Poniższa tabela przedstawia wyniki Segmentu Wytwarzanie w latach 2020-2021.

Tabela nr 35. Wyniki Segmentu Wytwarzanie w latach 2020-2021

Wyszczególnienie (mln zł) 2020 2021 Dynamika (2021/2020) Zmiana (2021-2020)
Przychody ze sprzedaży 4 522 9 819 217% 5 297
energia elektryczna 3 471 7 298 210% 3 827
ciepło 884 1 006 114% 122
prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej 117 177 151% 60
usługi – Rynek Mocy 642 642
uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 654 654
pozostałe przychody 50 42 84% -8
EBIT -3 238 -25 1% 3 213
Amortyzacja i odpisy 3 582 1 400 39% -2 182
EBITDA 344 1 375 400% 1 031

 

W 2021 r. przychody ze sprzedaży w Segmencie Wytwarzanie były wyższe o 117% w porównaniu do 2020 r., głównie ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższy wolumen sprzedaży oraz cena sprzedaży), ciepła, jak również uzyskanie przychodów z Rynku Mocy oraz sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

+117%
r/r
Przychody ze sprzedaży w Segmencie Wytwarzanie

Wyniki EBITDA oraz EBIT Segmentu Wytwarzanie w 2021 r. ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2020 r. Na poziom uzyskanych wyników wpłynęły następujące czynniki:

 1. rozpoczęcie funkcjonowania Rynku Mocy od dnia 1 stycznia 2021 r.,
 2. brak uwzględnienia w katalogu usług systemowych od 2021 r. usług Operacyjnej Rezerwy Mocy i Interwencyjnej Rezerwy Zimnej, z których TAURON Wytwarzanie uzyskiwała przychody w 2020 r.,
 3. realizacja wyższej marży na energii elektrycznej w tym wpływ oddania do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie w listopadzie 2020 r.,
 4. realizacja transakcji związanych z uprawnieniami do emisji CO2:
 • w związku z opóźnieniem oddania do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie i w konsekwencji niższą produkcją, w portfelu Nowe Jaworzno Grupa TAURON powstała istotna nadwyżka uprawnień zakontraktowanych na potrzeby spełnienia obowiązku umorzenia za 2020 r. ponad faktyczne zapotrzebowanie. W konsekwencji Grupa Kapitałowa TAURON dokonała w marcu 2021 r. poniższych transakcji:
 1. restrukturyzacji ww. portfela uprawnień do emisji CO2, w odniesieniu do wolumenu 3 258 tys. EUA
  z terminem odbioru w marcu 2021 r. W wyniku dokonanej analizy nowych przesłanek i okoliczności, Spółka dokonała zmiany intencji odnośnie powyższych uprawnień do emisji CO2 i podjęła decyzję
  o dokonaniu ich rolowania z zawarciem nowych kontraktów z terminami dostawy w marcu
  2022 r., 2023 r. i 2024 r. Jednocześnie te transakcje dokonane zostały po cenach wyższych niż zakup pierwotnie zakontraktowany, przez co wpłyną na zwiększenie kosztów utworzenia przez Grupę Kapitałową TAURON rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 za 2021 r. i kolejne lata obrotowe.
  W wyniku powyższego Grupa Kapitałowa TAURON ocenia, iż łączny wpływ restrukturyzacji na jej wyniki operacyjne w latach 2021-2023 nie będzie znaczący,
 2. odsprzedaży posiadanych uprawnień do emisji CO2 w ilości 691 tys. EUA, które również stanowiły nadwyżkę ponad potrzeby umorzeniowe spółki zależnej za 2020 r. w związku z opóźnieniem do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie,
 • w I kwartale 2020 r. Grupa Kapitałowa TAURON zdecydowała o zmianie strategii zabezpieczenia potrzeb umorzeniowych Segmentu Wytwarzanie, polegającej na jednorazowej zamianie kontraktów giełdowych
  z datą dostawy w grudniu 2020 r. na kontrakty pozagiełdowe z datą dostawy w marcu 2021 r. Decyzja
  o zmianie strategii została podjęta biorąc pod uwagę aktualne okoliczności rynkowe trudne do przewidzenia z chwilą zawierania transakcji. Realizując powyższą zmianę strategii, Spółka odsprzedała pozycję terminową z datą dostawy w grudniu 2020 r. posiadaną na giełdzie (zawarła transakcję przeciwstawną na giełdzie), równocześnie dokonując zakupu tego samego wolumenu w kontraktach z datą dostawy w marcu 2021 r. od kontrahentów na rynku pozagiełdowym.
 1. W związku z postojem bloku 910 MW w Jaworznie planowanym do dnia 29 kwietnia 2022 r., uwzględniając bieżącą sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce oraz najnowsze prognozy ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym Grupa Kapitałowa TAURON rozpoznała na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. rezerwę krótkoterminową na umowę rodzącą obciążenia w kwocie 289 mln zł. Utworzona rezerwa została wyliczona przy założeniu zakupu przez Grupę Kapitałową TAURON w zakontraktowanym wolumenie 1,7 TWh energii elektrycznej, która w związku z postojem bloku 910 MW w Jaworznie nie zostanie wyprodukowana w ramach własnej produkcji.

Ponadto na wynik EBIT miało wpływ ujęcie odpisów aktualizujących.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa TAURON rozpoznała w wynikach utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek generujących przepływy pieniężne (CGU) wchodzących w skład Segmentu Wytwarzanie, których łączny wpływ na obciążenie wyniku operacyjnego Segmentu wyniósł 953 mln zł.

Poniższy rysunek przedstawia dane finansowe Segmentu Wytwarzanie za lata 2020-2021.

Poniższy rysunek przedstawia wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie wraz z istotnymi czynnikami wpływającymi na zmianę r/r.

Główne inwestycje

W Segmencie Wytwarzanie w 2021 r. poniesiono łącznie 240 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 1. 26 mln zł na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie,
 2. 22 mln zł dostosowanie jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie do Konkluzji BAT,
 3. 106 mln zł na nakłady odtworzeniowe i komponenty remontowe w TAURON Wytwarzanie,
 4. 20 mln zł na przyłączenie nowych obiektów,
 5. 22 mln zł na utrzymanie sieci ciepłowniczej.

Oprócz powyższych inwestycji zakończona została realizacja inwestycji w EC Stalowej Woli z udziałem partnera strategicznego PGNiG. Poniesione nakłady inwestycyjne na projekt (bez kosztów finansowych) wynoszą 1,4 mld zł.

Wyniki wyszukiwania