Poniższa tabela przedstawia główne klasy instrumentów finansowych, w których powstaje ekspozycja na ryzyko kredytowe. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe wynikająca z aktywów finansowych Grupy TAURON jest równa ich wartościom bilansowym.

Klasy instrumentów finansowych Stan na
31 grudnia 2021
Stan na
31 grudnia 2020
Należności od odbiorców 3 322 2 473
Instrumenty pochodne 997 159
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 815 921
Pożyczki udzielone 100 99
Lokaty i depozyty 56 53
Inne należności finansowe 106 177

Wyniki wyszukiwania