grupy TAURON.
 3. Zapewnianie optymalnych warunków pracy.
 4. Prowadzenie aktywnego monitorowania warunków pracy oraz poprawności jej organizacji.
 5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy.
 6. Prowadzenie szkoleń, wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP.
Ryzyko komunikacji Ryzyko związane z przekazywaniem nierzetelnych, nieprawdziwych informacji lub brakiem ich przekazywania w określonym czasie.

 

 1. Budowanie relacji ze stroną społeczną w Grupie Kapitałowej TAURON i ścisła współpraca z Rzecznikiem Dialogu Społecznego.
 2. Wykorzystywanie i rozwój dostępnych narzędzi komunikacji w celu przekazywania istotnych informacji do pracowników Grupy Kapitałowej TAURON.
 3. Przy przekazywaniu istotnych informacji – organizacja spotkań bezpośrednich kadry zarządzającej z pracownikami.
 4. Bieżące monitorowanie sytuacji i zdarzeń w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON mogących wywołać niepokój społeczny.
 5. Cykliczne spotkania z przedstawicielami spółek zajmującymi się komunikacją wewnętrzną w celu wymiany informacji.
 6. Opracowanie Strategii komunikacyjnej dla Grupy Kapitałowej TAURON.

Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
Ryzyko nadużyć wewnętrznych Ryzyko związane z przywłaszczeniem lub wykorzystywaniem majątku Spółki, jego dewastacją, kradzieżą, wykorzystywaniem pozycji służbowej do uzyskiwania korzyści osobistych skutkujące stratami finansowymi, sankcjami karnymi i administracyjnymi, odpowiedzialnością karną i cywilnoprawną.

 1. Działania edukacyjne i szkoleniowe wśród pracowników, w tym obowiązkowe szkolenie e-learnignowe w zakresie Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON.
 2. Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć.
 3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przez Pełnomocnika ds. Zgodności lub Koordynatorów ds. Zgodności.
 4. Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy Kapitałowej TAURON.
 5. Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON, Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON.
Ryzyko nadużyć zewnętrznych Ryzyko związane z wystąpieniem nadużycia zewnętrznego, które ma wpływ na działalność Grupy Kapitałowej TAURON poprzez: ujawnianie informacji osobom nieuprawnionym, utratę informacji, szpiegostwo handlowe, zamach terrorystyczny i ataki hakerów, wyłudzenia podatkowe, kradzież, wandalizm, fałszerstwo, pranie brudnych pieniędzy, zamach terrorystyczny.

 1. Podnoszenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i kampanie informacyjne o istniejących zagrożeniach nadużyć zewnętrznych.
 2. Przyjęcie i wdrożenie Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.
 3. Wdrożenie klauzul antykorupcyjnych do umów z kontrahentami.
 4. Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON.
 5. Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć.
 6. Monitoring współpracy z kontrahentami oraz badanie ich wiarygodności w Grupie Kapitałowej TAURON.
 7. Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, prowadzenie szkoleń oraz stosowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i funkcjonowanie systemu zgłaszania nadużyć.
 8. Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy Kapitałowej TAURON.
Ryzyko zachowań nieetycznych oraz mobbingu Ryzyko związane z występowaniem zachowań nieetycznych skutkujących w szczególności brakiem współpracy, złą atmosferą w zespole, mobbingiem, molestowaniem, obrażaniem, dyskryminacją pracowników.

 1. Przyjęcie i realizacja Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON, Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON oraz Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON.
 2. Efektywne stosowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć.
 3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przez Pełnomocnika ds. Zgodności lub Koordynatorów ds. Zgodności w zakresie anonimowych zgłoszeń dotyczących mobbingu i dyskryminacji.
 4. Rozpatrywanie zgłoszeń w zakresie mobbingu lub dyskryminacji przez Komisję Etyki.
 5. Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, prowadzenie szkoleń oraz stosowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i funkcjonowanie systemu zgłaszania nadużyć.
 6. Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy Kapitałowej TAURON.
Ryzyko prawne Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji, wymogami nakładanymi przez regulatora i organy nadzorujące. Skutkiem materializacji ryzyka mogą być kary finansowe, odpowiedzialność karna i cywilnoprawna, utrata wizerunku Grupy Kapitałowej TAURON.

 1. Przyjęcie i realizacja Polityki Zgodności Grupy TAURON.
 2. Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów prawa w zakresie regulacji pozasektorowych związanych z bezpieczeństwem informacji lub obszarem zgodności celem minimalizacji wystąpienia ryzyka braku zgodności.
 3. Monitorowanie procesu wdrożenia lub wdrożenie wymaganych przepisami prawa zmian do regulacji wewnętrznych.
 4. Powoływanie lub udział w grupach roboczych mających na celu dostosowanie organizacji do zmian wynikających z otoczenia prawnego.
 5. Konsultacje z właściwymi jednostkami organizacyjnymi z zakresu projektowanych regulacji kluczowych dla obszaru zgodności.
 6. Szkolenia pracowników ze zmian w przepisach prawa i regulacji wewnętrznych.
Ryzyko niedotrzymania postanowień umownych Ryzyko związane z niedotrzymaniem postanowień umownych dotyczących parametrów umowy lub niewywiązanie się z realizacji umowy.

 1. Aktualizacja i dostosowanie wzorców umów do zmian prawnych.
 2. Monitorowanie reklamacji i postępowań URE/UOKiK.
 3. Optymalizacja procesów.
Ryzyko ochrony danych osobowych Ryzyko związane z niewłaściwym przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych skutkujące niepożądanym wyciekiem lub naruszeniem praw podmiotów danych z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Określenie i wdrożenie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Podnoszenie poziomu świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
 4. Określenie i wdrożenie procesu obsługi żądań podmiotów danych, zgodnie z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej TAURON regulacjami oraz dokumentacją procesową.
 5. Informowanie i doradzanie z zakresu ochrony danych osobowych pracownikom organizacji.

Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
Ryzyko obsługi klienta Ryzyko związane z niewywiązywaniem się ze standardów obsługi klienta powodujące niezadowolenie klienta z obsługi, reklamacje klientów, utratę klientów.

 1. Monitorowanie i analiza wskaźników zadowolenia klienta zewnętrznego oraz wskaźników dotyczących reklamacji.
 2. Podejmowanie działań dodatkowych np. w obszarze regulacji wewnętrznych określających standardy postępowań jako wynik analizy wskaźników.
 3. Podejmowanie działań dodatkowych np. wprowadzenie nowych regulacji wewnętrznych w celu poprawy standardów obsługi klienta.
 4. Rozwój kompetencji i umiejętności opiekunów klienta kluczowego.
 5. Ciągłe podnoszenie standardów obsługi klienta.
Ryzyko realizacji umów przez wykonawców i podwykonawców. Ryzyko związane z nienależytym wywiązywaniem się wykonawców i podwykonawców ze zleconych prac, odstąpieniem od realizacji umowy i związanymi z tym opóźnieniami, zmianami budżetu, zakresu.

 1. Zawieranie z wykonawcami i podwykonawcami umów zgodnych ze standardami Grupy Kapitałowej TAURON.
 2. Analiza realizacji przedmiotu umowy, badanie jakości usług wykonywanych przez wykonawców i podwykonawców.
 3. Ocena kondycji finansowej i wiarygodności wykonawców i podwykonawców.
Ryzyko wolumenu i marży Ryzyko związane ze spadkiem wolumenu sprzedaży produktów oferowanych przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON w szczególności w skutek rozwoju energooszczędności, ocieplania budynków, rozwoju prosumentów, wpływu czynników klimatycznych powodujących istotne odchylenie temperatury od wartości planowanych. Skutki ryzyka to przede wszystkim utrata przychodów w poszczególnych segmentach działalności Grupy Kapitałowej TAURON wynikająca ze zmniejszonego zapotrzebowania.

 1. Bieżąca aktualizacja oferty, wprowadzenie do sprzedaży produktów typu multipakiet.
 2. Prowadzenie działań marketingowych, pozyskiwanie nowych klientów.
 3. Działania skupione na utrzymaniu aktualnych klientów i odzyskaniu utraconych.
Ryzyko procesu zakupowego Ryzyko związane z prowadzonymi postępowaniami zakupowymi, ich błędną realizacją, nieplanowanym wzrostem kosztów zakupu, uwzględniające metody zapobiegania łamaniu praw człowieka przez partnerów biznesowych, przeciwdziałaniu korupcji i nadużyć w procesie zakupowym oraz przestrzegania standardów etyczno-moralnych w trakcie jego realizacji. Skutkiem materializacji ryzyka są niekorzystne umowy zakupowe, konieczność unieważnienia postępowań przetargowych, utrata wizerunku Grupy Kapitałowej TAURON i wiarygodności wobec interesariuszy.

 1. Przyjęcie i wdrożenie Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.
 2. Przyjęcie i realizacja Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON oraz Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON.
 3. Standaryzacja zasad prowadzenia postępowań w procesie zakupowym i jego transparentność.
 4. Budowanie trwałych relacji z kontrahentami, opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
 5. Oczekiwanie od kontrahentów przestrzegania przepisów prawa, standardów etycznych i dobrych praktyk handlowych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad dyskryminacji i nierównego traktowania, poszanowania praw człowieka i godności pracowników, przejrzystej polityki personalnej, ochrony środowiska, uczciwej konkurencji, zapobiegania i zwalczania nadużyć oraz bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 6. Stosowanie wzorców umów i klauzul standardowych do umów w zakresie przestrzegania praw człowieka przez partnerów biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON.

Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
Ryzyko regulacyjne Ryzyko związane ze zmianą obowiązujących lub wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących działalności Grupy Kapitałowej TAURON oraz koniecznością dostosowania się do zmian regulacyjnych w szczególności wynikających ze znaczącego podwyższenia wymagań w zakresie konkretnej regulacji w tym wymogów środowiskowych wynikających ze zmian klimatycznych, wsparciem dla działań proklimatycznych (rozwój prosumentów, termoizolacje, rozwój własnych źródeł wytwórczych). Skutki ryzyka to przede wszystkim: utrata przychodów w poszczególnych segmentach działalności Grupy Kapitałowej TAURON, wzrost kosztów działalności w wyniku konieczności dostosowania się do zmian legislacyjnych.

 1. Bieżąca analiza projektów rozporządzeń i ustaw.
 2. Aktywny udział w pracach zespołów opiniujących projekty i proponujących optymalne rozwiązania.
 3. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego i miksu energetycznego Grupy Kapitałowej TAURON do wytwarzania energii odnawialnej oraz zero i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej.

Wyniki wyszukiwania