Gospodarka obiegu zamkniętego

Grupa Kapitałowa TAURON aktywnie poszukuje rozwiązań wprowadzających ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego, której przyświeca:

  1. dbałość o środowisko naturalne,
  2. zmniejszenie uciążliwości wytwarzanych odpadów,
  3. maksymalizacja wykorzystania ubocznych produktów spalania energetycznego czy wydobycia węgla kamiennego,
  4. minimalizacja kosztów związanych z unieszkodliwianiem uciążliwych dla środowiska odpadów oraz nadawanie nowych funkcjonalności terenom przekształconym w wyniku przemysłowych działalności,
  5. partnerstwa w zakresie GOZ.

W ramach działalności Grupy kapitałowej TAURON zamykane są obiegi substancji wytwarzanych w Grupie oraz upowszechniane jest powtórne wykorzystanie ubocznych produktów spalania i wydobycia w gospodarce i przemyśle. Powtórne wykorzystanie substancji przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów.

Grupa Kapitałowa TAURON dąży do wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Planuje się, aby maksimum wytwarzanych odpadów procesowych wykorzystywać w ramach Grupy Kapitałowej TAURON, ograniczając tym samym zużycie surowców naturalnych oraz śladów środowiskowych 

W 2021 r. wytworzono w Grupie Kapitałowej TAURON 3,8 mln Mg ubocznych produktów procesowych pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia węgla, z czego aż 61% zostało wprowadzone na rynek jako pełnowartościowe produkty do wykorzystania m.in. w budownictwie, drogownictwie, górnictwie czy rolnictwie. Pozostała część odpadów została przekazana dalszym uprawnionym odbiorcom, z którymi spółki Grupy Kapitałowej TAURON mają podpisane umowy gwarantujące ich dalsze gospodarcze wykorzystanie m.in. w rekultywacji, makroniwelacji i wypełnianiu pustek poeksploatacyjnych w górnictwie.

TAURON Wytwarzanie oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON w 2021 r. wprowadziło na rynek aż 100% popiołów lotnych i żużli energetycznych pochodzących ze spalania węgla, jako produkty uboczne, pochodzących z 7 elektrowni systemowych, do wykorzystania w budownictwie, drogownictwie, górnictwie i rolnictwie.

3.8
mln Mg
wytworzono ubocznych produktów procesowych pochodzących z energetycznego spalania oraz wydobycia węgla

Poniższy rysunek przedstawia strukturę wprowadzania na rynek popiołów, żużli, gipsu i kruszyw wydobywczych wytwarzanych w Grupie Kapitałowej TAURON w 2021 r.

W zakładach energetycznych Grupy Kapitałowej TAURON w 2021 r. wytworzono 149 tys. Mg popiołów, które trafiły do kopalń jako cenny surowiec do wykorzystania w prewencji przeciwpożarowej. Popioły pochodzące z elektrowni i elektrociepłowni Grupy Kapitałowej TAURON pokrywają 100% zapotrzebowania na popioły do prewencji pożarowej w kopalniach TAURON Wydobycie.

W TAURON Ciepło 100% odpadów, tj. 239 tys. mg do ponownego wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu. W 2021 roku zakończyła się realizacja kontraktu na podstawie którego prawie 1 mln ton popioło-żużli pochodzących z TAURON Wytwarzanie wykorzystano do budowy drogi ekspresowej S-19.

TAURON Wydobycie przetwarza odpady powydobywcze dzięki czemu otrzymywane są pełnowartościowe kruszywa budowlane i drogowe. W 2021 r. trafiło na rynek 197 tys. Mg kruszyw oraz materiałów wyprodukowanych na bazie odpadów powydobywczych.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę i ilości wprowadzanych na rynek ubocznych produktów spalania i wydobycia wytworzonych w Grupie Kapitałowej TAURON w 2021 r.

Grupa Kapitałowa TAURON koncentruje się na lokalnej współpracy i wykorzystaniu surowców pochodzenia odpadowego wykorzystując zmagazynowane odpady w osadnikach i magazynach odpadów.

Wszystkie powyższe działania przyczyniają się do ograniczania wykorzystywania zasobów naturalnych np. kruszyw naturalnych, piasku czy żwiru.

Wyniki wyszukiwania