Zasady dotyczące powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki

Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, za wyjątkiem I kadencji, która trwała 2 lata. Zgodnie ze Statutem Spółki każdy z Członków Zarządu Spółki może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą Spółki lub Walne Zgromadzenie Spółki.

Celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania w Spółce, Rada Nadzorcza Spółki ogłasza konkurs oraz przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa lub Wiceprezesa, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Kandydat na Członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi określone w § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.tauron.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do wykonywania uprawnień w zakresie praw z akcji Skarbu Państwa. Spółka powiadamia akcjonariuszy o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

Kompetencje Zarządu Spółki

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki dla WZ lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Zarządu Spółki wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności sprawy wymienione w poniższej tabeli, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 57. Kompetencje Zarządu Spółki, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

 1. regulamin Zarządu Spółki,
 2. regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
 3. tworzenie i likwidacja oddziałów,
 4. powołanie prokurenta,
 5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
 6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,
 7. zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu Spółki,
 8. udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 11 i 12 Statutu Spółki,
 9. nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,
 10. nabycie składników aktywów trwałych z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 40 tys. zł, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,
 11. rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 40 tys. zł, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki,
 12. określenie wykonywania prawa głosu na WZ lub na ZW spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach należących do kompetencji WZ lub ZW tych spółek, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 3 pkt 9 i 10 Statutu Spółki,
 13. zasady prowadzenia działalności sponsoringowej,
 14. przyjęcie rocznego planu działalności sponsoringowej,
 15. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki albo do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Obecna, VI kadencja Zarządu Spółki, rozpoczęła się w dniu 15 lipca 2020 r.

Zgodnie ze Statutem Spółki wspólna kadencja wynosi 3 lata.

Skład osobowy Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r.

 • Artur Michałowski – Wiceprezes ds. Handlu oraz pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
 • Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
 • Krzysztof Surma – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów,
 • Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem.

Skład osobowy Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

 • Artur Michałowski – Wiceprezes ds. Handlu oraz pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
 • Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
 • Krzysztof Surma – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów,
 • Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem,
 • Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych.

Zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki w 2021 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby: Wojciech Ignacok (Prezes Zarządu), Jerzy Topolski (Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem) oraz Marek Wadowski (Wiceprezes Zarządu ds. Finansów).

W dniu 19 lutego 2021 r. Wojciech Ignacok złożył rezygnację z dniem 28 lutego 2021 r. z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki VI wspólnej kadencji.

W dniu 24 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Markowi Wadowskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2021 r. do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu Spółki Pawła Strączyńskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 13 maja 2021 r. Marek Wadowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, a tym samym z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów ze skutkiem na koniec dnia 17 maja 2021 r.

W dniu 2 lipca 2021 r. Paweł Strączyński złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 21 lipca 2021 r. W dniach 19 i 27 lipca 2021 r. Spółka przyjęła oświadczenia Pawła Strączyńskiego o zmianie oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w wyniku których rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu nastąpiła ostatecznie z upływem dnia 4 sierpnia 2021 r.

W dniu 4 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 5 sierpnia 2021 r. do składu Zarządu Spółki Artura Michałowskiego, Patryka Demskiego i Krzysztofa Surmę. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Arturowi Michałowskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 5 sierpnia 2021 r. do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 20 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 21 stycznia 2022 r. do składu Zarządu Spółki Artura Warzochę.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki.

Doświadczenie i kompetencje Członków Zarządu Spółki pozostających w składzie Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – Master of Corporate Governance oraz studiów Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Od 2016 r. do dnia 4 sierpnia 2021 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.

Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. w Elektrociepłowni „Zofiówka” będącej w strukturach KWK „Zofiówka”. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcje: Dyżurnego Inżyniera Ruchu, Zastępcy Kierownika Ruchu ds. Optymalizacji Produkcji i Kluczowej Kadry Zarządzającej, Kierownika Ruchu Elektrociepłowni „Zofiówka”, Zastępcy Dyrektora Elektrociepłowni „Pniówek”, Dyrektora Elektrociepłowni „Zofiówka” oraz Dyrektora Biura Produkcji.

Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 2020-2021 pełnił funkcję Członka Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., a od lutego 2020 r. do kwietnia 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. W latach 2018-2019 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy Lotos S.A. Był również Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin (2014-2018), Zastępcą Dyrektora Oddziału /p.o. Dyrektora Oddziału/ Głównym Specjalistą w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2006-2014). W 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie Praktycznego Zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Od 2009 r. związany z TAURON, gdzie sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Finansami, a od maja 2021 r. do dnia 4 sierpnia 2021 r. był Dyrektorem Pionu Finansów. Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Kapitałowej TAURON zajmował m.in. następujące stanowiska: Wiceprezesa Zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), Prezesa Zarządu Finanse Grupa TAURON (2019 r.), Prezesa Zarządu PKE Broker Sp. z o.o. (2008-2009), Dyrektora Generalnego TAURON Sweden Energy AB (2014-2019).

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m.in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką.

Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w tym zarządzania rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Brał udział w tworzeniu organizacji rynku energii elektrycznej w Polsce.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą energetyczną i Grupą TAURON lub jej poprzednikami prawnymi, tj. ENION S.A. i Zakładem Energetycznym Kraków S.A.

Od 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora w TAURON Dystrybucja S.A. (spółka zależna od TAURON), gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci dystrybucji, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, pomiary oraz zarządzanie ruchem sieci.

W TAURON Dystrybucja S.A., oprócz wyżej wspomnianej funkcji, był w 2016 r. dyrektorem oddziałów w Krakowie i Tarnowie. W latach 2015-2016 pracował na stanowisku koordynatora i był odpowiedzialny m.in. za jakość obsługi klientów. Od 2013 r. do 2014 r. pełnił funkcję głównego specjalisty, a w latach 2011-2012 zajmował stanowisko kierownika Biura Taryf i Kontaktów z URE.

W ENION S.A. w okresie od 2010 r. do 2011 r. sprawował funkcję dyrektora Departamentu Taryf i był odpowiedzialny w szczególności za zarządzanie przychodami regulowanymi. W latach 2007-2010 był dyrektorem Departamentu Usług Dystrybucyjnych i odpowiadał za zapewnienie rentowności sprzedaży usług dystrybucji. Od 2005 r. do 2007 r. był Prezesem Zarządu, w latach 2004-2005 – Członkiem Zarządu ds. Obrotu, a do 2004 r. – Członkiem Zarządu i dyrektorem obrotu energią.

W Zakładzie Energetycznym Kraków S.A. w latach 1989-2000 pełnił funkcje: dyrektora regionu wysokich napięć, zastępcy kierownika regionu wysokich napięć ds. technicznych oraz mistrza i inżyniera ds. sieci.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych z zakresu europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno- prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od września 2020 r. do stycznia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A. (spółka w 100 proc. zależna od TAURON), gdzie nadzorował strategiczne projekty dotyczące kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. Od listopada 2019 r. do września 2020 r. pełnił funkcję zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W latach 2015 – 2019 był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. W latach 2008 – 2015 był związany z Najwyższą Izbą Kontroli, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej. Od 2010 r. do 2014 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji. W okresie od 2008 r. do 2016 r. był asystentem w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 2006 r. do 2007 r. był I Wicewojewodą Śląskim.

Ponadto pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, asystenta politycznego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, radnego miasta Częstochowa, rzecznika prasowego Wojewody Częstochowskiego oraz był dziennikarzem.

Opis działania Zarządu Spółki

Zarząd Spółki działa na podstawie Ksh i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.tauron.pl. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Zarządu Spółki kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach 2021.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu albo prokurent.

Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są również na wniosek większości Wiceprezesów Zarządu, jak również Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w terminie ustalonym przez zwołującego posiedzenie. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poza siedzibą Spółki. W posiedzeniu Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu.

Zarząd głosuje w sposób jawny, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Wynik głosowania odnotowywany jest w protokole posiedzenia.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej większości Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy ani w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej większość Członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Głosowanie w powyższych trybach zarządza Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu, określając termin końcowy dla oddania głosu przez Członków Zarządu. Członkowie Zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne, które odnotowywane jest w protokole wraz z uzasadnieniem. Decyzje Zarządu, będące postanowieniami w sprawach bieżących, nie wymagających podjęcia uchwały, są odnotowywane wyłącznie w protokole.

Wewnętrzny podział pomiędzy Członków Zarządu Spółki zadań i odpowiedzialności za poszczególne obszary biznesowe działalności Spółki, określone w Regulaminie Organizacyjnym i obejmujące samodzielne stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne podlegające bezpośrednio Dyrektorom Wykonawczym, pracą których kierują Członkowie Zarządu, określa Uchwała Zarządu Spółki nr 18/VI/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyporządkowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki oraz samodzielnych stanowisk pracy bezpośrednio podlegających Członkom Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Struktura obszarów biznesowych Spółki podległych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki publikowana jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/wladze-spolki.

Poniższy rysunek przedstawia schemat podziału odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki, według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Wyniki wyszukiwania