Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) Razem
Stan na 1 stycznia 2020 roku 8 763 6 802 16 15 2 598 18 194 900 19 094
Pokrycie straty z lat ubiegłych (463) 463
Dywidenda (2) (2)
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi (1) (1) (2) (3)
Transakcje z właścicielami (463) 462 (1) (4) (5)
Strata netto (2 170) (2 170) (3) (2 173)
Pozostałe całkowite dochody (84) 12 (117) (189) (189)
Łączne całkowite dochody (84) 12 (2 287) (2 359) (3) (2 362)
Stan na 31 grudnia 2020 roku (dane przekształcone) 8 763 6 339 (68) 27 773 15 834 893 16 727
Pokrycie straty z lat ubiegłych 35.3 (3 590) 3 590
Dywidenda (3) (3)
Nabycie udziałów niekontrolujących 35.6 (158) (158) (903) (1 061)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi (3) (3) (1) (4)
Transakcje z właścicielami (3 590) 3 429 (161) (907) (1 068)
Zysk netto 338 338 47 385
Pozostałe całkowite dochody 367 16 97 480 480
Łączne całkowite dochody 367 16 435 818 47 865
Stan na 31 grudnia 2021 roku 8 763 2 749 299 43 4 637 16 491 33 16 524

Wyniki wyszukiwania