Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020 (dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 675 (2 179)
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć (32) (16)
Amortyzacja 2 100 2 017
Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych 1 129 3 746
Aktualizacja wartości udzielonych pożyczek (1) 221
Różnice kursowe (10) 246
Odsetki i prowizje 367 283
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem (90) (87)
Zmiana stanu kapitału obrotowego 50.1 1 256 (129)
Podatek dochodowy zapłacony 50.1 (392) (60)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 002 4 042
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 50.2 (3 255) (3 908)
Nabycie aktywów finansowych (28) (33)
Udzielenie pożyczek (1) (105)
Razem płatności (3 284) (4 046)
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 76 18
Sprzedaż udziałów 50.2 53
Dywidendy otrzymane 47 6
Pozostałe wpływy 5 45
Razem wpływy 181 69
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 103) (3 977)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wykup dłużnych papierów wartościowych (170) (60)
Spłata kredytów/pożyczek 50.3 (3 466) (4 407)
Odsetki zapłacone 50.3 (343) (216)
Spłata zobowiązań leasingowych (117) (102)
Pozostałe płatności (24) (25)
Razem płatności (4 120) (4 810)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek 50.3 2 003 3 369
Otrzymane dotacje 50.3 114 67
Emisja dłużnych papierów wartościowych 1 000
Razem wpływy 2 117 4 436
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 003) (374)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (104) (309)
Różnice kursowe netto (3) 3
Środki pieniężne na początek okresu 33 895 1 204
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 33 791 895
o ograniczonej możliwości dysponowania 33 314 211

Wyniki wyszukiwania