55. Zabezpieczenia spłaty zobowiązań

W ramach prowadzonej działalności Grupa stosuje wiele instrumentów zabezpieczających spłatę własnych zobowiązań oraz zobowiązań wspólnych przedsięwzięć z tytułu zawieranych umów i transakcji. Główne rodzaje zabezpieczeń przedstawiono poniżej.

Rodzaj zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia na dzień
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Oświadczenia o poddaniu się egzekucji* 19 189 18 734
Zastawy na udziałach 1 796 416
Gwarancje korporacyjne i bankowe 1 526 1 651
Pełnomocnictwa do rachunków bankowych 600 1 408
Weksle in blanco 499 682
Umowy poręczenia 62 37
*Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozycja obejmuje zabezpieczenia dotyczące umów, dla których na dzień bilansowy zobowiązania wygasły, zostały spłacone lub zastąpione innymi, w łącznej wysokości 580 mln PLN.

Najistotniejsze pozycje zabezpieczeń stanowią:

  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 7 284 mln PLN ustanowione do umowy kredytu bankowego z Konsorcjum banków I z dnia 19 czerwca 2019 roku, opisanego szerzej w nocie 37.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  • Zabezpieczenia spłaty zobowiązań z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących, o czym szerzej w nocie 44 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W ramach zabezpieczeń, na mocy umowy z dnia 22 grudnia 2021 roku zawartej z Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych–Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), Spółka ustanowiła zastawy na 176 000 udziałach w kapitale zakładowym spółki zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., tj. zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 1 380 mln PLN i zastaw zwykły z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia równym pierwszeństwu zastawu rejestrowego. Spółka dokonała również cesji praw do otrzymania dywidend lub innych wypłat z zysku w związku z udziałami stanowiącymi przedmiot zastawu oraz udzieliła Funduszowi bezwarunkowego i nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z udziałów w spółce zależnej będących przedmiotem zastawu. Zastawy obowiązywały do dnia pełnego zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności.   Ponadto, Spółka podpisała na rzecz Funduszu oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1 380 mln PLN, z terminem wykonalności do dnia 22 września 2023 roku. Po dniu bilansowym, w dniu 22 marca 2022 roku Spółka spłaciła zobowiązania wynikające z umowy nabycia udziałów w spółce zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
  • Zastawy rejestrowy i zastaw finansowy ustanowione na mocy umowy zawartej w 2015 roku na posiadanych udziałach, stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki TAMEH HOLDING Sp. z o.o., na rzecz RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG. Zastawy rejestrowe są zastawami o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na udziałach do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości odpowiednio 3 950 mln CZK oraz 1 370 mln PLN. Umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych i zastawu finansowego została zawarta w celu zabezpieczenia transakcji obejmującej umowę kredytów terminowych i obrotowych, która została zawarta pomiędzy TAMEH Czech s.r.o. oraz TAMEH POLSKA Sp. z o.o. jako pierwotnymi kredytobiorcami, TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jako spółką dominującą i gwarantem oraz RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG jako agentem oraz agentem zabezpieczenia. Zastawy rejestrowe obowiązują przez okres zabezpieczenia, tzn. do całkowitej spłaty zabezpieczonych wierzytelności lub do momentu zwolnienia przez zastawnika. Zastaw finansowy obowiązuje przez okres zabezpieczenia lub do momentu zwolnienia przez zastawnika, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2028 roku.
  • Gwarancja korporacyjna udzielona przez Spółkę w 2014 roku celem zabezpieczenia obligacji Finanse Grupa TAURON Sp. z o.o. (tzw. NSV). Gwarancja obowiązuje do dnia 3 grudnia 2029 roku, tj. dnia wykupu obligacji i opiewa na kwotę 168 mln EUR (773 mln PLN), a beneficjentami gwarancji są inwestorzy private placement, którzy nabyli wyemitowane obligacje.
  • Zobowiązanie wobec MUFG Bank, Ltd. wynikające z wystawienia na zlecenie Spółki przez MUFG Bank, Ltd. gwarancji bankowej, będącej zabezpieczeniem wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) wynikających z umowy pożyczki zawartej w dniu 8 marca 2018 roku, pomiędzy pożyczkobiorcą Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. a BGK oraz PGNiG S.A. Na dzień bilansowy kwota udzielonego zabezpieczenia wynosi 518 mln PLN, z terminem obowiązywania do dnia 11 kwietnia 2022 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności banku wobec Spółki jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 621 mln PLN z terminem obowiązywania do dnia 31 października 2022 roku. W związku z wystawioną gwarancją Spółka ujęła zobowiązanie w kwocie oczekiwanych strat kredytowych, którego wartość na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 16 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 roku 28 mln PLN).

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia:

  • na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wystawione zostały gwarancje bankowe stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Spółki w łącznej wysokości 150 mln PLN, z terminami obowiązywania od 14 lutego do 24 kwietnia 2022 roku;
  • w dniu 4 stycznia 2022 roku podpisano oświadczenie o poddaniu się egzekucji do maksymalnej kwoty 600 mln PLN z terminem obowiązywania 15 grudnia 2029 roku w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 15 grudnia 2021 roku umowy kredytu do maksymalnej kwoty 500 mln PLN, o czym szerzej w nocie 37.2 niniejszego sprawozdania finansowego;
  • w dniu 4 marca 2022 roku Spółka zawarła z BGK aneks do umowy o udzielanie gwarancji bankowych w ramach linii, wydłużający o rok termin jej obowiązywania, tj. do dnia 13 marca 2023 roku. Zabezpieczeniem umowy jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do maksymalnej kwoty 300 mln PLN, z terminem obowiązywania do dnia 14 marca 2025 roku;
  • w dniu 14 marca 2022 roku Spółka zawarła z Intesa Sanpaolo S.p.A. umowę o linię gwarancyjną do kwoty 518 mln PLN, z terminem obowiązywania do dnia 11 października 2022 roku, w ramach której na zlecenie Spółki została wystawiona gwarancja bankowa na zabezpieczenie wierzytelności BGK wynikających z umowy pożyczki zawartej w dniu 8 marca 2018 roku, pomiędzy pożyczkobiorcą Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. a BGK oraz PGNiG S.A. Zabezpieczeniem linii gwarancyjnej jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 621 mln PLN, z terminem obowiązywania do dnia 14 marca 2025 roku.
  • w dniu 24 marca 2022 roku Spółka udzieliła na rzecz spółki zależnej TAURON Czech Energy s.r.o. zabezpieczenia w postaci gwarancji korporacyjnej w wysokości 3 mln EUR, jako zabezpieczenie zawartych przez spółkę umów handlowych, z terminem obowiązywania do dnia 31 stycznia 2024 roku oraz w postaci oświadczenia patronackiego do kwoty 180 mln CZK, jako zabezpieczenie umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych na okres jej obowiązywania.

 

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań Grupy

Wartość bilansową składników majątku stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań na poszczególne dni bilansowe przedstawia poniższa tabela.

Stan na 31 grudnia 2021 Stan na 31 grudnia 2020
Inne należności finansowe 29 49
Nieruchomości 4 8
Środki pieniężne 8
Razem 33 65

Główną pozycję stanowią zabezpieczenia transakcji terminowych – pochodnych instrumentów finansowych zawieranych przez Spółkę na zagranicznych rynkach giełdowych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku zabezpieczenia z tego tytułu wynosiły odpowiednio 29 mln PLN oraz 49 mln PLN.

Zabezpieczenie transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Spółka zabezpiecza transakcje zawierane na Towarowej Giełdzie Energii S.A. m.in. w formie gwarancji bankowych wystawionych na rzecz IRGiT. Na dzień 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku obowiązywały gwarancje bankowe w łącznej wysokości odpowiednio 70 mln PLN i 180 mln PLN.

Na mocy umowy określającej zasady ustanawiania zabezpieczenia finansowego dla Grupy energetycznej zawartej z IRGiT, w Grupie TAURON stosuje się mechanizm kompensacji depozytów zabezpieczających. W zakresie dokonywanych transakcji, wymagane przez IRGiT depozyty zabezpieczające naliczane są od pozycji skompensowanych w ramach Grupy, co przekłada się na zmniejszenie środków zaangażowanych w skali Grupy w utrzymywanie zabezpieczeń wymaganych przez IRGiT.

Zabezpieczenie środków na pokrycie przyszłych kosztów likwidacji

W celu zabezpieczenia środków na pokrycie przyszłych kosztów likwidacji wchodzące w skład Grupy spółki zależne, tj. TAURON Wydobycie S.A. oraz Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. tworzą Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych, o czym szerzej w nocie 39.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania