Inwestycje strategiczne

Główne inwestycje strategiczne w realizacji

Poniżej przedstawione zostały działania jakie prowadzono w Grupie Kapitałowej TAURON w 2021 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w związku z realizacją głównych inwestycji strategicznych.

Wykonawca: Konsorcjum RAFAKO S.A. – MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. (RAFAKO – MOSTOSTAL)

Planowana data zakończenia inwestycji / okresu przejściowego: IV kwartał 2022 r.

Poziom zaawansowania: 99%

Nakłady poniesione: 6 119,11 mln zł
(wartość powiększona m.in. o szkolenia, części szybko zużywające się)

Stan realizacji inwestycji

Blok został przekazany do eksploatacji w dniu 13 listopada 2020 r. W dniu 18 listopada 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej na okres od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.

W okresie od I do II kwartału 2021 r. realizowano program prób i testów zaplanowanych do realizacji w okresie przejściowym, obejmujący m.in. dodatkowe optymalizacje i badania na pracującym obiekcie w celu spełnienia przez blok zmienionych i nowych gwarantowanych parametrów technicznych oraz próby wynikające z wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Po wystąpieniu zdarzenia pożarowego z dnia 11 czerwca 2021 r. blok znajduje się w postoju awaryjnym. Planowany termin synchronizacji bloku to 29 kwietnia 2022 r. W następstwie inspekcji przeprowadzonych podczas postoju bloku zidentyfikowano konieczność przeprowadzenia prac na niektórych elementach bloku.

Wykonawca: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (dawniej: KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.), PEMUG sp. z o. o. w restrukturyzacji (dawniej: FAMUR PEMUG sp. z o.o. (zadanie główne – Etap I), LINTER S.A. – umowa rozwiązana, prace w tym zakresie wstrzymano.

Planowana data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Poziom zaawansowania: 51%

Nakłady poniesione: 285,7 mln zł

Stan realizacji inwestycji

Na terenie budowy Szybu „Grzegorz” zakończono budowę infrastruktury niezbędnej do głębienia szybu, wydrążono ponad 80 m szybu i wykonano obudowę ostateczną. Prowadzone są rozmowy mediacyjne mające na celu ustalenie szczegółowych warunków dalszego prowadzenia inwestycji. Na terenie budowy utrzymywany jest proces mrożenia. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie przyjęto ostatecznego i pewnego terminu wznowienia prac. Teren pozostaje w gotowości do kontynuowania prac inwestycyjnych

Wykonawca: Konsorcjum Mostostal Zabrze GPBP S.A. i SIEMAG TECBERG POLSKA S.A. (Budowa docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym Szybu Janina VI), KOPEX S.A. i KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (zadanie zakończone – drążenie szybu)

Zakończenie inwestycji: 30 września 2021 r.

Poziom zaawansowania: 100%

Nakłady poniesione: 454,1 mln zł

Stan realizacji inwestycji

Do III kwartału 2021 r. kontynuowano drążenie wyrobisk Objazdu II, ukończono przebudowę rząpia szybu na poziomie 800 m.

Kontynuowano montaż wyposażenia w piwnicach przyszybowych na poziomie 800 m.

W okresie od I do III kwartału 2021 r. prowadzono ruch próbny górniczego wyciągu szybowego dla transportu ludzi i materiałów. W sierpniu 2021 r. uzyskano zgodę Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego na oddanie do ruchu Górniczego Wyciągu Szybowego w szybie Janina VI oraz zakończono ruch próbny. W III kwartale 2021 r. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Janina wydał zezwolenie na użytkowanie wyciągu szybowego.

Projekt zakończono w dniu 30 września 2021 r. Nieukończone w ramach projektu zadania są przedmiotem realizacji w ramach zadań inwestycyjnych.

Wykonawca: Wykonawcy wybierani na konkretne etapy prac.

Planowana data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Poziom zaawansowania: 27%

Nakłady poniesione: 31,4 mln zł

Stan realizacji inwestycji

PLNE realizowany jest na terenie Będzina, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Siemianowic Śląskich, Sosnowca i Świętochłowic.

W 2021 r. kontynuowano prace związane z przyłączeniami w ramach zawartych umów przyłączeniowych oraz kontynuowano proces pozyskiwania nowych klientów. Narastająco od początku realizacji Programu zawarto umowy na łączny wolumen 18,91 MWt oraz wydano warunki przyłączenia na 3,163 MWt.

Realizacja projektu na wybranych obszarach (7 projektów na terenie obszarów: rybnickiego, katowickiego i tyskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, wałbrzyskiego A, wałbrzyskiego B, sosnowieckiego).

Wykonawca: Atem Polska sp. z o.o. (Katowice-Tychy), MZUM sp. z o.o. (Sosnowiec), Atem Polska sp. z o.o. (Wałbrzych A), Mediamo
Sp. z o.o. (Oświęcim), MX3 sp. z o.o. (Rybnik), MZUM sp. z o.o. (Wałbrzych B), ZICOM sp. z o.o. (Kraków-Tarnów)

Planowana data zakończenia inwestycji: IV kwartał 2022 r.

Poziom zaawansowania: 84%

Nakłady poniesione: 202,4 mln zł

Stan realizacji inwestycji

Program Operacyjny Polska Cyfrowa polega na wykonaniu infrastruktury podłączenia gospodarstw domowych do sieci Internetu o wysokiej przepustowości (minimum
30 MB/s). Produktem końcowym projektu będzie świadczenie usług hurtowych umożliwiających podłączenie klientów końcowych przez operatorów detalicznych.

W 2021 r. wszyscy wykonawcy prowadzili prace związane z zabudową sieci światłowodowej. Trwały prace związane z przełączaniem ostatnich jednostek oświaty z tymczasowych łączy abonenckich na światłowód. Aktualnie kontynuowana jest zabudowa światłowodu na obszarach objętych projektem.

Wykonawcy z wszystkich wystąpili o przedłużenie umowy o 3 miesiące z powodu trwającej pandemii, uzyskano zgody korporacyjne na zawarcie aneksów – uzyskano zgodę na ich zawarcie od Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W kolejnym okresie realizowane będą prace związane z dalszą rozbudową sieci światłowodowej.

Wykonawca: Wykonawcy wybierani dla poszczególnych projektów.

Planowana data rozliczenia inwestycji: II kwartał 2022 r. (właściwe prace zakończono w III kwartale 2021 r.)

Poziom zaawansowania: 100%

Nakłady poniesione: 306,9 mln zł

Stan realizacji inwestycji

W ramach programu zmodernizowano następujące jednostki wytwórcze z poniższym zakresem:

  •  Elektrownia Jaworzno II, bloki nr 2 i 3 – budowa instalacji odsiarczania spalin.
  • Realizacja projektu została wstrzymana w II kwartale 2020 r. ze względu na uzyskanie odstępstwa od Konkluzji BAT, które pozwalają na dalszą eksploatację bloków. Strony przygotowały dokumenty, które umożliwiły rozwiązanie umowy i wzajemne rozliczenie.
  • Elektrownia Jaworzno III, bloki nr 1, 3 i 5 – budowa instalacji odazotowania spalin. Zakończono prace obiektowe na wszystkich blokach. Przeprowadzono pomiary gwarancyjne, które potwierdziły spełnienie wymagań kontraktowych. Instalacje SCR pracują i są w okresie gwarancji. Podpisano protokoły odbioru końcowego instalacji odazotowania spalin dla bloków nr 1, 3 i 5.
  • Elektrownia Łaziska, bloki nr 9, 10, 11 i 12 – modernizacja i budowa instalacji odazotowania spalin. Zakończono prace obiektowe na wszystkich blokach. Przeprowadzono pomiary gwarancyjne, które potwierdziły spełnienie wymagań kontraktowych. Instalacje SCR pracują i są w okresie gwarancji. Podpisano protokoły odbioru końcowego instalacji odazotowania spalin dla bloków nr 9, 10, 11, 12.
  • Elektrownia Łaziska, bloki nr 9, 10, 11 i 12 – modernizacja instalacji odsiarczania spalin. Zakończono prace obiektowe na instalacji IOS nr 1. Przeprowadzono pomiary gwarancyjne, które potwierdziły spełnienie wymagań kontraktowych. Skompletowano dokumentację na potrzeby odbioru końcowego, który następnie został podpisany we wrześniu 2021 r. Trwają prace w ramach problematyki pyłowej – prace zakończono na blokach 9, 10, 12. Na bloku 11 realizacja prac zakończy się w marcu 2022 r.
  • Elektrownia Łaziska – modernizacja oczyszczalni ścieków. Zakończono prace obiektowe na zmniejszony zakres prac modernizacyjnych realizowanych w ramach bieżących remontów.
  • Elektrownia Siersza – dostosowanie istniejących instalacji odsiarczania spalin.
  • Zawieszono realizację projektu z uwagi na otrzymane odstępstwa od Konkluzji BAT.
  • Elektrownia Łagisza – budowa instalacji odsiarczania spalin zastąpiono wykonaniem instalacji do podawania suchych addytywów. Wstrzymano realizację projektu z uwagi na otrzymane odstępstwa od Konkluzji BAT.
  • Projekt Monitoring – zabudowa aparatury do ciągłego monitorowania stężenia zanieczyszczeń w spalinach w jednostkach wytwórczych TAURON Wytwarzanie. Zakończono prace obiektowe we wszystkich lokalizacjach w ramach etapu pierwszego (prace niezbędne do wykonania w elektrowniach). Podpisano protokoły odbioru końcowego dla Elektrowni Łaziska, Elektrowni Jaworzno, Elektrowni Siersza oraz Elektrowni Łagisza.

Wykonawca: Konsorcjum MEGA S.A. i P&Q sp. z o.o.

Planowana data zakończenia inwestycji: III kwartał 2022 r.

Poziom zaawansowania: 64%

Nakłady poniesione: 70,5 mln zł

Stan realizacji inwestycji

Projekt farmy wiatrowej Piotrków został pozyskany przez TAURON EKOENERGIA
w dniu 15 grudnia 2020 r. poprzez nabycie 100% udziałów w spółce SPV Wind T1. Projekt został nabyty w fazie gotowości do budowy.

W 2021 r. prowadzone były prace budowlane po przekazaniu Wykonawcy w dniu 31 marca 2021 r. placu budowy w zakresie: stacji GPO, dróg wewnętrznych, placów montażowych oraz wykonywane były fundamenty pod turbiny wiatrowe. Wykonawca prowadził również prace w zakresie wyprowadzenia energii elektrycznej z farm wiatrowych do GPZ. Zakończono również kontraktację dostaw kluczowych urządzeń. Zakończono palowanie pod wszystkie elektrownie wiatrowe, wykonano beton podkładowy pod 12 elektrownię wiatrową oraz wylano fundament pod 10 elektrownię wiatrową.

13 września 2021 r. Prezydent Miasta Piotrków Trybunalski zmienił warunki decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdził zamienny projekt budowlany w zakresie stacji GPO. Ponadto kontynuowane były uzgodnienia z interesariuszami zewnętrznymi projektu w zakresie logistyki dostaw na teren budowy.

W dniu 25 czerwca 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Złożona oferta na sprzedaż energii z farmy wiatrowej Piotrków w okresie 15 lat wygrała aukcję OZE.

W listopadzie 2021 r. Operator Systemu Dystrybucyjnego podpisał umowę z wykonawcą przyłączenia farmy wiatrowej Piotrków do sieci. Dostawca turbin potwierdził wyprodukowanie oraz wysyłkę gondoli oraz łopat.

Wykonawca: HIUB Wróbel

Planowana data zakończenia inwestycji: II kwartał 2022 r.

Poziom zaawansowania: 40%

Nakłady poniesione: 12,3 mln zł

Stan realizacji inwestycji

Projekt farmy wiatrowej Majewo został pozyskany przez TAURON EKOENERGIA w dniu 10 czerwca 2021 r. poprzez nabycie 100% udziałów w spółce SPV Polpower. Projekt został nabyty w fazie gotowości do budowy.

W III kwartale 2021 r. zawarto umowę na dostawę i montaż turbin wiatrowych oraz umowę na budowę infrastruktury technicznej.

W dniu 28 lipca 2021 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Wykonano palowanie drogi oraz wylano fundamenty pod wszystkie elektrownie wiatrowe. Wykonano place stałe dla 2 elektrowni wiatrowych. Ponadto, kontynuowane są uzgodnienia z interesariuszami zewnętrznymi projektu w zakresie logistyki dostaw na teren budowy.

Wykonawca: Mostostal Warszawa

Planowana data zakończenia inwestycji: II kwartał 2024 r.

Poziom zaawansowania: 37%

Nakłady poniesione: 6,7 mln zł

Stan realizacji inwestycji

Rozpoczęto budowę kotła gazowego w ZW Katowice. W dniu 26 lipca 2021 r. zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą. Generalny Wykonawca przekazał szczegółowy harmonogram realizacji. W dniu 27 września 2021 r. Generalny Wykonawca formalnie przejął plac budowy. Rozpoczęto prace rozbiórkowe oraz przygotowany został Projekt podstawowy.

Wykonawca: Erbud Industry

Planowana data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Poziom zaawansowania: 22%

Nakłady poniesione: 1,9 mln zł

Stan realizacji inwestycji

Rozpoczęto budowę kotłowni szczytowo-rezerwowej w ZW Bielsko-Biała EC 2.

W dniu 8 lipca 2021 r. zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą. Generalny Wykonawca przekazał i uzgodnił ze Spółką Plan Organizacji Robót i Plan Kontroli
i Zapewnienia Jakości. Generalny Wykonawca przekazał projekt podstawowy. Trwają prace projektowe prowadzone przez spółkę PSG w celu wykonania przyłącza gazowego. Prace budowlane rozpoczęto w lutym 2022 r.

Pozostałe projekty inwestycyjne

Inwestycje w obszarze OZE

W ramach inwestycji w obszarze OZE w 2021 r. kontynuowano program budowy farm fotowoltaicznych na terenach niewykorzystanych gospodarczo należących do Grupy Kapitałowej TAURON (Program TAURON PV). Program obejmuje budowę farm fotowoltaicznych w kilku lokalizacjach o łącznej mocy do 150 MWp.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, najbardziej zaawansowanym projektem jest budowa farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o szacunkowej mocy ok. 40 MW. W marcu 2021 r. wybrano wykonawcę projektu budowlanego przyłącza elektroenergetycznego. W III kwartale 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę farmy oraz rozpoczęto prace projektowe przyłącza i linii kablowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza farmy. W dniu 31 grudnia 2021 r. pomiędzy TAURON Wytwarzanie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) została podpisana umowa o dofinansowanie projektu budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach. Kwota dofinansowania wynosi 82,5 mln zł w postaci pożyczki, z możliwością umorzenia do 20% wydatków kwalifikowanych. Planowane uruchomienie farmy to II kwartał 2023 r.

W pozostałych lokalizacjach prace obejmują pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, przy czym ostateczne decyzje o ich realizacji będą podejmowane w przypadku pozytywnego uzasadnienia biznesowego. Trwają również prace nad zmianą zakresu Programu TAURON PV w związku z możliwością rozszerzenia programu o nowe lokalizacje.

W ramach rozbudowy projektu PV Choszczno – zespołu farm fotowoltaicznych jednomegawatowych, realizowany jest II etap inwestycji, mający na celu rozbudowę farmy o kolejne 8 MW. W grudniu 2021 r. zakończono prace budowlano – montażowe na terenie farmy. Trwają prace związane z przyłączeniem instalacji do sieci dystrybucyjnej. Po zakończeniu prac przyłączeniowych farma osiągnie moc MWp. Budżet II etapu projektu to 20,8 mln zł.

Ponadto, poza rozwijaniem własnych projektów, Grupa Kapitałowa TAURON aktywnie poszukuje możliwości pozyskania z rynku zaawansowanych projektów OZE oraz istniejących aktywów w zakresie farm fotowoltaicznych. W ramach tych prac, w 2021 r. i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania prowadzone są w sposób ciągły analizy wewnętrzne kolejnych potencjalnych projektów akwizycyjnych.

Grupa Kapitałowa TAURON poszukuje możliwości pozyskania z rynku zaawansowanych projektów OZE oraz istniejących aktywów w zakresie lądowych farm wiatrowych. W ramach tych prac, w 2021 r. i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania prowadzone są analizy wewnętrzne oraz due diligence kolejnych potencjalnych projektów akwizycyjnych. Wszelkie decyzje inwestycyjne będą podejmowane po przeprowadzeniu szczegółowych analiz ryzyk technicznych, prawnych i biznesowych, po uzyskaniu pozytywnych wyników finansowych poszczególnych projektów oraz po uzgodnieniu końcowych warunków ze sprzedającymi.

Pod koniec 2020 r. pozyskano projekt farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW, a w czerwcu 2021 r. TAURON EKOENERGIA nabyła 100% udziałów w spółce SPV Polpower, posiadającej prawa do budowy farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW.

Analiza kolejnych projektów jest w toku.

(W Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego)

W dniu 18 stycznia 2021 r. PGE, Enea i TAURON podpisały list intencyjny, w którym wyraziły wolę nawiązania strategicznej współpracy związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Celem stron powyższego listu było określenie, w ramach ewentualnej przyszłej współpracy, możliwości, charakteru oraz szczegółów potencjalnego wspólnego zaangażowania w realizację projektów inwestycyjnych w ww. zakresie. Z uwagi na przebieg negocjacji oraz brak finalnego porozumienia w zakresie przyszłych obszarów, na których mogą być zlokalizowane morskie elektrownie wiatrowe, w stosunku do których miałyby być składane wspólne wnioski o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (PSZW), powodujące brak możliwości występowania TAURON wspólnie z innymi podmiotami (np. PGE czy Enea) z wnioskami do części obszarów, strony postanowiły zaniechać rozmów trójstronnych odnośnie wspólnej realizacji projektów.

W dniu 15 października 2021 r. TAURON i PGE zawarły list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy dwustronnej w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a następnie podpisały umowę warunkową sprzedaży udziałów w spółce projektowej, której zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Zgoda UOKiK jest warunkiem zawieszającym dla umowy przedwstępnej. Wniosek do Prezesa UOKiK o koncentrację PGE z TAURON został złożony 28 października 2021 r., a w dniu 10 stycznia 2022 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) otrzymano zgodę Prezesa UOKiK.

Projekt budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy ok. 250 MWt, w TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

We wrześniu 2016 r., zgodnie ze Strategią Grupy TAURON na lata 2016-2025 (Strategia), w ramach priorytetu zapewnienia stabilności finansowej Grupy Kapitałowej TAURON, wstrzymano projekt budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe z członem ciepłowniczym w TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, z uwagi na utratę uzasadnienia biznesowego. Aktualnie Grupa Kapitałowa TAURON prowadzi analizy umożliwiające ewentualne wznowienie projektu i innych podobnych projektów w lokalizacjach należących do spółek Grupy Kapitałowej TAURON. Rozważane są również mniejsze jednostki lub baterie silników gazowych pracujących w wysokosprawnej kogeneracji. Rozważanym paliwem jest gaz ziemny o znacznie niższej emisyjności niż węgiel, jako paliwo przejściowe do wytwarzania niskoemisyjnego. Podjęcie decyzji inwestycyjnej bazować będzie z jednej strony na ocenie rentowności projektów, a z drugiej na możliwościach finansowych Grupy Kapitałowej TAURON. Nie wyklucza się zaangażowania partnera kapitałowego do realizacji projektów.

Nakłady inwestycyjne

W 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON wyniosły 2 932 mln zł i były niższe o 38% od poniesionych w 2020 r., kiedy wyniosły 4 039 mln zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w Segmencie Wytwarzanie i Wydobycie i wzrostu nakładów w Segmentach Dystrybucja i OZE.

Poniższa tabela przedstawia wybrane nakłady inwestycyjne poniesione w 2021 r., największe w ujęciu wartościowym, w ramach Obszarów Biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON.

Nakłady inwestycyjne, największe w ujęciu wartościowym, poniesione w 2021 r., w ramach Obszarów Biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON

Nakłady inwestycyjne (mln zł)
Dystrybucja
1. Budowa nowych przyłączy 1011
2. Modernizacja i odtworzenie istniejących sieci 877
3. System Łączności Dyspozytorskiej 38
Wytwarzanie
4. Nakłady odtworzeniowo-modernizacyjne i komponenty w TAURON Wytwarzanie 106
5. Budowa bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie 26
6. Dostosowanie jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie do Konkluzji BAT 22
7. Przyłączenia nowych obiektów 20
8. Inwestycje związane z rozwojem i utrzymaniem sieci ciepłowniczych 22
OZE
9. Budowa farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW 52
10. Budowa farmy wiatrowej Majewo o mocy 6MW 8
11. Budowa farmy PV Choszczno I i II 15
Wydobycie
12. Przygotowanie przyszłej produkcji 169
13. Budowa Szybu „Grzegorz” w ZG Sobieski 10
14. Budowa poziomu 800 m w ZG Janina 4
Sprzedaż i Pozostała działalność
15. Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa III i CUB 98
16. Utrzymanie i rozwój oświetlenia ulicznego 56
17. Silniki gazowe ZG Brzeszcze 20

Wyniki wyszukiwania