Zasady rekrutacji w Grupie TAURON

Zasady rekrutacji w Grupie TAURON zostały zaktualizowane w 2021 roku. Dokument określa założenia dotyczące doboru pracowników, rozumianego jako wszelkie działania od momentu określenia potrzeb kadrowych, do momentu ukończenia adaptacji nowo zatrudnionego pracownika. W 2021 r. w Grupie TAURON zatrudniono 1203 pracowników. Szczegółowe dane dotyczące struktury zatrudnienia znajdują się w części S 1.1.1. Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON niniejszego Sprawozdania.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Polityki zaliczyć należy przede wszystkim następujące ustrukturyzowane formy rekrutacji:

 • rekrutacja wewnętrzna w spółce (działania mające  na  celu pozyskanie kandydatów do  pracy,  na  wakujące  stanowiska  pracy,  spośród pracowników zatrudnionych w danej spółce Grupy TAURON, rekomendacje przez pracowników innych pracowników jako potencjalnych kandydatów, wiadomość e- mail do wszystkich pracowników),
 • rekrutacja wewnętrzna w ramach Grupy TAURON (działania mające na celu pozyskanie kandydatów na wakujące stanowiska spośród pracowników zatrudnionych w innych spółkach Grupie TAURON, ogłoszenia w intranecie Grupy, rekomendacje przez pracowników innych pracowników jako potencjalnych kandydatów, pracownicy z potencjałem rozwojowym),
 • rekrutacja zewnętrzna (działania mające na celu pozyskanie kandydatów do pracy poprzez skierowanie ogłoszenia o pracę na rynek zewnętrzny (poza Grupę TAURON), ogłoszenia w prasie, Internecie, na uczelniach, rekomendacje przez pracowników osób spoza spółek Grupy TAURON jako potencjalnych kandydatów, agencje rekrutacyjne).

 

W Grupie TAURON obowiązuje pierwszeństwo rekrutacji wewnętrznej, która stwarza możliwości awansu, bądź też zajęcia równorzędnego stanowiska w innym obszarze merytorycznym oraz tworzy naturalne ścieżki karier i zachęca pracowników do dalszego doskonalenia i rozwoju.

Każdy proces doboru pracowników wymaga indywidualnego podejścia w zależności od specyfiki danego stanowiska. Wybór danej metody rekrutacji poprzedza rozpoznanie wewnętrznego bądź zewnętrznego rynku pracy, a także analiza budżetu przeznaczonego na konkretną rekrutację.

W celu uzyskania najlepszych efektów rekrutacji, przy możliwie najbardziej optymalnym podejściu kosztowym, dobór pracowników w Grupie TAURON opiera się na poniższych założeniach i zasadach:

 • dokonywanie doboru pracowników na podstawie długofalowych planów zatrudnienia i rozwoju kadr,
  przy uwzględnieniu planowanych zmian personalnych (awanse, przesunięcia, zwolnienia, itp.),
 • integracja z prowadzoną Polityką Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON,
 • nastawienie na tworzenie możliwości wyboru poprzez wyszukiwanie przynajmniej kilku kandydatów na jedno obsadzane stanowisko pracy,
 • standaryzacja kryteriów stosowanych przy doborze pracowników na konkretne stanowiska
  oraz stosowanie metod, zasad i procedur, pozwalających na obiektywne porównanie poszczególnych kandydatów w ramach jednej rekrutacji,
 • rzetelność, bezstronność, fachowość obowiązująca bez wyjątku wszystkich uczestników procesu doboru,
 • zachowywanie każdorazowo wysokich standardów w zakresie kontaktu i komunikacji z kandydatami (określone zasady m.in. zapraszania kandydatów na rozmowy, formy i zakresu udzielania informacji zwrotnej),
 • zachowywanie standardów związanych ze stosowaniem narzędzi selekcyjnych,
 • etyczne postępowanie wobec kandydatów, w tym np. dotrzymywanie terminów, udzielanie informacji nt. wyników procesu rekrutacji,
 • zapewnianie kandydatom poufności procesu rekrutacyjnego na wszystkich jego etapach.

W związku z trwającą również w 2021 roku pandemią COVID-19, procesy rekrutacji oraz wdrażania i adaptacji nowych pracowników przeprowadzane były online, z zachowaniem najwyższych standardów oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

W roku 2021 w Grupie TAURON wdrożono nowy system rekrutacyjny (ATS). Niezbędne narzędzie służy kompleksowemu wsparciu procesu od momentu pozyskiwania kandydatów, przetwarzania danych, poprzez komunikację z kandydatami i ścisłą współpracę managera z rekruterem. Ponadto rekruterzy w Grupie TAURON uczestniczyli w szkoleniach dotyczących trendów rynkowych w zakresie rekrutacji np. Candidate Experience.
W celu dostosowania się do zmian zachodzących na rynku pracy, w Grupie TAURON podejmowanych jest szereg inicjatyw, które wzmacniają jej wizerunek jako dobrego i pożądanego pracodawcy.

Stałym elementem działań promujących Grupę TAURON w środowisku akademickim jest udział w Targach Pracy, organizowanych przez uczelnie wyższe oraz inne podmioty. W 2021 roku Grupa Kapitałowa TAURON promowała swoje oferty podczas Inżynieryjskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości oraz Festiwalu Pracy JOBICON. Udział w powyższych inicjatywach umożliwił promowanie aktualnych ofert pracy, praktyk i staży ze wszystkich spółek Grupy. Taka forma działań Employer brandingowych daje ponadto możliwość przeprowadzenia wstępnej rozmowy z potencjalnymi kandydatami, a także promowania kultury organizacyjnej, postaw i wartości, jakimi kieruje się Grupa.

W 2021 roku w Grupie TAURON kontynuowano Program poleceń pracowniczych. Jest to dodatkowe działanie rekrutacyjne, pozwalające na dotarcie do większej liczby kandydatów, poprzez zaangażowanie pracowników Grupy w proces ich poszukiwania. Celem programu jest pozyskanie kandydatów o wymaganym potencjale, przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +, KA2 – Ktj. o pożądanych kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach, w oparciu o polecenia osób, które są już zatrudnione w organizacji.

Dokumentem regulującym realizację działań w tym zakresie są Zasady dokonywania poleceń pracowniczych w procesie rekrutacji w Grupie TAURON. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia Programu są mi.in optymalizacja kosztów rekrutacji, skrócenie czasu jej trwania, a także wzmocnienie zaangażowania pracowników oraz świadomości ich wpływu na kształtowanie zasobów ludzkich w Grupie TAURON. W tym roku udało się całkowicie zdigitalizować Program, implementując go jako dodatkowy moduł w nowym systemie rekrutacyjnym.

Współpraca Grupy Kapitałowej TAURON z oświatą koncentruje się przede wszystkim na procesie kształcenia praktycznego przyszłych fachowców. Podejmowane ze szkołami, uniwersytetami (Grupa TAURON współpracuje z 12 uczelniami partnerskimi), czy samorządami projekty mają również na celu promowanie Grupy TAURON oraz branży energetycznej wśród uczniów, studentów i absolwentów. W 2021 roku w ramach współpracy ze środowiskiem oświatowym zorganizowano programy praktyk i staży, współpracowano z organizacjami studenckimi, biurami karier i kołami naukowymi, organizowano liczne prelekcje i lekcje zawodoznawcze.

Ponadto Grupa TAURON stara się mieć realny wpływ na kształt działań i projektów w zakresie edukacji w Polsce, poprzez aktywne włączanie się w wiele projektów w zakresie edukacji np. „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki.

Oferta edukacyjna dedykowana dla branży energetycznej wspierana jest przez Grupę TAURON poprzez między innymi:

 • stypendia dla najlepszych uczniów klas patronackich,
 • modelowanie procesów dydaktycznych, organizację szkoleń, spotkań edukacyjnych zarówno dla uczniów szkoły, jak i jej kadry pedagogicznej,
 • udział pracowników Grupy TAURON w prowadzeniu egzaminów kwalifikacyjnych,
 • możliwość udziału uczniów w wykładach/warsztatach merytorycznych, prowadzonych przez pracowników TAURON,
 • możliwość udziału uczniów w prelekcjach/warsztatach rozwijających umiejętności interpersonalne uczniów,
 • organizowanie zajęć praktycznych oraz praktyk i staży zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • doposażanie laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń związanych z energią elektryczną.

TAURON Polska Energia bierze udział w międzynarodowym projekcie zatytułowanym GrEnFin – Greening Energy Market and Finance, który został przygotowany przez Uniwersytet w Bolonii. Projekt został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +, KA2 – Knowledge Alliances. Ma on na celu  zapewnienie interesariuszom sektora energetycznego (dostawcom energii, firmom prywatnym, instytutom badawczym itp.) kształcenie specjalisty ds. zrównoważonej energii na rynku pracy. Efektem projektu będzie opracowanie programu studiów magisterskich dla studentów z UE w zakresie zielonej energii oraz finansów, a także opracowanie programu szkoleń dla pracowników z sektora energetycznego już aktywnych na rynku pracy. Akademia złożona ze studentów oraz profesjonalistów prowadzi szkoły letnie w celu przetestowania pilotażowego modułu kształcenia. Dodatkowo uruchomiona zostanie uniwersytecka klasa pilotażowa, która przetestuje nową ścieżkę studiów magisterskich. Dzięki udziałowi w projekcie Grupa TAURON będzie mogła przyczynić się do procesu zrównoważonej transformacji gospodarki Unii Europejskiej poprzez inwestowanie w wiedzę i kompetencje w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego.

W ramach projektu:

 • zaproszono do współpracy 3 Partnerów Zrzeszonych, którymi są Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
 • odbyła się druga Szkoła Letnia organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa wszystkie zajęcia odbywały się w formie zdalnej. W ramach wydarzenia przedstawiciele TAURON opracowali case study z zakresu energetyki odnawialnej;
 • pracownicy Grupy TAURON uczestniczyli w szkoleniach dedykowanych dla osób pracujących w branży energetycznej;
 • została przeprowadzona ankieta wśród wybranych pracowników Grupy, w zakresie kształcenia oraz kompetencji niezbędnych w branży. Efekty ankiety będą stanowić inspirację do dalszych prac w Projekcie.

Grupa TAURON rozpoczęła projekt rozwijający kompetencje pracowników, inicjując szereg trójstronnych porozumień z uczelniami. Dzięki nim, 24 pracowników z całej Grupy rozpoczęło studia doktoranckie. Projekt zakłada harmonijne wykorzystywanie i rozwijanie wiedzy, tak by pracownik, osiągający kolejny szczebel kariery akademickiej, mógł przekazywać zdobyte doświadczenia i wiedzę studentom, a równocześnie zaspokajał zidentyfikowane potrzeby firmy. TAURON podpisał porozumienia z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Główną Handlową. Głównymi założeniami programu są stworzenie platformy trójstronnej współpracy pomiędzy uczelniami, firmą i doktorantem, a także zrealizowanie badań, których wyniki znajdą zastosowanie w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed firmą. Doktoraty będą dotyczyć spektrum badawczego z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i technicznych. W projekcie udział bierze sześć spółek z Grupy TAURON –  TAURON Polska Energia, TAURON Dystrybucja, TAURON Wytwarzanie, Kopalnia Wapienia Czatkowice, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Sprzedaż.

Wyniki wyszukiwania