Wartości grupy kapitałowej

Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie.

Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów.

Misja i wizja Grupy Kapitałowej TAURON wynikają bezpośrednio z profilu działalności, którego podstawę stanowi sprawne funkcjonowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Polski i działających w kraju firm. W dobie intensywnych zmian w otoczeniu rynkowym, postępującej cyfryzacji, mobilności społeczeństwa oraz negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i klimat, następuje widoczna zmiana oczekiwań klientów. Stają się oni coraz bardziej aktywni i świadomi w zakresie jakości dostarczanych usług, oczekują szerokiej i kompleksowej oferty oraz nowoczesnych kanałów obsługi, przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływania na klimat.

Zapewnienie nowoczesnych rozwiązań w ciągle zmieniającym się świecie i stabilnych warunków rozwoju oferty zgodnie z oczekiwaniami klientów stało się nie tylko podstawą do wykreowania kierunków strategicznych Grupy Kapitałowej TAURON, ale również wyrazem odpowiedzialności społecznej, w tym środowiskowej i klimatycznej.

Wartości korporacyjne

Wartości korporacyjne Grupy Kapitałowej TAURON stanowią drogowskaz na drodze ku realizacji założeń Strategii, a także w relacjach z pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi oraz pozostałymi interesariuszami.

Wartości są również symbolami i wyznacznikami kultury organizacyjnej Grupy

Wartości Grupy Kapitałowej TAURON opisuje skrót PRO (Partnerstwo, Rozwój, Odwaga):

 • Jesteśmy partnerami dla klientów i siebie nawzajem w realizacji wspólnych celów.
 • Budujemy trwałe relacje, oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
 • Angażujemy się w to, co ważne dla naszych klientów i dla Grupy.
 • Jesteśmy innowacyjni: pokonujemy bariery, wyznaczamy trendy i kreujemy zmiany.
 • Stale rozwijamy kompetencje, umiejętności i wiedzę.
 • Poszukujemy coraz lepszych rozwiązań: wychodzimy naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom klientów, ciągle podnosząc jakość naszych usług.
 • Śmiało i otwarcie rozmawiamy o problemach i najodważniejszych pomysłach.
 • Z determinacją wdrażamy to, w co wierzymy, aby osiągnąć wspólne cele.
 • Z zaangażowaniem i pasją stawiamy czoła wyzwaniom zmieniającego się otoczenia.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu

W Grupie Kapitałowej TAURON stosowane są zasady Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu (dalej jako Kodeks) – kluczowego dokumentu kształtującego kulturę etyczną Grupy TAURON.

Podstawą przyjęcia Kodeksu było przekonanie, że odpowiedzialne i przejrzyste postępowanie w biznesie, oparte na poszanowaniu prawa i uwzględnieniu potrzeb interesariuszy, jest warunkiem zrównoważonego rozwoju.

Kodeks definiuje najważniejsze wartości oraz zasady postępowania, którymi powinni się kierować pracownicy oraz interesariusze Grupy w obszarach:

 • pracownik,
 • środowisko naturalne,
 • otoczenie

Opisuje również funkcjonujący w Grupie Kapitałowej TAURON System zgłaszania nadużyć.

Przyjęcie Kodeksu przez Zarząd TAURON Polska Energia, wiąże się z rozwijanym w Grupie Systemem zarządzania zgodnością. Ciągle doskonalimy kulturę Compliance, rozumianą jako zestaw określonych zasad postępowania zgodnego z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz standardami etyki, które w połączeniu z naszymi wartościami wspierają osiąganie celów biznesowych.

Każdy pracownik Grupy TAURON – bez względu na rodzaj zatrudnienia, staż pracy, zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję – jest zobowiązany do postępowania zgodnie z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Procedury należytej staranności

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu zaliczyć należy system raportowania w zakresie zarządzania zgodnością, a także zasady odnoszące się do przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz innym nieprawidłowościom.

Pełnomocnik ds. Compliance, po zakończeniu każdego kwartału, sporządza dla Komitetu Audytu pisemne sprawozdanie z zakresu zrealizowanych zadań, a po zakończeniu każdego półrocza przygotowuje pisemne sprawozdanie dla Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z zakresu zrealizowanych zadań.

Ponadto, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, Pełnomocnik ds. Compliance sporządza Raport Compliance z funkcjonowania Systemu zarządzania zgodnością w Grupie TAURON. Raport zawiera m. in. ocenę adekwatności i skuteczności przyjętego Systemu zarządzania zgodnością w okresie, którego raport dotyczy, stopień realizacji Planu Compliance, wskazanie środków podjętych lub proponowanych w przypadkach stwierdzenia wystąpienia ryzyka Compliance lub wystąpienia zgłoszonych nieprawidłowości.

Aktualizacja dokumentu

W 2021 roku zaktualizowano treść oraz szatę graficzną Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania