Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Grupa Kapitałowa TAURON, inwestując w OZE, wypełnia wymagania określane w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie działań mających na celu ochronę bioróżnorodności.

W 2021 roku Grupa przygotowała się na obowiązek weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy wykorzystywanej na potrzeby energetyczne.

Spółki prowadzące instalacje spalające biomasę (TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło), objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji, oraz dostawca biomasy  (Bioeko Grupa TAURON) uzyskały certyfikaty dobrowolnego systemu certyfikacji uprawniającego do wystawiania dokumentów potwierdzających kryteria zrównoważonego rozwoju, oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r., kiedy wchodzą w życie nowe wymagania, biomasa zastosowana na potrzeby energetyczne w Grupie będzie spełniać kryteria konieczne dla ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

517
tys. ton
Łączne zużycie biomasy w Grupie TAURON w roku 2021

Wyniki wyszukiwania