Sprzedaż węgla

W Grupie Kapitałowej TAURON sprzedaż węgla prowadzona jest przez TAURON w zakresie zaopatrzenia spółek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON oraz przez TAURON Wydobycie w zakresie sprzedaży na rynek krajowy oraz do TAURON.

TAURON, mając na celu realizację zadań w zakresie obrotu paliwami (węglem), w 2021 r. kontynuował sprzedaż paliw wyłącznie dla spółek Grupy Kapitałowej TAURON tj.: TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło i Nowe Jaworzno Grupa TAURON, w oparciu o zakup paliw z rynku i z własnej Grupy Kapitałowej TAURON – od spółki TAURON Wydobycie.

Poniższy rysunek przedstawia zestawienie zrealizowanych przez Spółkę dostaw węgla w 2021 r.

Szczegółowa informacja dotycząca zakupu paliw została przedstawiona w pkt 2.2. niniejszego sprawozdania.

TAURON Wydobycie sprzedaje węgiel z własnego wydobycia i produkcji, który jest oferowany do sprzedaży na rynku w sortymentach grubych, średnich oraz miałach energetycznych, a także metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Brzeszcze.

W zależności od sortymentu węgiel posiada następujące parametry handlowe:

  1. kaloryczność od 19 MJ/kg do 30 MJ/kg,
  2. zawartość popiołu od 6,5% do 31,5%,
  3. zawartość siarki od 0,2% do 1,2%.

TAURON Wydobycie prowadzi sprzedaż węgla w dwóch kierunkach:

  1. sprzedaż miałów węglowych i mułów węglowych na potrzeby elektrowni i elektrociepłowni, w większości z Grupy Kapitałowej TAURON (poprzez Spółkę),
  2. sprzedaż sortymentów grubych, średnich oraz niewielkiej ilości miałach za pośrednictwem zorganizowanej w całym kraju sieci handlowej, głównie na rynek krajowy.

Sprzedaż węgla z TAURON Wydobycie realizowana jest głównie w południowej i centralnej Polsce, w szczególności w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i dolnośląskim, zarówno do przedsiębiorstw jak i odbiorców indywidualnych.

W 2021 r. sprzedaż węgla kamiennego przez TAURON Wydobycie wyniosła ok. 5,47 mln Mg, w tym 3,6 mln Mg (ok. 66%) do TAURON na potrzeby spółek Segmentu Wytwarzanie Grupy Kapitałowej TAURON. W porównaniu z 2020 r. oznacza to wzrost o 34% i wynika z wyższej produkcji węgla handlowego przez poszczególne zakłady górnicze oraz wyższego zapotrzebowania na węgiel na rynku krajowym. Wzrost produkcji zanotowano w ZG Sobieski, co wynikało z korzystniejszego układu frontów ścianowych, niż to miało miejsce w 2020 r. Mniejsze wydobycie w ZG Janina było spowodowane eksploatacją ścian o mniejszych zasobach, natomiast w ZG Brzeszcze likwidacją jednej ze ścian oraz opóźnieniem w uruchomieniu kolejnej.

Wyniki wyszukiwania