Gospodarka odpadami – działania i rezultaty

Grupa Kapitałowa TAURON podejmuje działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, redukując ilość wytwarzanych odpadów z procesów i działalności w całym łańcuchu wartości.

Wskaźniki GRI:

Zgodnie z zasadami Polityki Środowiskowej w Grupie obowiązuje hierarchia postępowania z odpadami.

Tabele nr 20 i 20-a oraz 21 i 21-a prezentują całkowitą wagę odpadów według rodzajów oraz metod postępowania z nimi.

gri
  • 306-2

2021 2020
Ponowne wykorzystanie 9,3 101,6
Recykling 2,2 541,4
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 494,3 103,0
Unieszkodliwianie 24,7 148,8
Magazynowanie 36,2 5,1
Inne * 437,4 52,4
Całkowita waga odpadów 1 004 952
* Grupa nie generuje odpadów jądrowych.

waga odpadów niebezpiecznych [ton]
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Wydobycie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja Nowe Jaworzno Grupa TAURON1 Łącznie
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Ponowne wykorzystanie 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 92,3 0,0 0,0 9,3 101,6
Recykling 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 541,4 0,0 0,0 2,2 541,4
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 0,0 0,0 194,9 76,6 0,0 0,0 10,0 8,0 0,0 0,0 289,4 18,4 0,0 0,0 494,3 103,0
Unieszkodliwianie 0,0 0,0 5,8 10,1 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 18,9 135,7 0,0 0,0 24,7 148,8
Magazynowanie 0,0 0,0 9,4 0,5 4,2 3,4 2,0 1,0 0,0 0,0 20,5 0,2 0,0 0,0 36,2 5,1
Inne 24,5 26,2 0,0 0,0 38,1 26,2 0,0 0,0 129,9 0,0 244,9 0,0 0,0* 0,0* 437,4 52,4
Całkowita waga odpadów 24,5 26,2 211,2 96,5 42,3 29,6 12,0 12,0 129,9 0,0 584,2 788,0 0,0* 0,0* 1 004 952
1Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres pracy bloku 910 MW od 01.01.2021 r. do 11.06.2021 r. (odstawienie awaryjne w okresie gwarancyjnym).
* Z uwagi na krótki okres pracy bloku po przekazaniu do eksploatacji, odpady eksploatacyjne mogące stanowić źródło odpadów niebezpiecznych nie podlegały bilansowaniu. Odpady tego typu z usług serwisu są zagospodarowywane przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne.

2021 2020
Ponowne wykorzystanie 155 0
Recykling 2 203 3 606
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 1 581 107 1 434 488
Unieszkodliwianie 1 286 274
Składowanie 5 969 8 958
Magazynowanie 9 656 30 701
Kompostowanie 0 0
Inne 54 875 251 644
Całkowita waga odpadów 1 655 250 1 729 672

waga odpadów innych niż niebezpieczne [ton]
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Wydobycie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Dystrybucja Nowe Jaworzno Grupa TAURON1 Łącznie
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Ponowne wykorzystania 155 155
Recykling 943 872 1 260 2 734 2 203 3 606
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 75 824 166 308 1 468 313 1 231 386 36 273 36 304 696 490 1 581 107 1 434 488
Unieszkodliwianie 801 14 7 9 478 251 1 286 274
Składowanie 5 969 8 958 5 969 8 958
Magazynowanie 981 893 6 359 28 485 2 016 1 323 300 9 656 30 701
Kompostowanie
Inne 91 286 2 063 2 005 50 897 248 883 186 200 500 1 137 269 54 875 251 643
Całkowita waga odpadów 91 286 86 737 179 050 1 525 569 1 508 754 38 296 37 636 186 200 3 235 3 475 1 137 269 1 655 250 1 729 670
1 Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres pracy bloku 910 MW od 01.01.2021 r. do 11.06.2021 r. (odstawienie awaryjne w okresie gwarancyjnym).

Wyniki wyszukiwania