50.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata kredytów/pożyczek

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Spłata przez Spółkę transz kredytów wobec Konsorcjum banków I (3 300) (4 240)
Spłata przez Spółkę rat kredytu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (162) (162)
Pozostałe (4) (5)
Razem (3 466) (4 407)

Odsetki zapłacone

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych (249) (200)
Odsetki zapłacone od kredytów (101) (178)
Odsetki zapłacone od leasingu i pozostałe (7) (7)
Razem (357) (385)
stanowiące wydatek inwestycyjny (14) (169)
stanowiące wydatek finansowy (343) (216)

Grupa prezentuje poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku zapłacone odsetki stanowiące koszty finansowania zewnętrznego, które podlegały kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych wyniosły 14 mln PLN, natomiast w okresie porównywalnym 169 mln PLN. Spadek kapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego wynika w głównej mierze z oddania do użytkowania bloku 910 MW w Jaworznie w listopadzie 2020 roku.

Zaciągnięte kredyty

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Uruchomienie przez Spółkę finansowania w ramach umów kredytów
Konsorcjum banków I  (uruchomienie transz kredytu) 2 000 1 950
Intesa Sanpaolo S.p.A. (uruchomienie całości dostępnego finansowania) 750
SMBC BANK EU AG (uruchomienie całości dostępnego finansowania) 500
Konsorcjum banków II (uruchomienie transz kredytu) 160
Pozostałe 3 9
Razem 2 003 3 369

Otrzymane dotacje

Otrzymane dotacje w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 114 mln PLN wynikają w głównej mierze z otrzymania przez spółkę TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. rat dofinansowania przyznanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu „Polska Cyfrowa” w kwocie 76 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania