Sprzedaż hurtowa energii elektrycznej i gazu

Sprzedaż energii elektrycznej w zakresie handlu hurtowego energią elektryczną, gazem ziemnym i pozostałymi produktami rynku energetycznego oraz w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej i gazu ziemnego prowadzona jest przez spółki Segmentu Sprzedaż.

Sprzedaż energii elektrycznej w zakresie handlu hurtowego energią elektryczną, gazem ziemnym i pozostałymi produktami rynku energetycznego oraz w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej i gazu ziemnego prowadzona jest przez spółki Segmentu Sprzedaż.

W zakresie hurtowego obrotu paliwami gazowymi Spółka jest aktywnym uczestnikiem na rynku gazu prowadzonym przez TGE, realizuje transakcje na rynku bieżącym SPOT, jak i na produktach Rynku Terminowego Towarowego (RTT). Prowadzi działalność w zakresie proprietary trading na międzynarodowej giełdzie gazu POWERNEXT Pegas, który od 1 stycznia 2020 r. została przejęta przez The European Energy Exchange, do którego Spółka posiadała już dostęp. Spółka obecna jest w hubach: GASPOOL, New Connect Germany i Tittle Transfer Facility. TAURON działa na zagranicznych rynkach dzięki umowom zawartym przez Spółkę z niemieckimi operatorami systemów przesyłowych: GASCADE Gastransport oraz ONTRAS Gastransport GmbH oraz czeskiego NET4GAS s.r.o.

Ponadto Spółka jest uczestnikiem giełdy Intercontinental Exchange na hubie National Balancing Point. Dostęp do hubów jest konsekwencją działania, mającego na celu zwiększenie kompetencji gazowych TAURON i dostępu do nowych źródeł. Sukcesywnie zwiększa się też wolumen transakcji zawieranych przez Spółkę na rynku pozagiełdowym OTC. Działając na rynku gazu Spółka zabezpiecza dostawy surowca dla podmiotów z Grupy Kapitałowej TAURON, ponadto na RTT prowadzona jest działalność proptradingowa wykorzystująca zmienność cen gazu do generowania dodatkowych marż.

TAURON jest również uczestnikiem europejskiej platformy handlu przepustowościami PRISMA European Capacity Platform GmbH, gdzie dokonuje się zakupów przepustowości międzysystemowych. W zakresie rezerwacji przepustowości na rynku krajowym Spółka działa jako uczestnik platformy aukcyjnej GSA GAZ-SYSTEM Aukcje.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych prowadzona jest przez TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE.

Stosowana przez Grupę Kapitałową TAURON segmentacja klientów (klienci strategiczni, biznesowi i masowi), uzależniona od wielkości zużywanej energii elektrycznej, ma na celu dostosowanie oferty produktowej, kanałów sprzedażowych i komunikacji marketingowej do oczekiwań występujących w danym segmencie klientów.

Poniższa tabela prezentuje kategorie klientów końcowych Grupy Kapitałowej TAURON wynikające ze stosowanej segmentacji i specyfiki prowadzonej przez nich działalności.

Klienci o rocznym potencjale zużycia energii nie mniejszym niż 40 GWh lub będący strategicznymi partnerami biznesowymi Grupy Kapitałowej TAURON, tj. podmioty głównie z sektora przemysłu ciężkiego, np.: hutniczego, chemicznego, wydobywczego, samochodowego.

Klienci o rocznym potencjale zużycia powyżej 250 MWh (niebędący konsumentami) lub dokonujący zakupu energii w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. podmioty z pozostałych sektorów przemysłu, wytwórcy sprzętu, odbiorcy z przemysłu spożywczego, sektora publicznego, przemysłu budowlanego oraz sektora usług komunalnych.

Klienci zajmujący się działalnością sprzedażową, usługową, bankową, gastronomiczną i drobni przedsiębiorcy.

Gospodarstwa domowe.

W 2021 r. spółki sprzedażowe działały w otoczeniu rynkowym, w którym poziom konkurencyjności w poszczególnych segmentach nie zmienił się znacząco w porównaniu z latami poprzednimi. W 2020 r. rynek gospodarstw domowych (klient indywidualny) pozostawał objęty obowiązkiem zatwierdzania cen sprzedaży energii elektrycznej przez Prezesa URE.

Według danych URE, od połowy 2007 r. do października 2021 r., tj. od początku okresu liberalizacji rynku energii, odnotowano ok. 717 tys. gospodarstw domowych oraz ponad 223 tys. podmiotów instytucjonalnych, które zmieniły sprzedawcę energii elektrycznej

W segmencie instytucji i podmiotów gospodarczych (klient biznesowy) konkurencja jest znaczna, a firmy już od kilku lat korzystają z uwolnienia cen energii elektrycznej. Postęp liberalizacji spowodował, że coraz lepiej uświadomiony klient biznesowy oczekuje konkurencyjnych rozwiązań. Wzmożona aktywność sprzedażowa firm energetycznych wywiera coraz większą presję cenową. Klienci biznesowi chętnie korzystają z możliwości zmiany sprzedawcy. Efektem tej sytuacji są działania z zakresu ochrony własnej bazy klientów przed działaniami konkurencji poprzez wprowadzenie umów lojalizujących.

W segmencie gospodarstw domowych, w którym ilość zmian sprzedawcy stanowi niewielki odsetek, upatrywany jest duży potencjał. W 2021 r. zmiany sprzedawcy dokonało ponad 33,4 tys. odbiorców energii elektrycznej (w tym: ok. 6,9 tys. podmiotów instytucjonalnych oraz ok. 26,5 tys. gospodarstw domowych). W 2021 r. dynamika zmian sprzedawcy wzrosła względem 2020 r., w przypadku gospodarstw domowych o 9,1%, a w przypadku podmiotów instytucjonalnych o 4,2%.

W 2021 r. oferta sprzedażowa TAURON Sprzedaż dla segmentu biznesowego obejmowała energię elektryczną i paliwo gazowe. Spółka kontynuowała działania ukierunkowane na budowanie lojalności klientów, przy czym szczególny nacisk położony był na budowę oferty w oparciu o Zielony zwrot TAURONA. Klientom zaoferowano do wyboru szereg produktów uwzględniających ich potrzeby oraz specyfikę poboru energii elektrycznej, wśród nich produkty ekologiczne, giełdowe i techniczne. Kontynuowano działania związane z promowaniem i sprzedażą produktów linii ekologicznej „EKO” – TAURON EKO PREMIUM (TEP), TAURON EKO BIZNES oraz Gwarancje Pochodzenia. W ramach tych działań w produkcie TEP w 2021 r. zostały zawarte umowy na blisko 900 GWh. Produkt EKO Biznes również cieszył się dużym zainteresowaniem klientów, Spółka sprzedała energię w tym produkcie o wolumenie rzędu 1,7 TWh. Na rekordowym poziomie ponad 2,3 TWh ukształtowała się również sprzedaż Gwarancji pochodzenia.  W 2021 r. aż 64% klientów biznesowych, liczonych wolumenem sprzedaży, skorzystało z dodatkowych produktów z oferty TAURON Sprzedaż.

W 2021 r. obserwowany był również proces migrowania klientów segmentu masowego (klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru taryfowego do produktowego. Na koniec 2021 r. Grupa Kapitałowa TAURON sprzedawała energię na podstawie umów gwarantujących warunki handlowe w ustalonym okresie do 48% klientów segmentu (umowy lojalizujące), a 52% klientów kupowało energię po cenach taryfowych.

Kluczowym elementem oferty handlowej dla klientów masowych w 2021 r. były produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance, z których skorzystało ponad 2 mln klientów. Produkty assistance będą stanowiły podstawę oferty także w 2022 r.

Ponadto w 2021 r. kontynuowano sprzedaż produktów specjalistycznych, w szczególności fotowoltaiki, której sprzedaż w 2021 r. wyniosła ponad 1,7 tys. sztuk. W 2021 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż na rzecz około 5,6 mln klientów wyniosła 33,1 TWh, czyli 103%% poziomu osiągniętego w 2020 r., w którym sprzedaż wyniosła 32,1 TWh. Wzrost wolumenu sprzedaży zanotowano przede wszystkim w Rynku Klientów Biznesowych, co związane było głównie z powrotem klientów do zużycia sprzed ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 .

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wolumenu sprzedanej w 2021 r. energii elektrycznej przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON prowadzące działalność w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej oraz liczby klientów, w rozbiciu na poszczególne ich segmenty.

Wolumen sprzedanej energii elektrycznej detalicznej oraz liczba klientów w 2021 r.

Rodzaj klientów Wolumen sprzedanej energii elektrycznej (TWh) Liczba klientów (tys.)
Klienci strategiczni 3,9 1
Klienci biznesowi 13,9 178
Klienci masowi, w tym: 12,2 5 414
gospodarstwa domowe 10,1 5 062
Sprzedaż do TAURON Dystrybucja na pokrycie różnic bilansowych 3,0 0,001
Pozostałe (eksport, potrzeby własne) 0,1
Segment Sprzedaż 33,1 5 593

W latach obrotowych zakończonych dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 r., Grupa Kapitałowa TAURON nie zidentyfikowała pojedynczych klientów spoza Grupy Kapitałowej TAURON, z którymi zrealizowałaby przychody odpowiednio: ze sprzedaży węgla, wytworzonej energii elektrycznej i ciepła, usług dystrybucji energii elektrycznej, jak również hurtowej i detalicznej energii elektrycznej oraz gazu przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TAURON.

Wyniki wyszukiwania