Zasady prowadzenia projektów CSR

Głównym dokumentem regulującym kwestie odpowiedzialności Grupy TAURON względem społeczeństwa są przyjęte przez Zarząd TAURON Polska Energia w 2020 roku Zasady prowadzenia projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Grupie TAURON. Zawarte w dokumencie regulacje precyzują, co stanowi działalność w ramach projektów z zakresu CSR w Grupie TAURON, jakie są jej cele i wymiary oraz jak należy planować i realizować projekty CSR-owe, aby zapewnić ich transparentność i zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi regulacjami oraz dobrymi praktykami.

Na podstawie powyższego oraz w oparciu o Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (Dobre Praktyki 2021), Grupa Kapitałowa TAURON realizuje liczne projekty mające na celu poprawę interesu społecznego, poszanowania interesariuszy oraz zasad etycznych, z przywiązaniem szczególnej wagi do przejrzystości działania oraz otwartej komunikacji w duchu dialogu i zaufania.

W 2021 roku Grupa Kapitałowa TAURON zrealizowała w sumie 10 projektów ramowych o łącznej wartości 2 020 000 zł dedykowanych wsparciu społeczności lokalnych.

Grupa TAURON przywiązuje szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności, w której działa. Projekty prospołeczne adresuje szeroko, proporcjonalnie do zasięgu swojej aktywności biznesowej.

W zakresie projektów CSR adresowanych do interesariuszy zewnętrznych, Grupa TAURON koncentruje się na kilku wybranych obszarach:

  • Pierwszy z nich to wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym transformacją przemysłu. Do najważniejszych projektów w tym zakresie, w dobie transformacji społecznej regionu działania TAURONA, zaliczyć należy przede wszystkim zapoczątkowaną w 2018 roku współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów. Stowarzyszenie wspiera dzieci z pogórniczych i pohutniczych dzielnic biedy koncentrując się na wyrównywaniu szans.
  • Mając świadomość, jak ważne jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, a także roli, jaką sport odgrywa w wychowaniu najmłodszych pokoleń Grupa TAURON powołała do życia program pn. TAURON wspiera młodych sportowców. W jego ramach wspiera podmioty, których statutowa działalność opiera się na prowadzeniu projektów sportowych w takich dyscyplinach, jak siatkówka, piłka nożna i pływanie. Grupa TAURON od 2018 roku angażuje się także w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie autorskiego turnieju piłkarskiego pod nazwą TAURON Junior Cup.
  • Innym ważnym obszarem działań społecznych jest edukacja. Grupa TAURON będąc liderem branży energetycznej wykorzystuje posiadane specjalistyczne kompetencje do promocji edukacji i wiedzy związanej z naukami ścisłymi, a także bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Najważniejszym projektem w omawianym obszarze są Bezpieczniki TAURONA. W ramach projektu Grupa TAURON udostępnia gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli, poradnik dla rodziców oraz ciekawe zabawy
    i materiały edukacyjne o prądzie dla uczniów. Wszystkie informacje dostępne są na witrynie dedykowanej projektowi.
  • Grupa TAURON wspiera, w ramach projektów ramowych, liczne Fundacje. W 2021 roku spółka TAURON Polska Energia współpracowała między innymi z niosącą pomoc dzieciom z chorobą nowotworową, Fundacją ISKIERKA. W ramach wspólnych działań wyremontowano szpitalne oddziały w Katowicach oraz Gliwicach, zorganizowano bale karnawałowe dla podopiecznych oraz integracyjny piknik rodzinny.

Poza projektami ramowymi dedykowanymi społecznościom lokalnym, realizowane są również mniejsze projekty, zarówno na poziomie Grupy Kapitałowej, jak i poszczególnych Spółek.

Wyniki wyszukiwania