Emisje, ścieki i odpady

W 2021 roku jednostki wytwarzania Grupy TAURON były eksploatowane z niezwykłą intensywnością, co wynikało z potrzeb operatora KSE.

W związku z tym emisja bezwzględna do powietrza związków NOx, SO2, i pyłów wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo tego, wielkości emisji Grupy TAURON w 2021 r. są znacznie poniżej poziomów określonych jako maksymalne dopuszczalne roczne ładunki substancji wprowadzanych do powietrza według pozwoleń. Wynika to z faktu, że wszystkie pracujące jednostki wytwórcze TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło osiągają poziom stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu poniżej obecnych wartości dopuszczalnych, a bloki klasy 200 MW i kotły biomasowych (OZE) osiągają poziomy emisji na poziomie wartości granicznych określonych w konkluzjach BAT, które zaczęły obowiązywać od sierpnia 2021 r. Oprócz realizacji programu budowy i modernizacji instalacji oczyszczania spalin, w konwencjonalnych jednostkach wytwarzania energii stosowane są paliwa stałe o odpowiedniej jakości oraz zaktualizowane procedury eksploatacji urządzeń w celu spełnienia wymagań środowiskowych.

W ramach działalności operacyjnej związanej z zarzadzaniem środowiskowym Grupa TAURON prowadzi bieżący  monitoring wielkości emisji do powietrza związków NOx, SO2, i pyłów, a wielkości emisji w roku 2021 i poprzednim 2020 prezentują tabele nr 15, 15-a oraz 15-b.

gri
  • GRI 305-7

ŁĄCZNIE 2021 2020
NOx 8 322 641 7 490 740
SO2 7 247 774 7 050 794
Pył całkowity 428 683 435 182
Inne* 8 050 431 5 971 549*
* Dokonano przeliczenia pozycji Inne i Suma za rok 2020 (nie uwzględnia emisji metanu, która to została przeniesiona do emisji bezpośrednich Scope 1 wraz z odpowiednim przeliczeniem wskaźnikiem GWP (25) dla CH4 => CO2e wg GHG Protocol - AR5).

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Wydobycie Nowe Jaworzno Grupa TAURON1 TAURON Nowe Technologie Łącznie
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
NOx 278 684 6 050 299 6 238 530 1 426 435 1 102 230 37 678 37 668 807 906 111 628 46 8 322 641 7 490 740
SO2 52 27 4 683 464 5 392 053 2 029 341 1 537 689 55 188 55 188 479 726 65 837 3 7 247 774 7 050 794
Pył całkowity 8 985 6 507 233 768 282 085 84 884 82 311 59 358 44 372 41 688 19 907 428 683 435 182
Inne * 5 519 617 4 551 863 2 437 741 1 366 787 50 745 46 651* 42 327 6 248 8 050 431 5 971 549*
1Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres pracy bloku 910 MW od 01.01.2021 r. do 11.06.2021 r. (odstawienie awaryjne w okresie gwarancyjnym).
* dokonano przeliczenia pozycji Inne i Suma za rok 2020 (obecnie nie uwzględnia się emisji metanu, która to została przeniesiona do emisji bezpośrednich Scope 1 wraz z odpowiednim przeliczeniem wskaźnikiem GWP (25) dla CH4 => CO2e wg GHG Protocol - AR5).

Źródło Maksymalna wartość roczna ton/a
NOx SO2 Pył
TAURON Wytwarzanie 31 198,7 43 872,9 4 136,0
TAURON Ciepło 3 037,6 4 234,2 469,4
Nowe Jaworzno Grupa TAURON 3 380,6 3 380,6 227,8
TAURON Nowe Technologie 116,2 9,2
TAURON Wydobycie 37,8 55,6 63,3
Kopalnia Wapienia Czatkowice Nie ustalono* Nie ustalono* 36,2
* Nie określa się emisji dla substancji, której emisja nie powoduje przekroczenia 10% wartości odniesienia lub 10% dopuszczalnych poziomów w powietrzu uśrednionych dla godziny.

W pierwszym półroczu 2021 roku, pomimo trwającej pandemii COVID-19, zakończono ostatnie z zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją instalacji ochrony powietrza w Elektrowniach: Łaziska i Jaworzno III, dzięki czemu planowane do dalszej eksploatacji bloki węglowe będące jednocześnie uczestnikami rynku mocy od sierpnia 2021 roku były przygotowane na nowe wymagania środowiskowe określone w konkluzjach BAT.

Koszty i nakłady w Grupie TAURON na realizacje związane z ochroną środowiska zaprezentowano w tabeli nr 16.

Tabela nr 16. Koszty i nakłady w Grupie TAURON na realizacje związane z ochroną środowiska (bez nakładów związanych z klimatem)

Łączne wydatki na ochronę środowiska w Grupie TAURON 345,0 mln zł
w tym nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska 36,5 mln zł
Udział nakładów inwestycjach w wydatkach ochrony środowiska ok. 10,6 %
Udział nakładów inwestycjach związanych z ochroną środowiska w łącznych nakładach inwestycyjnych Grupy ok. 1,2 %

Grupa TAURON, kierując się zasadą zasobooszczędności, na bieżąco monitoruje i optymalizuje również zużycie wody wykorzystywanej do celów technologicznych. Realizowane jest to poprzez zamykanie obiegów wodnych oraz poprzez zawracanie wody o stosunkowo dobrych parametrach do innych procesów produkcyjnych, o mniejszych wymaganiach, w celu ponownego jej wykorzystania. W roku 2021 zanotowano znaczący spadek zużycia wody do celów technologicznych co związane było z całkowitym zaprzestaniem eksploatacji jednostek wytwarzania w oparciu o paliwa stałe w lokalizacji Stalowa Wola (od maja 2021 r.) – obecnie w tej lokalizacji zapotrzebowanie rynkowe pokrywane jest przez nowoczesną niskoemisyjną jednostkę kogeneracyjną opalaną paliwem gazowym.

Blok 910 MW należący do spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON (NJGT) oraz Elektrownia Łagisza w Będzinie należąca do TAURON Wytwarzanie spełniają najwyższe wymagania jakościowe dla obiegów parowo-wodnych i wyposażone są w instalacje przygotowania wody w oparciu o nowoczesne techniki membranowe.

Obserwowane zmiany klimatu, w tym nasilające się w ostatnich latach zjawisko suszy hydrologicznej, wpływają bezpośrednio na dostępność zasobów uznawanych za odnawialne, takich jak np. woda. Zrównoważone korzystanie z tych zasobów prowadzone jest w branży energetycznej m.in. poprzez limity operacyjne ilości wody pobieranej bezpośrednio ze środowiska (ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, które prezentuje tabela nr 17.

Tabela nr 17. Maksymalne dobowe limity bezpośredniego poboru wody ze środowiska obowiązujące w roku 2021

Źródło Maksymalna wartość dobowa m3/d
Woda z odwodnienia ZG
(w tym woda podziemna do wykorzystania na potrzeby ZG)
Woda podziemna Woda powierzchniowa
TAURON Wydobycie 158 934 (8 256)
TAURON Wytwarzanie 14 376 877 272**
TAURON Ciepło 7 209,6
TAURON Dystrybucja 11,9
TAURON Ekoenergia 3,8
Kopalnia Wapienia Czatkowice 3,5 240
* Powyższa tabela nie zawiera limitów tzw. zwrotnych poborów wody dla celów energetycznych w elektrowniach wodnych, ani limitów wynikających z umów cywilno-prawnych z dostawcami zewnętrznymi.
** Wartość zawiera tzw. zwrotny pobór wody w otwartym układzie chłodzenia.

Pobór wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych przez Grupę Kapitałową TAURON w roku 2021 obrazują tabele nr 18 i 18-a.

gri
  • 303-3

[m3/rok] Łącznie
2021 2020
rzeki 47 230 609 117 712 190
obszary podmokłe 0 0
wody podziemne 46 577 742 46 458 181
deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 278 954 318 988
wody z sieci miejskiej 4 143 445 3 613 660
Inne 18 741 603 15 941 437
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł 116 972 353 184 044 456

 

[m3/rok] TAURON Wydobycie Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Nowe Jaworzno Grupa TAURON1 Łącznie
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora) w tym wody z obszarów podmokłych
rzeki 0 0 47 075 48 465 46 701 176 117 350 726 482 358 312 999 0 0 0 0 47 230 609 117 712 190
obszary podmokłe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe:
wody podziemne 45 704 009 45 471 280 80 92 873 168 986 281 0 0 485 528 0 0 46 577 742 46 458 181
deszczówka zbierana bezpośrednio i przechowywana 0 0 0 0 278 954 318 988 0 0 0 0 0 0 278 954 318 988
wody z sieci miejskiej 411 991 792 963 30 809 22 688 2 149 767 1 680 253 1 549 598 1 116 587 1 280 1 169 0 0 4 143 445 3 613 660
Inne 0 0 0 0 13 457 328 14 565 846 1 188 230 759 936 0 0 4 096 045 615 655 18 741 603 15 941 437
Łączna objętość wody pobranej ze wszystkich uwzględnionych źródeł 46 116 000 46 264 243 77 964 71 245 63 460 393 134 902 094 3 220 186 2 189 522 1 764 1 697 4 096 045 615 655 116 972 353 184 044 456
1 Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres pracy bloku 910 MW od 01.01.2021 r. do 11.06.2021 r. (odstawienie awaryjne w okresie gwarancyjnym).
* Zakład Górniczy Janina – Inicjatywa „Zwiększenie wykorzystania wody z własnych źródeł w procesach technologicznych”. Osiągniętym celem jest ograniczenie zakupu wody z Wodociągów Chrzanowskich Sp. z. o.

Grupa TAURON optymalizując procesy oczyszczania ścieków, modernizując i stosując nowe metody oczyszczania ścieków oraz w wyniku odstawienia jednostek węglowych i na biomasę w lokalizacji Stalowa Wola znacząco zmniejszyła całkowitą ilość wytwarzanych ścieków. Jakość i ilość ścieków podlega bieżącemu monitoringowi, a całkowitą objętość ścieków wytworzonych w ramach działania Grupy Kapitałowej TAURON w roku 2021, wraz ze sposobem ich przeznaczenia, pokazano w tabelach nr 19 i 19-a.

gri
  • 306-1

Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych Łącznie m3
2021 2020
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 984 342 815 147
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 564 524
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych:
Rzeki 60 126 611 128 817 551
Inne 1 400 842 153 285
Całkowita objętość ścieków 62 512 359 129 786 507

Miejsce przeznaczenia zrzutu ścieków z uwzględnieniem zrzutów cieplnych Objętość ścieków [m³]
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Wytwarzanie TAURON Wydobycie TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia Nowe Jaworzno Grupa TAURON1 Łącznie
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Ścieki odprowadzane do kanalizacji (przedsiębiorstwa komunalne) 0 0 212 938 114 400 287 311 287 587 483 091 412 367 1 002 793 0 984 342 815 147
Ścieki odprowadzane za pomocą środków transportu do oczyszczalni ścieków 0 0 0 0 416 385 0 0 148 139 0 564 524
Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych:
Rzeki 45 267 33 605 16 522 878 85 205 063 43 373 193 43 455 515 184 794 122 855 479 513 0 60 126 611 128 817 551
Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 842 153 285 1 400 842 153 285
Całkowita objętość ścieków 45 267 33 605 16 735 816 85 319 463 43 660 920 43 743 487 667 885 535 222 1 628 1 445 1 400 842 153 285 62 512 359 129 786 507
1Dane dla spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON uwzględniają okres pracy bloku 910 MW od 01.01.2021 r. do 11.06.2021 r. (odstawienie awaryjne w okresie gwarancyjnym).
* Odprowadzanie ścieków systemem zakładowej kanalizacji do oczyszczalni spółki TAURON Wytwarzanie (umowa cywilno-prawna) i dalej po czyszczeniu odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych.

Wycofanie w 2021 roku jednostek na paliwa stałe w TAURON Wytwarzanie S.A. w lokalizacji Stalowa Wola spowodowało, że znacząco spadła ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych (rzeki).

Wyniki wyszukiwania