Droga do neutralności klimatycznej w 2050 r.

Mapa drogowa (przedstawiona w tabeli nr 49) dekarbonizacji Grupy TAURON i podejście do zarządzania ESG w kwestii neutralności klimatycznej i celu net-zero 2050:

  • Redukcja mocy zainstalowanej źródeł konwencjonalnych wytwarzania energii i ciepła o wysokich wskaźnikach emisyjności w perspektywie średnioterminowej i zmiana miksu paliwowego poprzez wzrost udziału źródeł zeroemisyjnych i niskoemisyjnych.
  • Intensyfikacja działań związanych ze zmianami klimatycznymi w kolejnych latach i koncentracja na cyfryzacji. Podążanie trendem powszechnej elektryfikacji branż (konsumpcja / wzrost zapotrzebowania na energię).
  • Innowacje, gospodarka o obiegu zamkniętym, e-produkty i bezpieczeństwo cybernetyczne jako akceleratory wzrostu.
  • Ograniczenie śladu węglowego Scope 1 – neutralność klimatyczna 2050 (zero emisji) oraz Scope 3 – niskoemisyjny łańcuch dostaw oraz sprzedaż i dystrybucja energii nisko i zeroemisyjnej.

Ponadto Grupa TAURON planuje na rok 2022 podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia weryfikacji swoich celów w podejściu zgodnym z kryteriami i zaleceniami inicjatywy Science Based Targets (SBTi), jednakże bez przeprowadzenia certyfikacji. Jest to uzupełnienie przyjętego w ramach Polityki klimatycznej Grupy TAURON kierunku działań na rzecz dążenia do ograniczenia globalnego ocieplenia i nieprzekroczenia temperatury o 1,5 °C w perspektywie długoterminowej zgodnie z Porozumieniem paryskim i z celami ONZ według „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”.

Tym samym od roku 2022 sprawdzeniu i weryfikacji podlegały będą dążenia Grupy TAURON dla długoterminowego celu osiągnięcia zerowych emisji GHG w łańcuchu wartości do 2050 r., co dotyczy emisji bezpośrednich (Scope 1). Ponadto ograniczane będą emisje pośrednie (Scope 2 i 3), w oparciu o kryteria i zalecenia inicjatywy Science Based Targets (SBTi).

Kierunek - Transformacja Energetyczna

Przyszłość dla wytwarzania energii

W celu osiągnięcia całkowitej dekarbonizacji do 2050 r., Grupa TAURON tworząc aktualizację kierunków strategicznych, potwierdziła swój cel pośredni w walce ze zmianami klimatu wynikający z realizacji Zielonego Zwrotu TAURONA, ustanawiając cel redukcji bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych Scope 1 na minimum 50% do 2030 r. w porównaniu z 2018 r.

Aby osiągnąć ten cel, TAURON planuje dodatkową moc w źródłach odnawialnych tak, aby osiągnąć 65% udział mocy zainstalowanej źródeł zero i niskoemisyjnych do 2030 r. Na obecnym etapie, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla zmniejszania udziału konwencjonalnych mocy wytwórczych energetyki w miksie paliwowym Grupy TAURON jest wydzielenie i zbycie aktywów węglowych do innego podmiotu. Więcej w rozdziale Strategia Grupy Kapitałowej TAURON i jej założenia.

Elektryfikacja, digitalizacja oraz tworzenie nowych platform rozwoju

W celu promowania elektryfikacji i wzrostu konsumpcji energii elektrycznej z OZE, Grupa TAURON dąży do zwiększenia swojego zasięgu produktów i usług w celu zwiększania satysfakcji klientów. Głównymi celami w tym zakresie jest instalacja 566 stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych do końca 2025 roku, ale także w zakresie promowania elektryfikacji wzmocnienie infrastruktury sieciowej.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę rolę infrastruktury, w szczególności do celów dekarbonizacji, planowane działania obejmują cel zwiększenia elastyczności i odporności infrastruktury sieciowej poprzez inwestycje w digitalizację i w podnoszenie jakości i wydajności świadczonych usług, również przy wykorzystaniu nowych platform rozwoju. Główne cele wyznaczone na 2025 r. to poprawa wskaźników CTP i CP (odpowiednik SAIDI i SAIFI) o nie mniej niż 20% w porównaniu do 2021 r. oraz osiągnięcie w roku 2030 celu ponad 5,8 milionów użytkowników końcowych z aktywnymi licznikami „smart mettering” (danych do wykorzystywania w ramach nowych platform rozwoju).

Wyniki wyszukiwania