Struktura akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 8 762 746 970 zł i dzielił się na 1 752 549 394 akcje o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym 1 589 438 762 akcje zwykłe na okaziciela serii AA oraz 163 110 632 akcje zwykłe imienne serii BB, które z dniem 1 marca 2021 r. zostały zdematerializowane na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

Poniższy rysunek przedstawia strukturę akcjonariatu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Szczegółowa informacja dotycząca struktury akcjonariatu, została przedstawiona w pkt 9.4. niniejszego sprawozdania.

Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne znaczne pakiety akcji, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 56. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1. Skarb Państwa 526 848 384 30,06% 526 848 384 30,06%
2. KGHM Polska Miedź 182 110 566 10,39% 182 110 566 10,39%
3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 88 742 929 5,06% 88 742 929 5,06%

Wyniki wyszukiwania