Cele i założenia finansowe strategii

W zatwierdzonej w 2016 r. Strategii założono szereg działań służących realizacji wyznaczonych celów dla Grupy Kapitałowej TAURON.

Kluczowe cele strategiczne to m.in.:

 1. EBITDA powyżej 4 mld w 2020 r. i powyżej 5 mld zł w 2025 r.,
 2. Dotrzymanie kowenantu dług netto /EBITDA poniżej 3,5x,
 3. Utrzymanie wysokiego wskaźnika CSI,
 4. Elektrownie z pozytywnymi przepływami finansowymi do 2020 r.,
 5. Utrzymanie bazy klientów,
 6. Lider marży jednostkowej wśród czterech największych sprzedawców energii w Polsce,
 7. Nowe biznesy będą stanowić przynamniej 25% przychodów/marży Segmentu Sprzedaż w 2025 r.

W ramach aktualizacji kierunków strategicznych z 2019 r. przyjęto do realizacji następujące kierunki strategiczne:

Realizacja poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.

Grupa Kapitałowa TAURON zaplanowała realizowanie tego kierunku poprzez następujące opcje:

 • inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie z docelowym poziomem zainstalowanych mocy 1,1 GW w 2025 r.,
 • inwestycje w farmy fotowoltaiczne z docelowym poziomem zainstalowanych mocy 0,3 GW w 2025 r.,
 • rozpoczęcie procesu zaangażowania w budowę morskich farm wiatrowych.

W dokumencie wskazano docelową strukturę aktywów wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON. Kierunkowo TAURON planuje zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Kapitałowej TAURON z 10 proc. w 2018 r. do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 60 proc. w 2030 r.

Realizacja poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania na paliwo, reorganizację Segmentu Wytwarzanie i portfela inwestycji kapitałowych. Założono realizację tego kierunku poprzez opcje:

 • rynkowej weryfikacji zbycia ZG Janina i TAURON Ciepło,
 • sprzedaż akcji/udziałów w EC Stalowa Wola i PGE EJ 1,
 • trwałe wyłączenie bloków klasy 120 MW do 2020 r. i po 2025 r. – bloków klasy 200 MW.

Zakładany kierunkowo miks energetyczny Grupy Kapitałowej TAURON będzie efektem inwestycji w aktywa nisko- i zeroemisyjne oraz zmniejszenia liczby jednostek węglowych.

Poniższy rysunek przedstawia kierunkową transformację energetyczną Grupy Kapitałowej TAURON.

Naturalną konsekwencją zmiany struktury mocy zainstalowanej w Grupie Kapitałowej TAURON będzie istotne ograniczenie emisji CO2, co pozwoli uplasować się wśród najbardziej odpowiedzialnych ekologicznie spółek energetycznych. Kierunkowo zakłada się osiągnięcie jednostkowej emisji CO2 znacznie poniżej 550 kg/MWh.

Poniższy rysunek przedstawia kierunkową zakładaną emisyjność jednostkową Grupy Kapitałowej TAURON.

Wyniki wyszukiwania