Bioróżnorodność

Grupa Kapitałowa TAURON wie o zlokalizowanych na terenie jej działania obszarach cennych przyrodniczo, w tym obszarach sieci NATURA 2000.

Jeden z takich obszarów został utworzony ze względu na ochronę hydrotechniczną Górnej Wisły przed zasolonymi wodami dołowymi, pochodzącymi z odwadniania kopalń węgla kamiennego, w ramach infrastruktury przemysłowej Zakładu Górniczego Brzeszcze. Zbiornik retencyjno-dozujący wód dołowych „Brzeszcze” oraz miejsce zrzutu znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy w Brzeszczach” PLB 120009, o powierzchni 3065,9 ha. Obszar ten obejmuje kompleksy stawów hodowlanych w dolinie górnej Wisły, położone po obu stronach rzeki. Wisła meandrując w swej dolinie tworzy niewielkie starorzecza. W ostoi występuje 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (ze 180 zawartych w Dyrektywie) oraz 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi: bączek, czapla purpurowa, rybitwa białowąsa, ślepowron, kokoszka, krakwa, krwawodziób, śmieszka, zausznik. Stosunkowo wysoką liczebność osiąga: bąk, rybitwa czarna i perkoz dwuczuby.

Dodatkowo Kopalnia Wapienia „Czatkowice” prowadzi wynikający z przepisów prawa monitoring przyrodniczy. Poniżej przedstawiono wyniki monitoringu osiągnięte w roku 2021:

W 2021 roku w ramach monitoringu chiropterofauny przeprowadzono badania w schronieniach zimowych i letnich nietoperzy oraz na terenie ich żerowisk.

W penetrowanych schronieniach zimowych stwierdzono zimowanie 563 nietoperzy z ośmiu gatunków. Stan populacji nocka orzęsionego i nocka dużego na zimowiskach oceniono jako właściwy – ich liczebność w stosunku do lat poprzednich wzrosła. W przypadku podkowca małego w Jaskini Racławickiej obserwowano nieznaczny spadek liczebności, natomiast w Jaskini Nietoperzowej wzrost liczebności. W przypadku pozostałych obiektów i nietoperzy nie są obserwowane negatywne zmiany w stosunku do lat poprzednich zarówno jeśli chodzi o ocenę liczebności populacji nietoperzy, jak i stanu ich siedlisk.

Ocena warunków siedliskowych jednego z kluczowych zimowisk Wyżyny Krakowskiej Jaskini Racławickiej nie uległa zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

W klasztorze w Czernej stwierdzono obecność dwóch kolonii rozrodczych nietoperzy podkowca małego i nocka orzęsionego. W przypadku obu gatunków liczebność kolonii była porównywalna lub wyższa niż w latach wcześniejszych.

W bliskim sąsiedztwie Kopalni Wapienia „Czatkowice” stwierdzono obecność dwóch niewielkich kolonii rozrodczych nocka orzęsionego w kościele w Tenczynku i w Pałacu w Krzeszowicach (tu obecna jest także kolonia podkowca małego).

Przeprowadzone odłowy i nasłuchy terenowe wskazują, że na obszarach, na których przeprowadzono nasadzenia drzew aktywność nietoperzy i ich bogactwo gatunkowe wzrosło.

Badany pas ochronny Kopalni Wapienia „Czatkowice” jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla lęgów wielu gatunków ptaków w tym również tych które są nieliczne lub zagrożone w skali Polski i Europy.

Dzięki prawidłowej gospodarce leśnej, na opisywanym terenie znajduje schronienie wiele gatunków ptaków w tym wiele takich, które są z roku na rok pozbawiane środowisk do rozrodu.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w 2021 roku stwierdzono 2 gatunki z załącznika 1 Dyrektywy Ptasiej – gąsiorka oraz jarzębatkę. Gatunki te znajdują w tej chwili optymalne warunki rozwoju na badanym obszarze.

W 2021 wyraźnemu zwiększeniu uległa liczebność wielu gatunków. Zanotowano ogólnie 187 stwierdzeń (w 2020 roku – 118 stwierdzeń, w 2019 – 169, w 2018 – 129).

Większa część działalności Grupy TAURON w całym łańcuchu wartości realizowana jest w sposób zapewniający ochronę i rozwój bioróżnorodności. W zasadach i kierunkach działań Polityki Środowiskowej zapisano:

  1. Promowanie ochrony przyrody, a w szczególności zachowania siedlisk, gatunków roślin i zwierząt znajdujących się w obrębie kluczowych lokalizacji, celem ochrony bioróżnorodności i funkcjonowania ekosystemów.
  2. Uwzględnianie wpływu oddziaływania kluczowych aktywów na bioróżnorodność.

W roku 2021 promowanie ochrony przyrody, a w szczególności bioróżnorodności zrealizowano poprzez:

  • upowszechnienie wiedzy i kształtowanie odpowiedzialnych postaw wśród pracowników Grupy TAURON, m.in. w 2021 roku w ramach komunikacji wewnętrznej, upowszechniono wiedzę o Kodeksie dobrych praktyk: Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Grupa TAURON, co zostało odnotowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w dobrych przykładach stosowania Kodeksu;
  • prowadzenie kampanii pn. Bocian nasz i Jeż MegaZwierz
  • realizację projektu Co zasadzić, by nie przesadzić,
  • promocję Dnia krajobrazu.

Podejście Grupy TAURON do kwestii bioróżnorodności w perspektywie średnioterminowej nabiera nowego znaczenia w związku z potencjalną likwidacją trwale wyłączonych z eksploatacji aktywów wytwórczych oraz nadawania nowych funkcjonalności terenom poprzemysłowym, a także w świetle związanym z celem rozwoju aktywów zeroemisyjnych w oparciu o elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe.

Każda rozpatrywana „nowa” lub „przywracana” lokalizacja dla działalności spółek Grupy jest przedmiotem analiz i oceny pod kątem możliwości zachowania integralności ekosystemów i poddawana jest inwentaryzacji przyrodniczej (również wstępnej bez długotrwałego monitoringu przyrodniczego) w tym w zakresie bioróżnorodności występującej i sąsiadującej flory i fauny wraz z określeniem dogodnych warunków do jej zachowania, a nawet rozwoju.

Projektowane farmy fotowoltaiczne są planowane do realizacji z zachowaniem jak największej powierzchni biologicznie czynnej.

Wyniki wyszukiwania