Zmiany w zasadach zarządzania TAURON Polska Energia oraz Grupą TAURON

Zmiany w zasadach zarządzania Spółką

W 2021 r. Spółka dwukrotnie dokonywała zmian w Regulaminie Organizacyjnym.

Mając na uwadze zachodzące zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagające optymalizacji oraz wzmocnienia organizacji wewnętrznej, Zarząd Spółki w dniu 14 kwietnia 2021 r. przyjął nowe brzmienie Regulaminu Organizacyjnego, które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 26 kwietnia 2021 r., z mocą obowiązującą od dnia 4 maja 2021 r. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego polegała w szczególności na utworzeniu centrów kompetencyjnych grupujących Obszary biznesowe w Piony odpowiedzialne merytorycznie za kluczowe zakresy funkcjonowania Spółki

Następnie, uwzględniając wyzwania stawiane wobec Spółki, związane z prowadzoną transformacja sektora energetycznego oraz wydobywczego w zakresie węgla kamiennego, Regulamin Organizacyjny został przez Zarząd Spółki zweryfikowany w szczególności pod kątem usprawnienia wewnętrznego systemu zarządzania oraz poprawy komunikacji wewnętrznej, a także potrzeby dostosowania do pojawiających się szans biznesowych oraz zachowania zgodności z zakładaną Strategia Grupy TAURON i Dobrymi Praktykami 2021. Konsekwencją powyższych działań było dokonane kolejnej zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, która polegała w szczególności na likwidacji Pionów, natomiast Obszary biznesowe zarządzane przez Dyrektorów Wykonawczych przyporządkowano bezpośrednio Członkom Zarządu. W dniu 9 listopada 2021 r. Zarząd Spółki przyjął aktualne brzmienie Regulaminu Organizacyjnego, które zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki 16 listopada 2021 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2021 r.

Rysunek nr 18 przedstawia schemat organizacyjny spółki TAURON Polska Energia S.A., według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

Rysunek nr 18.  Schemat organizacyjny spółki TAURON Polska Energia S.A.

W związku z nowym Regulaminem Organizacyjnym dokonano również niezbędnych modyfikacji zakresów funkcji poszczególnych Obszarów biznesowych w strukturze organizacyjnej Spółki.

Z dniem 25 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki w drodze uchwały dokonał przyporządkowania Członkom Zarządu Spółki, w sposób bezpośredni, poszczególnych Obszarów biznesowych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

Rysunek nr 19 przedstawia schemat podziału odpowiedzialności członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A., według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

Rysunek nr 19. Schemat podziału odpowiedzialności członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową TAURON

W lutym 2021 r. zakończono uruchomione w 2021 r. prace nad aktualizacją obowiązującego dotychczas Modelu Biznesowego, który określa model zarządzania Grupą Kapitałową TAURON. Wprowadzony z dniem 24 lutego 2021 r. zaktualizowany Model Biznesowy podkreśla rolę ESG jako coraz bardziej istotnego narzędzia komunikacji z otoczeniem w celu zapewnienia elastyczności, odporności i dostosowania Grupy Kapitałowej TAURON do zmian otoczenia, w szczególności wynikających ze zmian klimatycznych.

Zaktualizowany Model Biznesowy został opracowany z uwzględnieniem wymagań dotyczących unbundlingu, ustanowionych w zatwierdzonym przez Prezesa URE Programie Zgodności – Programie Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja S.A. i powszechnie obowiązujących przepisach prawa, przy uwzględnieniu rozdziału prawnego, funkcjonalnego i organizacyjnego OSD w strukturze Grupy Kapitałowej TAURON.

W ramach prac nad aktualizacją Modelu Biznesowego i Operacyjnego dokonano przeglądu funkcji i zadań realizowanych we wszystkich megaprocesach Grupy Kapitałowej TAURON wspólnie z ich właścicielami oraz zaktualizowano zapisy lub sformułowano wymagane dodatkowe funkcje i zadania, przypisując odpowiednio kompetencje pomiędzy Centrum Korporacyjne, Obszary Biznesowe i Centra Usług Wspólnych.

W 2021 r. przy użyciu obowiązującego w Grupie Kapitałowej TAURON Modelu dojrzałości procesowej w Grupie TAURON, kontynuowano ocenę dojrzałości procesowej wybranych procesów Grupy Kapitałowej TAURON. Ocenie poddano 565 wytypowanych procesów, co stanowi 21% obowiązujących procesów w Grupie Kapitałowej TAURON. W wyniku przeprowadzonej oceny w 2021 r. 80% ocenionych procesów Grupy Kapitałowej TAURON uzyskało w ośmiopoziomowej skali IV lub V poziom dojrzałości procesowej. Ocena dojrzałości jest kontynuowana w 2022 r., na podstawie określonych przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON planów.

Wyniki wyszukiwania